Home
Show Map

China: Jīngzhōu Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jīngzhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gōng'ān Xiàn公安县County881,128
Hónghú Shì洪湖市County-level City819,446
Jiānglíng Xiàn [incl. Jīngzhōu Development Zone]江陵县County331,344
Jiānlì Shì监利市County-level City1,162,770
Jīngzhōu Qū荆州区District553,756
Shāshì Qū沙市区District600,330
Shíshŏu Shì石首市County-level City577,022
Sōngzī Shì松滋市County-level City765,911
Jīngzhōu Shì荆州市Prefecture-level City5,691,707

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jīngzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bābăo Zhèn八宝镇TownSōngzī Shì68,982
Báiluó Zhèn白螺镇TownJiānlì Shì42,749
Báimăsì Zhèn白马寺镇TownJiānglíng Xiàn41,470
Bālĭngshān Zhèn八岭山镇TownJīngzhōu Qū27,753
Bānzhúdàng Zhèn斑竹垱镇TownGōng'ān Xiàn63,061
Biànhé Zhèn汴河镇TownJiānlì Shì46,400
Bĭjiàshān Jiēdào笔架山街道Urban SubdistrictShíshŏu Shì83,068
Bīnhú Jiēdào滨湖街道Urban SubdistrictHónghú Shì24,020
Bùhé Zhèn埠河镇TownGōng'ān Xiàn81,365
Cáoshì Zhèn曹市镇TownHónghú Shì49,428
Cénhé Yuánzhŏngchăng岑河原种场Township-like AreaShāshì Qū7,928
Cénhé Zhèn岑河镇TownShāshì Qū47,121
Chàhé Zhèn汊河镇TownHónghú Shì47,253
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictShāshì Qū58,834
Chéndiàn Zhèn陈店镇TownSōngzī Shì33,550
Chéngjí Zhèn程集镇TownJiānlì Shì37,723
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictJīngzhōu Qū140,212
Chĭbā Zhèn尺八镇TownJiānlì Shì55,217
Chóngwén Jiēdào崇文街道Urban SubdistrictShāshì Qū51,208
Chuāndiàn Zhèn川店镇TownJīngzhōu Qū28,404
Dàhuàn Zhèn大垸镇TownShíshŏu Shì49,320
Dàijiāchăng Zhèn戴家场镇TownHónghú Shì47,172
Dàshāhú Guănlĭqū大沙湖管理区Township-like AreaHónghú Shì31,715
Dàtónghú Guănlĭqū大同湖管理区Township-like AreaHónghú Shì27,678
Diàoguān Zhèn调关镇TownShíshŏu Shì38,901
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictJīngzhōu Qū76,451
Dōngshēng Zhèn东升镇TownShíshŏu Shì53,184
Dòuhúdī Zhèn斗湖堤镇TownGōng'ān Xiàn146,148
Fēngkŏu Zhèn峰口镇TownHónghú Shì79,078
Fēnyán Zhèn分盐镇TownJiānlì Shì44,536
Fŭchăng Zhèn府场镇TownHónghú Shì16,380
Fútiánsì Zhèn福田寺镇TownJiānlì Shì33,768
Gānjiāchăng Xiāng甘家厂乡Rural TownshipGōng'ān Xiàn37,294
Gāojīmiào Zhèn高基庙镇TownShíshŏu Shì35,237
Gāolíng Zhèn高陵镇TownShíshŏu Shì29,776
Gōngchăng Zhèn龚场镇TownJiānlì Shì32,758
Guānjŭ Zhèn关沮镇TownShāshì Qū15,841
Guānyīndāng Zhèn观音垱镇TownShāshì Qū34,010
Hăoxué Zhèn郝穴镇TownJiānglíng Xiàn44,100
Hénggōushì Zhèn横沟市镇TownShíshŏu Shì36,051
Hóngchéng Xiāng红城乡Rural TownshipJiānlì Shì81,298
Huānghú Nóngchăng Guănlĭqū荒湖农场管理区Township-like AreaJiānlì Shì18,660
Huángjiākŏu Zhèn黄家口镇TownHónghú Shì33,468
Huángshāntóu Zhèn黄山头镇TownGōng'ān Xiàn34,105
Huángxiēkŏu Zhèn黄歇口镇TownJiānlì Shì54,489
Jiāngbĕi Jiānyù江北监狱Township-like AreaJiānglíng Xiàn11,369
Jiāzhúyuán Zhèn夹竹园镇TownGōng'ān Xiàn40,224
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictShāshì Qū85,584
Jiēhéshì Zhèn街河市镇TownSōngzī Shì36,350
Jìnán Zhèn纪南镇TownJīngzhōu Qū52,715
Jiŭhéhuàn Xiāng久合垸乡Rural TownshipShíshŏu Shì24,708
Jùjiāwān Zhèn瞿家湾镇TownHónghú Shì14,047
Lăochéng Zhèn老城镇TownSōngzī Shì44,398
Lăowān Xiāng老湾乡Rural TownshipHónghú Shì11,011
Liánhé Jiēdào联合街道Urban SubdistrictShāshì Qū88,308
Lĭbù Zhèn李埠镇TownJīngzhōu Qū22,235
Língjiăohú Guănlĭqū菱角湖管理区Township-like AreaJīngzhōu Qū9,353
Liùhéhuàn Guănlĭqū六合垸管理区Township-like AreaJiānglíng Xiàn8,678
Liújiāchăng Zhèn刘家场镇TownSōngzī Shì56,661
Lìxīn Jiēdào立新街道Urban SubdistrictShāshì Qū55,505
Lóngkŏu Zhèn龙口镇TownHónghú Shì41,425
Luóchăng Zhèn锣场镇TownShāshì Qū9,927
Luóshān Zhèn螺山镇TownHónghú Shì34,410
Máháokŏu Zhèn麻豪口镇TownGōng'ān Xiàn55,232
Măjiāzhài Xiāng马家寨乡Rural TownshipJiānglíng Xiàn35,400
Máojiāgăng Zhèn毛家港镇TownGōng'ān Xiàn60,745
Máoshì Zhèn毛市镇TownJiānlì Shì44,214
Măshān Zhèn马山镇TownJīngzhōu Qū24,265
Mèngjiāxī Zhèn孟家溪镇TownGōng'ān Xiàn37,006
Míshì Zhèn弥市镇TownJīngzhōu Qū58,712
Nánhăi Zhèn南海镇TownSōngzī Shì57,647
Nánkŏu Zhèn南口镇TownShíshŏu Shì27,252
Nánpíng Zhèn南平镇TownGōng'ān Xiàn45,517
Ŏuchí Zhèn藕池镇TownGōng'ān Xiàn38,776
Pŭjì Zhèn普济镇TownJiānglíng Xiàn31,729
Qiáoshì Zhèn桥市镇TownJiānlì Shì45,541
Qínshì Xiāng秦市乡Rural TownshipJiānglíng Xiàn23,067
Qípán Xiāng棋盘乡Rural TownshipJiānlì Shì30,256
Rénmín Dàhuàn Nóngchăng Guănlĭqū人民大垸农场管理区Township-like AreaJiānlì Shì34,069
Róngchéng Zhèn容城镇TownJiānlì Shì146,031
Sānhú Guănlĭqū三湖管理区Township-like AreaJiānglíng Xiàn12,457
Sānzhōu Zhèn三洲镇TownJiānlì Shì25,619
Shādàoguān Zhèn沙道观镇TownSōngzī Shì32,750
Shāgăng Zhèn沙岗镇TownJiānglíng Xiàn40,336
Shākŏu Zhèn沙口镇TownHónghú Shì43,997
Shàngchēwān Zhèn上车湾镇TownJiānlì Shì30,460
Shāshì Nóngchăng沙市农场Township-like AreaShāshì Qū13,496
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictShāshì Qū75,002
Shīzikŏu Zhèn狮子口镇TownGōng'ān Xiàn54,366
Sījiāchăng Zhèn斯家场镇TownSōngzī Shì26,654
Tàihúgăng Guănlĭqū太湖港管理区Township-like AreaJīngzhōu Qū22,491
Tānqiáo Zhèn滩桥镇TownJiānglíng Xiàn21,788
Táohuāshān Zhèn桃花山镇TownShíshŏu Shì21,848
Tiān'ézhōu Kāifāqū天鹅洲开发区Township-like AreaShíshŏu Shì9,617
Tuánshānsì Zhèn团山寺镇TownShíshŏu Shì29,045
Wángjiāqiáo Zhèn王家桥镇TownSōngzī Shì44,780
Wāngqiáo Zhèn汪桥镇TownJiānlì Shì57,487
Wăngshì Zhèn网市镇TownJiānlì Shì39,050
Wànjiā Xiāng万家乡Rural TownshipSōngzī Shì23,522
Wànquán Zhèn万全镇TownHónghú Shì63,023
Wēishuĭ Zhèn危水镇TownSōngzī Shì66,183
Wòshì Zhèn [Wănshì Zhèn]涴市镇TownSōngzī Shì48,778
Wūlín Zhèn乌林镇TownHónghú Shì45,901
Xiăogăng Guănlĭqū小港管理区Township-like AreaHónghú Shì11,906
Xiăohékŏu Zhèn小河口镇TownShíshŏu Shì27,278
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictJīngzhōu Qū48,773
Xièjiăpíng Tŭjiāzú Xiāng卸甲坪土家族乡Rural TownshipSōngzī Shì12,993
Xīnchăng Zhèn新厂镇TownShíshŏu Shì36,342
Xīndī Jiēdào新堤街道Urban SubdistrictHónghú Shì128,039
Xīngōu Zhèn新沟镇TownJiānlì Shì72,679
Xīnjiāngkŏu Zhèn新江口镇TownSōngzī Shì135,923
Xīntān Zhèn新滩镇TownHónghú Shì35,496
Xiónghé Zhèn熊河镇TownJiānglíng Xiàn38,689
Xiùlín Jiēdào绣林街道Urban SubdistrictShíshŏu Shì75,395
Yángjiāchăng Zhèn杨家厂镇TownGōng'ān Xiàn43,568
Yánglínshì Zhèn杨林市镇TownSōngzī Shì41,745
Yànwō Zhèn燕窝镇TownHónghú Shì33,999
Yĭngchéng Zhèn郢城镇TownJīngzhōu Qū42,392
Zhákŏu Zhèn闸口镇TownGōng'ān Xiàn45,945
Zhāngtiánsì Xiāng章田寺乡Rural TownshipGōng'ān Xiàn40,540
Zhāngzhuāngpū Zhèn章庄铺镇TownGōng'ān Xiàn57,236
Zhèmù Xiāng柘木乡Rural TownshipJiānlì Shì59,068
Zhĭchănghé Zhèn纸厂河镇TownSōngzī Shì34,995
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictShāshì Qū57,566
Zhōulăozuĭ Zhèn周老嘴镇TownJiānlì Shì54,212
Zhūhé Zhèn朱河镇TownJiānlì Shì76,486
Zīshì Zhèn资市镇TownJiānglíng Xiàn22,261

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).