Home
Show Map

Yīníng Xiàn

County in Ili Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Yīníng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yīníng Xiàn伊宁县County372,590
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,441,852

Contents: Townships

The population of the townships in Yīníng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ārèwúsītáng Zhèn阿热吾斯塘镇TownYīníng Xiàn19,986
Āwūlìyà Xiāng阿乌利亚乡Rural TownshipYīníng Xiàn15,427
Bāyītuōhăi Zhèn巴依托海镇TownYīníng Xiàn19,217
Bīngtuán Qīshítuán Zhōngxīn Tuánchăng兵团七十团中心团场Township-like AreaYīníng Xiàn12,524
Dūnmázhā Zhèn墩麻扎镇TownYīníng Xiàn11,932
Duōlàng Nóngchăng多浪农场Township-like AreaYīníng Xiàn7,905
Húdìyúzī Zhèn胡地于孜镇TownYīníng Xiàn18,537
Jílĭyúzī Zhèn吉里于孜镇TownYīníng Xiàn37,238
Kālāyàgăqí Xiāng喀拉亚尕奇乡Rural TownshipYīníng Xiàn11,766
Kāshí Zhèn喀什镇TownYīníng Xiàn23,543
Mázhā Xiāng麻扎乡Rural TownshipYīníng Xiàn12,069
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaYīníng Xiàn8,951
Qŭlŭhăi Xiāng曲鲁海乡Rural TownshipYīníng Xiàn10,447
Sàdìkèyúzī Xiāng萨地克于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn5,229
Sàmùyúzī Zhèn萨木于孜镇TownYīníng Xiàn19,621
Tŭlŭfānyúzī Xiāng吐鲁番于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn13,565
Wéiwú'ĕr Yùqíwēn Xiāng维吾尔玉其温乡Rural TownshipYīníng Xiàn18,669
Wēnyà'ĕr Xiāng温亚尔乡Rural TownshipYīníng Xiàn26,322
Wŭgōng Xiāng武功乡Rural TownshipYīníng Xiàn8,122
Yīngtămù Zhèn英塔木镇TownYīníng Xiàn24,761
Yúqúnwēng Huízú Xiāng愉群翁回族乡Rural TownshipYīníng Xiàn46,759

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).