Home
Show Map

Ānjí Xiàn

County in Húzhōu Shì (Zhèjiāng)

County

The population of Ānjí Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjí Xiàn安吉县County466,552
Húzhōu Shì湖州市Prefecture-level City2,893,542

Contents: Townships

The population of the townships in Ānjí Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàofú Zhèn报福镇TownĀnjí Xiàn13,701
Dìpū Jiēdào递铺街道Urban SubdistrictĀnjí Xiàn204,360
Hánggāi Zhèn杭垓镇TownĀnjí Xiàn27,407
Méixī Zhèn [incl. Kūntóng Xiāng]梅溪镇TownĀnjí Xiàn55,099
Shānchuān Xiāng山川乡Rural TownshipĀnjí Xiàn3,873
Shàngshù Xiāng上墅乡Rural TownshipĀnjí Xiàn12,385
Tiānhuāngpíng Zhèn天荒坪镇TownĀnjí Xiàn21,470
Tiānzǐhú Zhèn [incl. Liángpéng Zhèn, Gāoyŭ Zhèn]天子湖镇TownĀnjí Xiàn45,660
Xiàofēng Zhèn孝丰镇TownĀnjí Xiàn44,280
Xiàoyuán Jiēdào [Guīshān Xiāng]孝源街道Urban SubdistrictĀnjí Xiàn8,850
Xīlóng Xiāng溪龙乡Rural TownshipĀnjí Xiàn9,178
Zhāngcūn Zhèn章村镇TownĀnjí Xiàn10,957
Zhāngwú Zhèn鄣吴镇TownĀnjí Xiàn9,332

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).