Home
Show Map

Tàihé Xiàn

County in Jí'ān Shì (Jiāngxī)

County

The population of Tàihé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tàihé Xiàn泰和县County495,453
Jí'ān Shì吉安市Prefecture-level City4,810,339

Contents: Townships

The population of the townships in Tàihé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownTàihé Xiàn112,264
Guāncháo Zhèn冠朝镇TownTàihé Xiàn19,513
Guànxī Zhèn灌溪镇TownTàihé Xiàn24,380
Héshì Zhèn禾市镇TownTàihé Xiàn20,912
Lăoyíngpán Zhèn老营盘镇TownTàihé Xiàn5,733
Luóxī Zhèn螺溪镇TownTàihé Xiàn31,018
Măshì Zhèn马市镇TownTàihé Xiàn34,320
Nánxī Xiāng南溪乡Rural TownshipTàihé Xiàn13,290
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownTàihé Xiàn14,618
Shācūn Zhèn沙村镇TownTàihé Xiàn14,428
Shàngmó Xiāng上模乡Rural TownshipTàihé Xiàn10,297
Shàngyí Xiāng上圯乡Rural TownshipTàihé Xiàn8,112
Shíshān Xiāng石山乡Rural TownshipTàihé Xiàn12,481
Shuĭchá Xiāng水槎乡Rural TownshipTàihé Xiàn11,143
Sūxī Zhèn苏溪镇TownTàihé Xiàn19,136
Tàihé Xiàn Gāoxīn Chǎnyè Yuánqū泰和县高新产业园区Township-like AreaTàihé Xiàn3,711
Tángzhōu Zhèn塘洲镇TownTàihé Xiàn31,385
Wànhé Zhèn万合镇TownTàihé Xiàn48,397
Xiăolóng Zhèn小龙镇TownTàihé Xiàn7,003
Yánxī Zhèn沿溪镇TownTàihé Xiàn20,002
Yuànqián Zhèn苑前镇TownTàihé Xiàn26,767
Zhōnglóng Xiāng中龙乡Rural TownshipTàihé Xiàn6,543

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).