Home
Show Map

Xūyí Xiàn

County in Huái'ān Shì (Jiāngsū)

County

The population of Xūyí Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xūyí Xiàn盱眙县County658,759
Huái'ān Shì淮安市Prefecture-level City4,801,662

Contents: Townships

The population of the townships in Xūyí Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàojí Zhèn [incl. Tiĕfó Zhèn]鲍集镇TownXūyí Xiàn67,301
Chóují Zhèn仇集镇TownXūyí Xiàn20,602
Guāntān Zhèn官滩镇TownXūyí Xiàn32,195
Guǎnzhòng Zhèn [incl. Guănzhèn Zhèn, Xīnglóng Xiāng]管仲镇TownXūyí Xiàn46,268
Guìwŭ Zhèn桂五镇TownXūyí Xiàn27,572
Gŭsāng Jiēdào古桑街道Urban SubdistrictXūyí Xiàn20,458
Héqiáo Zhèn河桥镇TownXūyí Xiàn27,646
Huáihé Zhèn [incl. Míngzŭlíng Zhèn]淮河镇TownXūyí Xiàn51,680
Huáihuàjí Tuán淮化集团Township-like AreaXūyí Xiàn2,706
Huánghuātáng Zhèn [incl. Jiùpū Zhèn]黄花塘镇TownXūyí Xiàn55,144
Măbà Zhèn [incl. Guānyīnsì Zhèn]马坝镇TownXūyí Xiàn89,512
Mùdiàn Zhèn [incl. Wéiqiáo Xiāng]穆店镇TownXūyí Xiàn42,164
Sānhé Nóngchăng三河农场Township-like AreaXūyí Xiàn8,621
Tiānquánhú Zhèn [Wángdiàn Xiāng]天泉湖镇TownXūyí Xiàn25,525
Xūchéng Jiēdào盱城街道Urban SubdistrictXūyí Xiàn141,365

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).