Home
Show Map

Xīnyuán Xiàn

County in Ili Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Xīnyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīnyuán Xiàn [Künes]新源县County282,718
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,441,852

Contents: Townships

The population of the townships in Xīnyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālèmălè Zhèn阿勒玛勒镇TownXīnyuán Xiàn15,972
Ārèlè Tuōbié Zhèn阿热勒托别镇TownXīnyuán Xiàn27,037
Biésītuōbié Xiāng别斯托别乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn28,896
Bīngtuán Qīshí'èr Tuán兵团七十二团Township-like AreaXīnyuán Xiàn9,559
Bīngtuán Qīshíyī Tuán兵团七十一团Township-like AreaXīnyuán Xiàn10,961
Gōng'ān Nóngchăng公安农场Township-like AreaXīnyuán Xiàn3,229
Kālābùlā Zhèn喀拉布拉镇TownXīnyuán Xiàn20,622
Kănsū Zhèn坎苏镇TownXīnyuán Xiàn10,902
Nàlātí Zhèn那拉提镇TownXīnyuán Xiàn27,572
Tălèdé Zhèn塔勒德镇TownXīnyuán Xiàn23,432
Tŭ'ĕrgēn Xiāng吐尔根乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn11,481
Xiào'ĕrbùlākè Zhèn肖尔布拉克镇TownXīnyuán Xiàn9,338
Xīnyuán Zhèn新源镇TownXīnyuán Xiàn51,188
Zékètái Zhèn则克台镇TownXīnyuán Xiàn24,645
Zhŏngyáng Chăng种羊场Township-like AreaXīnyuán Xiàn7,884

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).