Home
Show Map

Nílèkè Xiàn

County in Ili Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Nílèkè Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nílèkè Xiàn [Nilka]尼勒克县County157,743
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,441,852

Contents: Townships

The population of the townships in Nílèkè Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīngtuán Qīshíjiŭ Tuán兵团七十九团Township-like AreaNílèkè Xiàn4,688
Hújí'ĕrtái Xiāng胡吉尔台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn10,314
Jiāhāwūlāsītái Xiāng加哈乌拉斯台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn8,536
Kālāsū Xiāng喀拉苏乡Rural TownshipNílèkè Xiàn13,468
Kālātuōbié Xiāng喀拉托别乡Rural TownshipNílèkè Xiàn9,101
Kēkèhàotè Hàoěr Ménggǔ Mínzú Xiāng [Kēmĕng Xiāng]科蒙乡科克浩特浩尔蒙古民族乡Rural TownshipNílèkè Xiàn14,646
Kèlìng Xiāng克令乡Rural TownshipNílèkè Xiàn11,162
Mùsī Zhèn木斯镇TownNílèkè Xiàn13,063
Nílèkè Măchăng尼勒克马场Township-like AreaNílèkè Xiàn4,142
Nílèkè Zhèn尼勒克镇TownNílèkè Xiàn31,907
Sūbùtái Xiāng苏布台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn6,910
Wūlāsītái Zhèn乌拉斯台镇TownNílèkè Xiàn9,821
Wūzàn Zhèn乌赞镇TownNílèkè Xiàn16,303
Zhŏngfēng Chăng种蜂场Township-like AreaNílèkè Xiàn3,682

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).