Home
Show Map

Zhōngxiáng Shì

County-level City in Jīngmén Shì (Húbĕi)

County-level City

The population of Zhōngxiáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhōngxiáng Shì钟祥市County-level City1,022,514
Jīngmén Shì荆门市Prefecture-level City2,873,687

Contents: Townships

The population of the townships in Zhōngxiáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháihú Zhèn柴湖镇TownZhōngxiáng Shì95,169
Chángshòu Zhèn长寿镇TownZhōngxiáng Shì28,033
Chángtān Zhèn长滩镇TownZhōngxiáng Shì18,311
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownZhōngxiáng Shì24,293
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownZhōngxiáng Shì64,531
Guānzhuānghú Guănlĭqū官庄湖管理区Township-like AreaZhōngxiáng Shì12,689
Huángpō Shuĭkù黄坡水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì117
Hújí Zhèn胡集镇TownZhōngxiáng Shì127,586
Jiùkŏu Zhèn旧口镇TownZhōngxiáng Shì96,356
Jiŭlĭ Xiāng九里乡Rural TownshipZhōngxiáng Shì17,163
Kèdiàn Zhèn客店镇TownZhōngxiáng Shì13,263
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownZhōngxiáng Shì45,373
Línkuàng Zhèn磷矿镇TownZhōngxiáng Shì41,410
Luóhànsì Zhŏngchùchăng罗汉寺种畜场Township-like AreaZhōngxiáng Shì2,304
Nánhú Yuánzhŏngchăng南湖原种场Township-like AreaZhōngxiáng Shì7,253
Shímén Shuĭkù石门水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì255
Shípái Zhèn石牌镇TownZhōngxiáng Shì84,301
Shuānghé Zhèn双河镇TownZhōngxiáng Shì38,159
Wénjí Zhèn文集镇TownZhōngxiáng Shì40,286
Wēnxiá Shuĭkù温峡水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì1,015
Yángzĭ Zhèn洋梓镇TownZhōngxiáng Shì52,466
Yĭngzhōng Jiēdào郢中街道Urban SubdistrictZhōngxiáng Shì190,147
Zhāngjí Zhèn张集镇TownZhōngxiáng Shì22,034

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).