Home
Show Map

Chángxīng Xiàn

County in Húzhōu Shì (Zhèjiāng)

County

The population of Chángxīng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángxīng Xiàn长兴县County641,982
Húzhōu Shì湖州市Prefecture-level City2,893,542

Contents: Townships

The population of the townships in Chángxīng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Hépíng Zhèn [incl. Wúshān Xiāng]和平镇TownChángxīng Xiàn49,008
Hóngqiáo Zhèn洪桥镇TownChángxīng Xiàn38,804
Hóngxīngqiáo Zhèn虹星桥镇TownChángxīng Xiàn32,803
Jiāpŭ Zhèn夹浦镇TownChángxīng Xiàn29,963
Lĭjiāxiàng Zhèn李家巷镇TownChángxīng Xiàn28,648
Línchéng Zhèn林城镇TownChángxīng Xiàn47,012
Lǚshān Xiāng吕山乡Rural TownshipChángxīng Xiàn18,311
Méishān Zhèn [incl. Báixiàn Xiāng, Huáikăn Xiāng]煤山镇TownChángxīng Xiàn43,410
Shuĭkŏu Xiāng水口乡Rural TownshipChángxīng Xiàn17,405
Sì'ān Zhèn [incl. Èrjièlĭng Xiāng]泗安镇TownChángxīng Xiàn60,057
Xiăopŭ Zhèn小浦镇TownChángxīng Xiàn23,118
Zhìchéng Jiēdào [incl. Huàxī Jiēdào, Tàihú Jiēdào]雉城街道Urban SubdistrictChángxīng Xiàn253,443

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).