Home
Show Map

Yuèpŭhú Xiàn

County in Kashgar Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Yuèpŭhú Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]岳普湖县County144,062
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,914,855

Contents: Townships

The population of the townships in Yuèpŭhú Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āhónglŭ Kùmù Xiāng阿洪鲁库木乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn2,524
Àixīmàn Zhèn艾西曼镇TownYuèpŭhú Xiàn14,803
Āqíkè Xiāng阿其克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn21,583
Bāyī'āwătí Xiāng巴依阿瓦提乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn10,460
Sèyĕkè Xiāng色也克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn18,064
Tiĕrèmù Zhèn铁热木镇TownYuèpŭhú Xiàn18,971
Yĕkèxiān Bàibāzhā Zhèn也克先拜巴扎镇TownYuèpŭhú Xiàn18,771
Yuèpŭhú Xiàn Dàchù Chăng岳普湖县大畜场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn486
Yuèpŭhú Xiāng岳普湖乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn13,461
Yuèpŭhú Xiàn Liángzhŏngchăng岳普湖县良种场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn824
Yuèpŭhú Xiàn Línchăng岳普湖县林场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn417
Yuèpŭhú Xiàn Năiniú Chăng岳普湖县奶牛场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn469
Yuèpŭhú Xiàn Nóngchăng岳普湖县农场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn1,137
Yuèpŭhú Zhèn岳普湖镇TownYuèpŭhú Xiàn22,092

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).