Home
Show Map

Yángxīn Xiàn

County in Huángshí Shì (Húbĕi)

County

The population of Yángxīn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yángxīn Xiàn阳新县County827,631
Huángshí Shì黄石市Prefecture-level City2,429,318

Contents: Townships

The population of the townships in Yángxīn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownYángxīn Xiàn84,882
Bànbìshān Nóngchăng半壁山农场Township-like AreaYángxīn Xiàn3,669
Dàwáng Zhèn大王镇TownYángxīn Xiàn39,500
Fēnglín Zhèn枫林镇TownYángxīn Xiàn36,878
Fùchí Zhèn富池镇TownYángxīn Xiàn32,821
Fútú Zhèn浮屠镇TownYángxīn Xiàn73,213
Huángsăngkŏu Zhèn黄颡口镇TownYángxīn Xiàn32,898
Jīngtóushān Nóngchăng荆头山农场Township-like AreaYángxīn Xiàn4,162
Jīnhăi Kāifāqū金海开发区Township-like AreaYángxīn Xiàn8,557
Lónggăng Zhèn龙港镇TownYángxīn Xiàn79,743
Lǜzhōu Nóngchăng率洲农场Township-like AreaYángxīn Xiàn10,129
Mùgăng Zhèn木港镇TownYángxīn Xiàn42,448
Páishì Zhèn排市镇TownYángxīn Xiàn33,780
Sānxī Zhèn三溪镇TownYángxīn Xiàn37,787
Tàizi Zhèn太子镇TownYángxīn Xiàn36,606
Táogăng Zhèn陶港镇TownYángxīn Xiàn28,052
Wángyīng Zhèn王英镇TownYángxīn Xiàn35,105
Wéiyuánkŏu Zhèn韦源口镇TownYángxīn Xiàn27,430
Xīngguó Zhèn兴国镇TownYángxīn Xiàn137,412
Yánggăng Zhèn洋港镇TownYángxīn Xiàn31,164
Yángxīn Yuánzhŏngchăng阳新原种场Township-like AreaYángxīn Xiàn1,022
Zōnghé Nóngchăng综合农场Township-like AreaYángxīn Xiàn10,373

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).