Home
Show Map

China: Huángshí Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huángshí Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàyĕ Shì大冶市County-level City909,724
Huángshígăng Qū黄石港区District224,314
Tiĕshān Qū铁山区District57,327
Xiàlù Qū下陆区District176,614
Xīsàishān Qū西塞山区District233,708
Yángxīn Xiàn阳新县County827,631
Huángshí Shì黄石市Prefecture-level City2,429,318

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huángshí Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownYángxīn Xiàn84,882
Bànbìshān Nóngchăng半壁山农场Township-like AreaYángxīn Xiàn3,669
Băo'ān Zhèn保安镇TownDàyĕ Shì62,122
Bāquán Jiēdào八泉街道Urban SubdistrictXīsàishān Qū27,692
Chénguì Zhèn陈贵镇TownDàyĕ Shì55,918
Chéngyuè Jiēdào澄月街道Urban SubdistrictXīsàishān Qū59,384
Chénjiāwān Jiēdào陈家湾街道Urban SubdistrictXīsàishān Qū53,129
Dàjīpū Zhèn大箕铺镇TownDàyĕ Shì56,369
Dàwáng Zhèn大王镇TownYángxīn Xiàn39,500
Dàyĕ Jīngjì Kāifāqū大冶经济开发区Township-like AreaDàyĕ Shì67,691
Dōngfāngshān Jiēdào东方山街道Urban SubdistrictXiàlù Qū14,755
Dōngfēng Nóngchăng Guănlĭqū东风农场管理区Township-like AreaDàyĕ Shì2,718
Dōngyuèlù Jiēdào东岳路街道Urban SubdistrictDàyĕ Shì101,859
Fēnglín Zhèn枫林镇TownYángxīn Xiàn36,878
Fùchí Zhèn富池镇TownYángxīn Xiàn32,821
Fútú Zhèn浮屠镇TownYángxīn Xiàn73,213
Háidìqiáo Zhèn还地桥镇TownDàyĕ Shì88,142
Hékŏu Zhèn河口镇TownXīsàishān Qū17,679
Hóngqíqiáo Jiēdào红旗桥街道Urban SubdistrictHuángshígăng Qū40,619
Huāhú Jiēdào花湖街道Urban SubdistrictHuángshígăng Qū31,214
Huángsăngkŏu Zhèn黄颡口镇TownYángxīn Xiàn32,898
Huángshígăng Qū Shèqū Gōngzuò Guănlĭ Wĕiyuánhuì黄石港区社区工作管理委员会Township-like AreaHuángshígăng Qū55,831
Huángsīwān Jiēdào黄思湾街道Urban SubdistrictXīsàishān Qū34,596
Jiāngbĕi Guănlĭqū江北管理区Township-like AreaHuángshígăng Qū3,596
Jīngtóushān Nóngchăng荆头山农场Township-like AreaYángxīn Xiàn4,162
Jīnhăi Kāifāqū金海开发区Township-like AreaYángxīn Xiàn8,557
Jīnhú Jiēdào金湖街道Urban SubdistrictDàyĕ Shì83,051
Jīnniú Zhèn金牛镇TownDàyĕ Shì61,733
Jīnshāndiàn Zhèn金山店镇TownDàyĕ Shì42,966
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictDàyĕ Shì33,830
Lăoxiàlù Jiēdào老下陆街道Urban SubdistrictXiàlù Qū38,256
Língxiāng Zhèn灵乡镇TownDàyĕ Shì49,815
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictXīsàishān Qū28,265
Liúrénbā Zhèn刘仁八镇TownDàyĕ Shì35,446
Lónggăng Zhèn龙港镇TownYángxīn Xiàn79,743
Luójiāqiáo Jiēdào罗家桥街道Urban SubdistrictDàyĕ Shì57,456
Lǜzhōu Nóngchăng率洲农场Township-like AreaYángxīn Xiàn10,129
Míngshān Xiāng茗山乡Rural TownshipDàyĕ Shì35,403
Mùgăng Zhèn木港镇TownYángxīn Xiàn42,448
Páishì Zhèn排市镇TownYángxīn Xiàn33,780
Sānxī Zhèn三溪镇TownYángxīn Xiàn37,787
Shèngyánggăng Jiēdào胜阳港街道Urban SubdistrictHuángshígăng Qū46,649
Shĕnjiāyíng Jiēdào沈家营街道Urban SubdistrictHuángshígăng Qū46,405
Sìgùzhá Guănlĭchŭ四顾闸管理处Township-like AreaDàyĕ Shì801
Tàizi Zhèn太子镇TownYángxīn Xiàn36,606
Táogăng Zhèn陶港镇TownYángxīn Xiàn28,052
Tiěshān Jiēdào铁山街道Urban SubdistrictTiĕshān Qū57,327
Tuánchéngshān Jiēdào团城山街道Urban SubdistrictXiàlù Qū65,689
Wāngrén Zhèn汪仁镇TownDàyĕ Shì38,778
Wángyīng Zhèn王英镇TownYángxīn Xiàn35,105
Wéiyuánkŏu Zhèn韦源口镇TownYángxīn Xiàn27,430
Xīngguó Zhèn兴国镇TownYángxīn Xiàn137,412
Xīnxiàlù Jiēdào新下陆街道Urban SubdistrictXiàlù Qū57,914
Xīsàishān Gōngyè Yuánqū Guănwĕihuì西塞山工业园区管委会Township-like AreaXīsàishān Qū12,741
Yánggăng Zhèn洋港镇TownYángxīn Xiàn31,164
Yángxīn Yuánzhŏngchăng阳新原种场Township-like AreaYángxīn Xiàn1,022
Yĕgāng Nóngchăng冶钢农场Township-like AreaXīsàishān Qū222
Yīnzŭ Zhèn殷祖镇TownDàyĕ Shì35,626
Zōnghé Nóngchăng综合农场Township-like AreaYángxīn Xiàn10,373

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).