Home
Show Map

China: Huánggāng Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huánggāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hóng'ān Xiàn红安县County602,148
Huángméi Xiàn黄梅县County858,806
Huángzhōu Qū黄州区District366,769
Luótián Xiàn罗田县County544,650
Máchéng Shì麻城市County-level City849,090
Qíchūn Xiàn蕲春县County727,805
Tuánfēng Xiàn团风县County338,609
Wŭxué Shì武穴市County-level City644,247
Xīshuĭ Xiàn浠水县County872,649
Yīngshān Xiàn英山县County357,296
Huánggāng Shì黄冈市Prefecture-level City6,162,069

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huánggāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāhé Zhèn巴河镇TownXīshuĭ Xiàn113,356
Báiguŏ Zhèn白果镇TownMáchéng Shì61,839
Báiliánhé Xiāng白莲河乡Rural TownshipLuótián Xiàn19,585
Báilián Zhèn白莲镇TownXīshuĭ Xiàn14,885
Báimiàohé Zhèn白庙河镇TownLuótián Xiàn29,204
Bālĭhú Nóngchăng八里湖农场Township-like AreaQíchūn Xiàn10,407
Bālĭwān Zhèn [Bālĭ Zhèn]八里湾镇TownHóng'ān Xiàn30,639
Bódāofēng Línchăng薄刀峰林场Township-like AreaLuótián Xiàn1,145
Càihé Zhèn蔡河镇TownXīshuĭ Xiàn35,562
Càishān Zhèn蔡山镇TownHuángméi Xiàn71,168
Cáohé Zhèn漕河镇TownQíchūn Xiàn150,600
Căopándì Zhèn草盘地镇TownYīngshān Xiàn18,108
Cèhú Yăngzhíchăng 策湖养殖场Township-like AreaXīshuĭ Xiàn6,711
Chéncèlóu Zhèn陈策楼镇TownHuángzhōu Qū25,856
Chéngguān Zhèn城关镇TownHóng'ān Xiàn119,425
Chéngmăgăng Zhèn乘马岗镇TownMáchéng Shì47,632
Chìbì Jiēdào赤壁街道Urban SubdistrictHuángzhōu Qū156,011
Chìdōng Zhèn赤东镇TownQíchūn Xiàn49,666
Chūngăng春港办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn2,477
Dàfăsì Zhèn大法寺镇TownWŭxué Shì47,311
Dàhé'àn Zhèn大河岸镇TownLuótián Xiàn30,825
Dàhé Zhèn大河镇TownHuángméi Xiàn59,759
Dàjīn Zhèn大金镇TownWŭxué Shì35,921
Dàndiàn Zhèn但店镇TownTuánfēng Xiàn41,226
Dàqí Zhèn大崎镇TownLuótián Xiàn35,918
Dàtóng Zhèn大同镇TownQíchūn Xiàn19,624
Dīngsīdàng Zhèn丁司垱镇TownXīshuĭ Xiàn35,922
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictHuángzhōu Qū21,939
Dŭchéng Zhèn堵城镇TownHuángzhōu Qū25,416
Dùpí Xiāng杜皮乡Rural TownshipTuánfēng Xiàn18,816
Dúshān Zhèn独山镇TownHuángméi Xiàn27,127
Èrchéng Zhèn二程镇TownHóng'ān Xiàn39,658
Fānggāopíng Zhèn方高坪镇TownTuánfēng Xiàn22,811
Fāngjiājŭ Xiāng方家咀乡Rural TownshipYīngshān Xiàn25,045
Fèngshān Zhèn凤山镇TownLuótián Xiàn114,890
Fēnlù Zhèn分路镇TownHuángméi Xiàn47,872
Fútiánhé Zhèn福田河镇TownMáchéng Shì36,169
Fūzihé Zhèn夫子河镇TownMáchéng Shì26,470
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownHóng'ān Xiàn50,883
Guānkŏu Zhèn关口镇TownXīshuĭ Xiàn71,852
Guănyáo Zhèn管窑镇TownQíchūn Xiàn20,547
Guīfēngshān Fēngjǐngqū Guănlĭchŭ龟峰山风景区管理处Township-like AreaMáchéng Shì2,108
Guīshān Zhèn龟山镇TownMáchéng Shì36,567
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictMáchéng Shì80,722
Guóyíng Shīzifēng Línchăng国营狮子峰林场Township-like AreaMáchéng Shì850
Héngchē Zhèn横车镇TownQíchūn Xiàn68,543
Hépū Zhèn河铺镇TownLuótián Xiàn50,823
Hóngshān Zhèn红山镇TownYīngshān Xiàn19,731
Huájiāhé Zhèn [Huáhé Zhèn]华家河镇TownHóng'ān Xiàn43,804
Huánggāng Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Yuánqū 黄冈高新技术产业园区Township-like AreaHuángzhōu Qū52,020
Huánghú Nóngchăng黄湖农场Township-like AreaTuánfēng Xiàn1,137
Huángméi Xiàn Nóng Kēsuŏ黄梅县农科所Township-like AreaHuángméi Xiàn149
Huángméi Xiàn Nóngyè Kāifāzŏng Gōngsī黄梅县农业开发总公司Township-like AreaHuángméi Xiàn1,579
Huángméi Zhèn黄梅镇TownHuángméi Xiàn141,488
Huángshīzhài Línchăng黄狮寨林场Township-like AreaLuótián Xiàn294
Huángtŭgăng Zhèn黄土岗镇TownMáchéng Shì34,513
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownWŭxué Shì64,690
Húbĕi Lónggăn Hú Gōngyè Yuánqū湖北龙感湖工业园区Township-like AreaHuángméi Xiàn30
Huílóngshān Zhèn回龙山镇TownTuánfēng Xiàn32,134
Huŏchēzhàn Kāifāqū火车站开发区Township-like AreaHuángzhōu Qū4,753
Huŏliánfàn Cháchăng火连畈茶场Township-like AreaHóng'ān Xiàn2,049
Jiămiào Xiāng贾庙乡Rural TownshipTuánfēng Xiàn19,117
Jīnjiāpū Zhèn金家铺镇TownYīngshān Xiàn22,065
Jīnluógăng Nóngchăng金锣港农场Township-like AreaTuánfēng Xiàn1,470
Jiŭzīhé Zhèn九资河镇TownLuótián Xiàn30,041
Kānjiāng Jiēdào刊江街道Urban SubdistrictWŭxué Shì34,026
Kŏngjiāfāng Xiāng孔家坊乡Rural TownshipYīngshān Xiàn19,318
Kŏnglŏng Zhèn孔垄镇TownHuángméi Xiàn98,543
Kuānghé Zhèn匡河镇TownLuótián Xiàn59,270
Kŭzhú Xiāng苦竹乡Rural TownshipHuángméi Xiàn27,634
Lánxī Zhèn兰溪镇TownXīshuĭ Xiàn48,792
Léijiādiàn Zhèn雷家店镇TownYīngshān Xiàn32,279
Línshānhé Zhèn淋山河镇TownTuánfēng Xiàn57,183
Liúhé Zhèn刘河镇TownQíchūn Xiàn67,756
Liŭlín Xiāng柳林乡Rural TownshipHuángméi Xiàn12,357
Liúzuŏ Xiāng刘佐乡Rural TownshipHuángméi Xiàn15,919
Lóngchíqiáo Jiēdào [Lóngchí Jiēdào]龙池桥街道Urban SubdistrictMáchéng Shì68,485
Lóngpíng Zhèn龙坪镇TownWŭxué Shì37,082
Lúcháihú芦柴湖办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn3,042
Lùkŏu Zhèn路口镇TownHuángzhōu Qū21,550
Luòtuó'ào Zhèn骆驼坳镇TownLuótián Xiàn33,132
Lǜyáng Xiāng绿杨乡Rural TownshipXīshuĭ Xiàn22,214
Măcáomiào Zhèn马曹庙镇TownTuánfēng Xiàn19,640
Máchéng Fúqiáohé Shuĭkù麻城浮桥河水库Township-like AreaMáchéng Shì175
Máchéng Kāifāqū麻城开发区Township-like AreaMáchéng Shì16,953
Máchéng Líndiàn Cháchăng麻城林店茶场Township-like AreaMáchéng Shì312
Máchéng Míngshān Shuĭkù麻城明山水库Township-like AreaMáchéng Shì7
Máchéng Sānhé Shuĭkù麻城三河水库Township-like AreaMáchéng Shì164
Méichuān Zhèn梅川镇TownWŭxué Shì113,247
Mì'érsì Zhèn [Mì'ér Zhèn]觅儿寺镇TownHóng'ān Xiàn32,145
Mùzidiàn Zhèn木子店镇TownMáchéng Shì37,992
Nánhé Zhèn南河镇TownYīngshān Xiàn16,027
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictHuángzhōu Qū16,593
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictMáchéng Shì55,601
Péngsī Zhèn彭思镇TownQíchūn Xiàn35,569
Pínghú Xiāng平湖乡Rural TownshipLuótián Xiàn20,283
Qīlĭpíng Zhèn七里坪镇TownHóng'ān Xiàn80,798
Qīngníhú青泥湖办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn486
Qīngquán Zhèn清泉镇TownXīshuĭ Xiàn193,988
Qīngshí Zhèn青石镇TownQíchūn Xiàn50,072
Qīngtáiguān Línchăng青苔关林场Township-like AreaLuótián Xiàn883
Qítíng Zhèn歧亭镇TownMáchéng Shì20,520
Qízhōu Zhèn蕲州镇TownQíchūn Xiàn67,040
Sàihú塞湖办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn4,781
Sānhékŏu Zhèn三河口镇TownMáchéng Shì40,083
Sànhuā Zhèn散花镇TownXīshuĭ Xiàn60,655
Sānjiăoshān Línchăng三角山林场Township-like AreaXīshuĭ Xiàn1,984
Sānlĭfàn Zhèn三里畈镇TownLuótián Xiàn57,980
Shāhú沙湖办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn4,614
Shàngbāhé Zhèn上巴河镇TownTuánfēng Xiàn29,827
Shàngxīnjí Zhèn上新集镇TownHóng'ān Xiàn35,447
Shānmù Xiāng杉木乡Rural TownshipHuángméi Xiàn34,299
Shènglì Zhèn胜利镇TownLuótián Xiàn59,219
Shífósì Zhèn石佛寺镇TownWŭxué Shì44,857
Shítóujŭ Zhèn石头咀镇TownYīngshān Xiàn32,412
Shīzi Zhèn狮子镇TownQíchūn Xiàn42,447
Shùnhé Zhèn顺河镇TownMáchéng Shì43,233
Sìwàng Zhèn四望镇TownWŭxué Shì32,203
Sòngbù Liángzhŏngchăng宋埠良种场Township-like AreaMáchéng Shì673
Sòngbù Zhèn宋埠镇TownMáchéng Shì50,109
Tàipíngqiáo Zhèn太平桥镇TownHóng'ān Xiàn23,432
Tánlín Zhèn檀林镇TownQíchūn Xiàn30,936
Táodiàn Xiāng陶店乡Rural TownshipHuángzhōu Qū19,654
Táohuāchōng Línchăng桃花冲林场Township-like AreaYīngshān Xiàn426
Táojiāhé Xiāng陶家河乡Rural TownshipYīngshān Xiàn7,477
Tiāntáishān Guănlĭchŭ天台山管理处Township-like AreaHóng'ān Xiàn1,345
Tiāntángzhài Línchăng天堂寨林场Township-like AreaLuótián Xiàn1,158
Tiánzhèn Jiēdào田镇街道Urban SubdistrictWŭxué Shì18,948
Tiĕlù Jīngjì Kāifāqū铁路经济开发区Township-like AreaQíchūn Xiàn4,854
Tiĕlù Shēnghuóqū 铁路生活区Township-like AreaMáchéng Shì2,775
Tiĕméngăng Xiāng铁门岗乡Rural TownshipMáchéng Shì40,457
Tíngqián Zhèn停前镇TownHuángméi Xiàn33,323
Tuánfēng Zhèn团风镇TownTuánfēng Xiàn71,185
Tuánpō Zhèn团陂镇TownXīshuĭ Xiàn78,925
Wānggăng Zhèn汪岗镇TownXīshuĭ Xiàn49,785
Wànzhànghú Jiēdào万丈湖街道Urban SubdistrictWŭxué Shì4,083
Wēnquán Zhèn温泉镇TownYīngshān Xiàn121,669
Wŭfēngshān Línchăng五峰山林场Township-like AreaYīngshān Xiàn81
Wújiāshān Línchăng吴家山林场Township-like AreaYīngshān Xiàn333
Wŭnăoshān Línchăng五脑山林场Township-like AreaMáchéng Shì1,321
Wŭxué Jiēdào武穴街道Urban SubdistrictWŭxué Shì161,582
Wǔzǔsì Fēngjǐng Míngshèngqū [Nuóbùyuán]五祖寺风景名胜区Township-like AreaHuángméi Xiàn280
Wŭzŭ Zhèn五祖镇TownHuángméi Xiàn13,971
Xiàngqiáo Xiāng向桥乡Rural TownshipQíchūn Xiàn36,759
Xiăochí Zhèn小池镇TownHuángméi Xiàn97,956
Xiàxīn Zhèn下新镇TownHuángméi Xiàn21,945
Xĭmă Zhèn洗马镇TownXīshuĭ Xiàn49,312
Xìnghuā Xiāng杏花乡Rural TownshipHóng'ān Xiàn86,479
Xīnkāi Zhèn新开镇TownHuángméi Xiàn55,883
Xīshuĭ Jīngjì Kāifāqū浠水经济开发区Township-like AreaXīshuĭ Xiàn21,846
Yánghú洋湖办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn1,809
Yángliŭwān Zhèn杨柳湾镇TownYīngshān Xiàn42,325
Yánjiāhé Zhèn阎家河镇TownMáchéng Shì31,297
Yánjiāzhá严家闸办事处Township-like AreaHuángméi Xiàn15,193
Yántiánhé Zhèn盐田河镇TownMáchéng Shì32,079
Yŏngjiāhé Zhèn [Yŏnghé Zhèn]永佳河镇TownHóng'ān Xiàn56,044
Yúchuān Zhèn余川镇TownWŭxué Shì50,297
Yŭwáng Jiēdào禹王街道Urban SubdistrictHuángzhōu Qū22,977
Zhāngbăng Zhèn张塝镇TownQíchūn Xiàn42,065
Zhāngjiāfàn Zhèn张家畈镇TownMáchéng Shì37,066
Zhōngguănyì Zhèn中馆驿镇TownMáchéng Shì42,918
Zhūlín Zhèn株林镇TownQíchūn Xiàn30,920
Zhuógăng Zhèn濯港镇TownHuángméi Xiàn65,122
Zhúwă Zhèn竹瓦镇TownXīshuĭ Xiàn66,860
Zŏnglùjŭ Zhèn总路咀镇TownTuánfēng Xiàn24,063

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).