Home
Show Map

China: Ili Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ili Kazakh Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn [Qapqal]察布查尔锡伯自治县Autonomous County171,383
Gŏngliú Xiàn [Tokkuztara]巩留县County164,860
Huòchéng Xiàn霍城县County173,641
Huò’ěrguǒsī Shì [Korgas, Khorgas; ← Huòchéng Xiàn]霍尔果斯市County-level City56,669
Kuítún Shì [Kuytun]奎屯市County-level City166,261
Nílèkè Xiàn [Nilka]尼勒克县County157,743
Tèkèsī Xiàn [Tekes]特克斯县County142,718
Xīnyuán Xiàn [Künes]新源县County282,718
Yīníng Shì [Gulja]伊宁市County-level City515,082
Yīníng Xiàn伊宁县County372,590
Zhāosū Xiàn昭苏县County148,187
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,441,852

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ili prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgă'ĕrsēn Zhèn阿尕尔森镇TownGŏngliú Xiàn21,508
Àilánmùbāgé Jiēdào艾兰木巴格街道Urban SubdistrictYīníng Shì66,128
Àixīnsèlĭ Zhèn爱新色里镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,132
Ākèdálā Zhèn阿克达拉镇TownZhāosū Xiàn9,055
Ākètǔbiékè Zhèn阿克图别克乡TownGŏngliú Xiàn9,697
Ālèmălè Zhèn阿勒玛勒镇TownXīnyuán Xiàn15,972
Ānbānbāgé Liángfán Chăng安班巴格良繁场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn2,208
Ārèlè Tuōbié Zhèn阿热勒托别镇TownXīnyuán Xiàn27,037
Ārèwúsītáng Zhèn阿热吾斯塘镇TownYīníng Xiàn19,986
Āwūlìyà Xiāng阿乌利亚乡Rural TownshipYīníng Xiàn15,427
Bāyàndài Zhèn巴彦岱镇TownYīníng Shì33,131
Bāyītuōhăi Zhèn巴依托海镇TownYīníng Xiàn19,217
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道Urban SubdistrictKuítún Shì47,576
Biésītuōbié Xiāng别斯托别乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn28,896
Bīngtuán Liùshíbā Tuán [incl. Zhǎngfēng Zhèn]兵团六十八团Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn9,088
Bīngtuán Liùshí'èr Tuán兵团六十二团Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì18,689
Bīngtuán Liùshíjiŭ Tuán兵团六十九团Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn5,896
Bīngtuán Liùshíliù Tuán兵团六十六团Township-like AreaHuòchéng Xiàn25,158
Bīngtuán Liùshíyī Tuán兵团六十一团Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì12,169
Bīngtuán Qīshíbā Tuán兵团七十八团Township-like AreaTèkèsī Xiàn4,909
Bīngtuán Qīshí'èr Tuán兵团七十二团Township-like AreaXīnyuán Xiàn9,559
Bīngtuán Qīshíjiŭ Tuán兵团七十九团Township-like AreaNílèkè Xiàn4,688
Bīngtuán Qīshíliù Tuán兵团七十六团Township-like AreaZhāosū Xiàn8,756
Bīngtuán Qīshíqī Tuán兵团七十七团Township-like AreaZhāosū Xiàn6,408
Bīngtuán Qīshísān Tuán兵团七十三团Township-like AreaGŏngliú Xiàn7,155
Bīngtuán Qīshísì Tuán兵团七十四团Township-like AreaZhāosū Xiàn2,759
Bīngtuán Qīshítuán Zhōngxīn Tuánchăng兵团七十团中心团场Township-like AreaYīníng Xiàn12,524
Bīngtuán Qīshíwŭ Tuán兵团七十五团Township-like AreaZhāosū Xiàn2,789
Bīngtuán Qīshíyī Tuán兵团七十一团Township-like AreaXīnyuán Xiàn10,961
Bīngtuán Yīsānyī Tuán兵团一三一团Township-like AreaKuítún Shì24,154
Chábùchá'ĕr Zhèn察布查尔镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn22,111
Cháhànwūsū Ménggŭzú Xiāng察汗乌苏蒙古族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn9,815
Chuòhuò'ĕr Zhèn绰霍尔镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn6,984
Dádámùtú Zhèn达达木图镇TownYīníng Shì36,572
Dàxīgōu Xiāng大西沟乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn10,789
Dōngmăilĭ Zhèn东买里镇TownGŏngliú Xiàn26,917
Duīqíniúlù Xiāng [incl. Tuōbù Zhōngxīn]堆齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn14,787
Dūláitíbāgé Jiēdào都来提巴格街道Urban SubdistrictYīníng Shì21,343
Dūlātăkŏu'àn 都拉塔口岸Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn306
Dūnmăilĭ Jiēdào墩买里街道Urban SubdistrictYīníng Shì29,089
Dūnmázhā Zhèn墩麻扎镇TownYīníng Xiàn11,932
Duōlàng Nóngchăng多浪农场Township-like AreaYīníng Xiàn7,905
Gégāngōu Mùchăng格干沟牧场Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì5,207
Gōng'ān Nóngchăng公安农场Township-like AreaXīnyuán Xiàn3,229
Gŏngliú Zhèn巩留镇TownGŏngliú Xiàn24,745
Guŏzigōu Mùchăng果子沟牧场Township-like AreaHuòchéng Xiàn7,534
Hăinŭkè Xiāng海努克乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn14,140
Hànbīn Xiāng汉宾乡Rural TownshipYīníng Shì10,407
Hóngnàhăi Zhèn洪纳海镇TownZhāosū Xiàn9,191
Húdìyúzī Zhèn胡地于孜镇TownYīníng Xiàn18,537
Huìyuăn Zhèn惠远镇TownHuòchéng Xiàn21,371
Hújí'ĕrtái Xiāng胡吉尔台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn10,314
Hūjí'ĕrtè Mĕnggŭ Mínzú Xiāng呼吉尔特蒙古民族乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn6,551
Huŏchēzhàn Jiēdào火车站街道Urban SubdistrictKuítún Shì7,706
Huò'ĕrguŏsīkŏu'àn 霍尔果斯口岸Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì3,927
Húsōngtú Kā'ĕrxùn Mĕnggŭ Xiāng胡松图喀尔逊蒙古族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn8,315
Jiāgăsītái Zhèn加尕斯台镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn13,561
Jiāhāwūlāsītái Xiāng加哈乌拉斯台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn8,536
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictYīníng Shì42,141
Jí'ĕrgéláng Xiāng吉尔格郎乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn6,597
Jílĭyúzī Zhèn吉里于孜镇TownYīníng Xiàn37,238
Kā'ĕrdūn Xiāng喀尔墩乡Rural TownshipYīníng Shì10,232
Kāigānqí Xiāng开干齐乡Rural TownshipKuítún Shì1,591
Kālābùlā Zhèn喀拉布拉镇TownXīnyuán Xiàn20,622
Kālādálā Zhèn喀拉达拉镇TownTèkèsī Xiàn17,784
Kālāsū Xiāng喀拉苏乡Rural TownshipNílèkè Xiàn13,468
Kālāsū Zhèn喀拉苏镇TownZhāosū Xiàn11,744
Kālātuōbié Xiāng喀拉托别乡Rural TownshipNílèkè Xiàn9,101
Kālātuōhăi Zhèn喀拉托海镇TownTèkèsī Xiàn11,896
Kālāyàgăqí Xiāng喀拉亚尕奇乡Rural TownshipYīníng Xiàn11,766
Kănsū Zhèn坎苏镇TownXīnyuán Xiàn10,902
Kăn Xiāng坎乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn11,950
Kāshí Zhèn喀什镇TownYīníng Xiàn23,543
Kāxiàjiā'ĕr Zhèn喀夏加尔镇TownZhāosū Xiàn9,183
Kāzànqí Jiēdào喀赞其街道Urban SubdistrictYīníng Shì28,178
Kèbókèyúzī Xiāng克伯克于孜乡Rural TownshipYīníng Shì6,972
Kēkèhàotè Hàoěr Ménggǔ Mínzú Xiāng [Kēmĕng Xiāng]科蒙乡科克浩特浩尔蒙古民族乡Rural TownshipNílèkè Xiàn14,646
Kēkèsū Línchăng科克苏林场Township-like AreaTèkèsī Xiàn547
Kèlìng Xiāng克令乡Rural TownshipNílèkè Xiàn11,162
Kù'ěrdéníng Xiāng [Mòhū'ĕr Xiāng]库尔德宁镇Rural TownshipGŏngliú Xiàn9,737
Kuòhóngqí Xiāng阔洪奇乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn7,796
Kuòkèsū Xiāng阔克苏乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn1,912
Kuòkè Tiĕrèkè Kē'ĕrkèzī Mínzú Xiāng阔克铁热克柯尔克孜民族乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn14,237
Kuòshí'āgăshí Yăngchăng阔什阿尕什羊场Township-like AreaGŏngliú Xiàn4,489
Lángān Xiāng兰干乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn31,120
Liángfán Chăng良凡场Township-like AreaGŏngliú Xiàn4,452
Liángzhŏng Fányù Zhōngxīn 良种繁育中心Township-like AreaHuòchéng Xiàn2,746
Línchăng 林场Township-like AreaGŏngliú Xiàn1,094
Lúcăogōu Zhèn芦草沟镇TownHuòchéng Xiàn35,394
Mázhā Xiāng麻扎乡Rural TownshipYīníng Xiàn12,069
Méitànjú 煤炭局Township-like AreaHuòchéng Xiàn2,608
Mĭliángquán Huízú Xiāng米粮泉回族乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn4,796
Mòhū'ĕr Mùchăng莫乎尔牧场Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì5,788
Mòhū'ĕr Nóngchăng莫乎尔农场Township-like AreaGŏngliú Xiàn510
Mùsī Zhèn木斯镇TownNílèkè Xiàn13,063
Nàdáqíniúlù Xiāng纳达齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn5,188
Nàlātí Zhèn那拉提镇TownXīnyuán Xiàn27,572
Nílèkè Măchăng尼勒克马场Township-like AreaNílèkè Xiàn4,142
Nílèkè Zhèn尼勒克镇TownNílèkè Xiàn31,907
Niúchăng 牛场Township-like AreaGŏngliú Xiàn7,952
Pānjīn Zhèn潘津镇TownYīníng Shì25,307
Qiáolākè Tiĕrèkè Zhèn乔拉克铁热克镇TownTèkèsī Xiàn29,335
Qílèwūzékè Zhèn齐勒乌泽克镇TownTèkèsī Xiàn17,004
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaYīníng Xiàn8,951
Qīngshuĭhé Zhèn清水河镇TownHuòchéng Xiàn46,786
Qióngbólā Zhèn琼博拉镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,598
Qióngkēruìkè Jiēdào琼科瑞克街道Urban SubdistrictYīníng Shì43,572
Qŭlŭhăi Xiāng曲鲁海乡Rural TownshipYīníng Xiàn10,447
Sàdìkèyúzī Xiāng萨地克于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn5,229
Sà'ĕrbùlākè Zhèn萨尔布拉克镇TownHuòchéng Xiàn28,261
Sà'ĕrkuòbù Xiāng萨尔阔布乡Rural TownshipZhāosū Xiàn11,957
Sàmùyúzī Zhèn萨木于孜镇TownYīníng Xiàn19,621
Sāndàohé Xiāng三道河乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn9,274
Sāngōng Xiāng三宫乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn14,898
Sàyībùyī Jiēdào萨依布依街道Urban SubdistrictYīníng Shì57,706
Shānqū Línchăng山区林场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn702
Shuĭdìng Zhèn水定镇TownHuòchéng Xiàn27,702
Sūbùtái Xiāng苏布台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn6,910
Sūnzhāqíniúlù Zhèn孙扎齐牛录镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn9,427
Tălèdé Zhèn塔勒德镇TownXīnyuán Xiàn23,432
Tăshíkēruìkè Xiāng塔什科瑞克乡Rural TownshipYīníng Shì17,015
Tăsītuōbié Xiāng塔斯托别乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn23,325
Tèkèsī Xiàn Măchăng特克斯县马场Township-like AreaTèkèsī Xiàn4,803
Tèkèsī Zhèn特克斯镇TownTèkèsī Xiàn33,740
Tiānbĕixīnqū 天北新区Township-like AreaKuítún Shì26,221
Tiānshān Xībù Línyè Júzhāosū Línchăng天山西部林业局昭苏林场Township-like AreaZhāosū Xiàn752
Tíkè'ārèkè Zhèn提克阿热克镇TownGŏngliú Xiàn13,770
Tuánjiélù Jiēdào团结路街道Urban SubdistrictKuítún Shì30,012
Tŭ'ĕrgēn Xiāng吐尔根乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn11,481
Tŭlŭfānyúzī Xiāng吐鲁番于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn13,565
Tuōgélākè Xiāng托格拉克乡Rural TownshipYīníng Shì8,086
Wéiwú'ĕr Yùqíwēn Xiāng维吾尔玉其温乡Rural TownshipYīníng Xiàn18,669
Wēnyà'ĕr Xiāng温亚尔乡Rural TownshipYīníng Xiàn26,322
Wūdōnglù Jiēdào乌东路街道Urban SubdistrictKuítún Shì20,010
Wŭgōng Xiāng武功乡Rural TownshipYīníng Xiàn8,122
Wūlāsītái Zhèn乌拉斯台镇TownNílèkè Xiàn9,821
Wūlŭmùqí Xīlù Jiēdào乌鲁木齐西路街道Urban SubdistrictKuítún Shì8,991
Wūzàn Zhèn乌赞镇TownNílèkè Xiàn16,303
Wūzūnbùlākè Xiāng乌尊布拉克乡Rural TownshipZhāosū Xiàn7,720
Xiào'ĕrbùlākè Zhèn肖尔布拉克镇TownXīnyuán Xiàn9,338
Xiàtè Kē'ěrkèzīzú Xiāng夏特柯尔克孜族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn11,095
Xīnyuán Zhèn新源镇TownXīnyuán Xiàn51,188
Yīchēgāshàn Xiāng伊车嘎善乡Rural TownshipHuò’ěrguǒsī Shì10,889
Yīlíhélù Jiēdào伊犁河路街道Urban SubdistrictYīníng Shì21,692
Yīlí Zhōu Năiniú Chăng伊犁州奶牛场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn11,663
Yīlí Zhōu Nóngyè Liángzhŏng Fányù Zhōngxīn 伊犁州农业良种繁育中心Township-like AreaYīníng Shì2,011
Yīlí Zhōu Píngyuán Línchăng伊犁州平原林场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn209
Yīngtămù Zhèn英塔木镇TownYīníng Xiàn24,761
Yīngyĕ'ĕr Zhèn英也尔镇TownYīníng Shì16,038
Yīníng Shì Biānjìng Jīngjì Hézuòqū [Yining Border Economic Cooperation Zone]伊宁市边境经济合作区Township-like AreaYīníng Shì38,140
Yīníng Shì Yuányì Chăng伊宁市园艺场Township-like AreaYīníng Shì1,322
Yúqúnwēng Huízú Xiāng愉群翁回族乡Rural TownshipYīníng Xiàn46,759
Zékètái Zhèn则克台镇TownXīnyuán Xiàn24,645
Zhākùqíniúlù Xiāng扎库齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn13,841
Zhāosū Măchăng昭苏马场Township-like AreaZhāosū Xiàn5,452
Zhāosū Zhèn昭苏镇TownZhāosū Xiàn27,896
Zhŏngfēng Chăng种蜂场Township-like AreaNílèkè Xiàn3,682
Zhŏng Măchăng种马场Township-like AreaZhāosū Xiàn5,300
Zhŏngyáng Chăng种羊场Township-like AreaXīnyuán Xiàn7,884
Zōnghé Nóngchăng综合农场Township-like AreaGŏngliú Xiàn2,912

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).