Home
Show Map

China: Jīngmén Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jīngmén Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngbăo Qū [incl. Zhānghé Xīnqū (parts)]东宝区District360,984
Duōdāo Qū [incl. Zhānghé Xīnqū (parts)]掇刀区District271,970
Jīngshān Shì [incl. Qujiālǐng Management Area]京山市County-level City636,776
Shāyáng Xiàn沙洋县County581,443
Zhōngxiáng Shì钟祥市County-level City1,022,514
Jīngmén Shì荆门市Prefecture-level City2,873,687

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jīngmén Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimiào Jiēdào白庙街道Urban SubdistrictDuōdāo Qū87,602
Cáowŭ Zhèn曹武镇TownJīngshān Shì30,051
Cháihú Zhèn柴湖镇TownZhōngxiáng Shì95,169
Chángshòu Zhèn长寿镇TownZhōngxiáng Shì28,033
Chángtān Bànshìchŭ长滩办事处Township-like AreaJīngshān Shì7,772
Chángtān Zhèn长滩镇TownZhōngxiáng Shì18,311
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownZhōngxiáng Shì24,293
Duōdāoshí Jiēdào [Duōdāo Jiēdào]掇刀石街道Urban SubdistrictDuōdāo Qū119,288
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownZhōngxiáng Shì64,531
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownShāyáng Xiàn39,137
Guāndāng Zhèn官当镇TownShāyáng Xiàn34,813
Guānzhuānghú Guănlĭqū官庄湖管理区Township-like AreaZhōngxiáng Shì12,689
Héjí Bànshìchŭ何集办事处Township-like AreaJīngshān Shì11,150
Hòugăng Zhèn后港镇TownShāyáng Xiàn69,968
Huángpō Shuĭkù黄坡水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì117
Hújí Zhèn胡集镇TownZhōngxiáng Shì127,586
Jīngshān Jīngjì Kāifāqū京山经济开发区Township-like AreaJīngshān Shì21,043
Jīngshānxiàn Yuánzhŏngchăng京山县原种场Township-like AreaJīngshān Shì2,657
Jìshān Zhèn纪山镇TownShāyáng Xiàn23,543
Jiùkŏu Zhèn旧口镇TownZhōngxiáng Shì96,356
Jiŭlĭ Xiāng九里乡Rural TownshipZhōngxiáng Shì17,163
Kèdiàn Zhèn客店镇TownZhōngxiáng Shì13,263
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownZhōngxiáng Shì45,373
Línkuàng Zhèn磷矿镇TownZhōngxiáng Shì41,410
Lĭshì Zhèn李市镇TownShāyáng Xiàn37,237
Lìxī Zhèn栗溪镇TownDōngbăo Qū17,779
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictDōngbăo Qū92,280
Lǜlín Zhèn绿林镇TownJīngshān Shì9,640
Luódiàn Zhèn罗店镇TownJīngshān Shì62,504
Luóhànsì Bànshìchŭ罗汉寺办事处Township-like AreaJīngshān Shì4,915
Luóhànsì Zhŏngchùchăng罗汉寺种畜场Township-like AreaZhōngxiáng Shì2,304
Máchéng Zhèn麻城镇TownDuōdāo Qū23,508
Măhé Zhèn马河镇TownDōngbăo Qū8,579
Măliáng Zhèn马良镇TownShāyáng Xiàn34,910
Máolĭ Zhèn毛李镇TownShāyáng Xiàn36,830
Nánhú Yuánzhŏngchăng南湖原种场Township-like AreaZhōngxiáng Shì7,253
Páilóu Zhèn牌楼镇TownDōngbăo Qū20,121
Píngbà Zhèn坪坝镇TownJīngshān Shì15,692
Qiánchăng Zhèn钱场镇TownJīngshān Shì32,704
Quánkŏu Jiēdào泉口街道Urban SubdistrictDōngbăo Qū98,912
Qūjiālĭng Bànshìchŭ屈家岭办事处Township-like AreaJīngshān Shì10,520
Sānyáng Zhèn三阳镇TownJīngshān Shì25,735
Shāyáng Jiānyù Guănlĭjú沙洋监狱管理局Township-like AreaShāyáng Xiàn48,551
Shāyáng Zhèn沙洋镇TownShāyáng Xiàn59,158
Shĕnjí Zhèn沈集镇TownShāyáng Xiàn33,647
Shíhuíqiáo Zhèn拾回桥镇TownShāyáng Xiàn41,035
Shílĭpū Zhèn十里铺镇TownShāyáng Xiàn34,162
Shílóng Zhèn石龙镇TownJīngshān Shì24,422
Shímén Shuĭkù石门水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì255
Shípái Zhèn石牌镇TownZhōngxiáng Shì84,301
Shíqiáoyì Zhèn石桥驿镇TownDōngbăo Qū28,015
Shuānghé Zhèn双河镇TownZhōngxiáng Shì38,159
Sònghé Zhèn宋河镇TownJīngshān Shì47,582
Sūnqiáo Zhèn孙桥镇TownJīngshān Shì34,594
Tàizishān 太子山Township-like AreaJīngshān Shì2,210
Tuánlínpū Zhèn团林铺镇TownDuōdāo Qū41,572
Wénjí Zhèn文集镇TownZhōngxiáng Shì40,286
Wēnxiá Shuĭkù温峡水库Township-like AreaZhōngxiáng Shì1,015
Wŭlĭpū Zhèn五里铺镇TownShāyáng Xiàn43,825
Xiānjū Xiāng仙居乡Rural TownshipDōngbăo Qū20,406
Xīnshì Jiēdào新市街道Urban SubdistrictJīngshān Shì143,186
Yángjí Zhèn杨集镇TownJīngshān Shì12,758
Yángzĭ Zhèn洋梓镇TownZhōngxiáng Shì52,466
Yànménkŏu Zhèn雁门口镇TownJīngshān Shì38,021
Yìjiālĭng Bànshìchŭ易家岭办事处Township-like AreaJīngshān Shì29,501
Yĭngzhōng Jiēdào郢中街道Urban SubdistrictZhōngxiáng Shì190,147
Yŏnglóng Zhèn永漋镇TownJīngshān Shì48,817
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictJīngshān Shì21,302
Zēngjí Zhèn曾集镇TownShāyáng Xiàn44,627
Zhānghé Zhèn漳河镇TownDōngbăo Qū34,355
Zhāngjí Zhèn张集镇TownZhōngxiáng Shì22,034
Zilíngpù Zhèn [Zilíng Zhèn]子陵铺镇TownDōngbăo Qū40,537

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).