Home
Show Map

Hónghú Shì

County-level City in Jīngzhōu Shì (Húbĕi)

County-level City

The population of Hónghú Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hónghú Shì洪湖市County-level City819,446
Jīngzhōu Shì荆州市Prefecture-level City5,691,707

Contents: Townships

The population of the townships in Hónghú Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhú Jiēdào滨湖街道Urban SubdistrictHónghú Shì24,020
Cáoshì Zhèn曹市镇TownHónghú Shì49,428
Chàhé Zhèn汊河镇TownHónghú Shì47,253
Dàijiāchăng Zhèn戴家场镇TownHónghú Shì47,172
Dàshāhú Guănlĭqū大沙湖管理区Township-like AreaHónghú Shì31,715
Dàtónghú Guănlĭqū大同湖管理区Township-like AreaHónghú Shì27,678
Fēngkŏu Zhèn峰口镇TownHónghú Shì79,078
Fŭchăng Zhèn府场镇TownHónghú Shì16,380
Huángjiākŏu Zhèn黄家口镇TownHónghú Shì33,468
Jùjiāwān Zhèn瞿家湾镇TownHónghú Shì14,047
Lăowān Xiāng老湾乡Rural TownshipHónghú Shì11,011
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownHónghú Shì41,425
Luóshān Zhèn螺山镇TownHónghú Shì34,410
Shākŏu Zhèn沙口镇TownHónghú Shì43,997
Wànquán Zhèn万全镇TownHónghú Shì63,023
Wūlín Zhèn乌林镇TownHónghú Shì45,901
Xiăogăng Guănlĭqū小港管理区Township-like AreaHónghú Shì11,906
Xīndī Jiēdào新堤街道Urban SubdistrictHónghú Shì128,039
Xīntān Zhèn新滩镇TownHónghú Shì35,496
Yànwō Zhèn燕窝镇TownHónghú Shì33,999

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).