Home
Show Map

Jiānglíng Xiàn

County in Jīngzhōu Shì (Húbĕi)

County

The population of Jiānglíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiānglíng Xiàn [incl. Jīngzhōu Development Zone]江陵县County331,344
Jīngzhōu Shì荆州市Prefecture-level City5,691,707

Contents: Townships

The population of the townships in Jiānglíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăsì Zhèn白马寺镇TownJiānglíng Xiàn41,470
Hăoxué Zhèn郝穴镇TownJiānglíng Xiàn44,100
Jiāngbĕi Jiānyù江北监狱Township-like AreaJiānglíng Xiàn11,369
Liùhéhuàn Guănlĭqū六合垸管理区Township-like AreaJiānglíng Xiàn8,678
Măjiāzhài Xiāng马家寨乡Rural TownshipJiānglíng Xiàn35,400
Pŭjì Zhèn普济镇TownJiānglíng Xiàn31,729
Qínshì Xiāng秦市乡Rural TownshipJiānglíng Xiàn23,067
Sānhú Guănlĭqū三湖管理区Township-like AreaJiānglíng Xiàn12,457
Shāgăng Zhèn沙岗镇TownJiānglíng Xiàn40,336
Tānqiáo Zhèn滩桥镇TownJiānglíng Xiàn21,788
Xiónghé Zhèn熊河镇TownJiānglíng Xiàn38,689
Zīshì Zhèn资市镇TownJiānglíng Xiàn22,261

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).