Home
Show Map

China: Hotan Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hotan prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cèlè Xiàn [Qira]策勒县County145,044
Hétián Shì [Hotan]和田市County-level City322,300
Hétián Xiàn [Hotan]和田县County269,941
Luòpŭ Xiàn [Lop]洛浦县County232,916
Mínfēng Xiàn民丰县County33,932
Mòyù Xiàn [Karakax]墨玉县County488,248
Píshān Xiàn皮山县County235,683
Yútián Xiàn [Keriya]于田县County249,899
Hétián Dìqū [Hotan]和田地区Prefecture1,977,963

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hotan prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āhéqià Guănlĭqū阿合恰管理区Township-like AreaHétián Shì4,301
Ākèsàlāyī Xiāng阿克萨拉依乡Rural TownshipMòyù Xiàn27,352
Āndí'ĕr Xiāng [incl. Āndí'ĕr Mùchăng]安迪尔乡Rural TownshipMínfēng Xiàn2,508
Àoyītuōgélākè Xiāng奥依托格拉克乡Rural TownshipYútián Xiàn18,271
Āqiāng Xiāng阿羌乡Rural TownshipYútián Xiàn8,494
Āqíkè Guănlĭqū阿其克管理区Township-like AreaLuòpŭ Xiàn1,486
Ārèlè Xiāng阿热勒乡Rural TownshipYútián Xiàn17,941
Ārìxī Xiāng阿日希乡Rural TownshipYútián Xiàn7,664
Bāgéqí Zhèn巴格其镇TownHétián Xiàn57,153
Bàishéntuōgélākè Xiāng拜什托格拉克乡Rural TownshipLuòpŭ Xiàn6,119
Bāshílángān Xiāng巴什兰干乡Rural TownshipPíshān Xiàn4,862
Bósītăn Xiāng博斯坦乡Rural TownshipCèlè Xiàn6,626
Bùyǎ Xiāng布亚乡Rural TownshipLuòpŭ Xiàn30,257
Bùzhākè Xiāng布扎克乡Rural TownshipHétián Xiàn27,137
Cèlè Xiāng策勒乡Rural TownshipCèlè Xiàn31,123
Cèlè Zhèn策勒镇TownCèlè Xiàn14,562
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictLuòpŭ Xiàn19,649
Chéngzhèn Jiēdào城镇街道Urban SubdistrictMínfēng Xiàn6,724
Dálǐyǎbùyī Xiāng达里雅布依乡Rural TownshipYútián Xiàn1,281
Dámăgōu Xiāng达玛沟乡Rural TownshipCèlè Xiàn19,250
Duōlŭ Xiāng多鲁乡Rural TownshipLuòpŭ Xiàn32,399
Dùwă Zhèn杜瓦镇TownPíshān Xiàn8,631
Gŭjiāngbāgé Jiēdào古江巴格街道Urban SubdistrictHétián Shì34,567
Gŭjiāngbāgé Xiāng古江巴格乡Rural TownshipHétián Shì13,680
Gùlāhémǎ Zhèn固拉合玛镇TownCèlè Xiàn26,621
Gŭlèbāgé Jiēdào古勒巴格街道Urban SubdistrictHétián Shì27,919
Gùmă Zhèn固玛镇TownPíshān Xiàn28,163
Guóyíng Mùchăng国营牧场Township-like AreaPíshān Xiàn1,005
Guóyíng Zhŏngyáng Chăng 国营种羊场Township-like AreaYútián Xiàn1,580
Hăn'àirìkè Zhèn罕艾日克镇TownHétián Xiàn43,751
Hángguì Zhèn杭桂镇TownLuòpŭ Xiàn40,496
Jiāhànbāgé Xiāng加汗巴格乡Rural TownshipMòyù Xiàn24,524
Jiāyī Xiāng加依乡Rural TownshipYútián Xiàn17,612
Jíyà Xiāng吉亚乡Rural TownshipHétián Shì22,071
Kā'ĕrsài Zhèn喀尔赛镇TownMòyù Xiàn40,892
Kālākāshí Zhèn [incl. Qíníbāgé Jiēdào, Bōsītăn Jiēdào, Sīzī Jiēdào]喀拉喀什镇TownMòyù Xiàn66,541
Kālākè'ĕr Xiāng喀拉克尔乡Rural TownshipYútián Xiàn14,294
Kāngkè'ĕr Kē'ĕrkèzī Mínzú Xiāng康克尔柯尔克孜民族乡Rural TownshipPíshān Xiàn1,902
Kāshítăshí Xiāng喀什塔什乡Rural TownshipHétián Xiàn6,099
Kāwăkè Xiāng喀瓦克乡Rural TownshipMòyù Xiàn10,992
Kēkètiĕrèkè Xiāng科克铁热克乡Rural TownshipPíshān Xiàn35,414
Kēkèyà Xiāng科克亚乡Rural TownshipYútián Xiàn18,582
Kèlĭyáng Xiāng克里阳乡Rural TownshipPíshān Xiàn6,414
Kuíyá Zhèn奎牙镇TownMòyù Xiàn43,212
Kuòshítăgé Zhèn阔什塔格镇TownPíshān Xiàn15,200
Kuòyīqí Xiāng阔依其乡Rural TownshipMòyù Xiàn26,346
Lángān Bózīyà Nóngchăng兰干博孜亚农场Township-like AreaYútián Xiàn2,529
Lángān Xiāng兰干乡Rural TownshipYútián Xiàn19,524
Lăngrú Xiāng朗如乡Rural TownshipHétián Xiàn16,505
Lăochéngqū Jiēdào老城区街道Township-like AreaYútián Xiàn6,159
Lāsīkuí Zhèn拉斯奎镇TownHétián Shì25,231
Lāyīkā Xiāng拉依喀乡Rural TownshipHétián Xiàn29,032
Lāyīsū Liángzhŏngchăng拉依苏良种场Township-like AreaYútián Xiàn2,489
Liángzhŏng Chăng良种场Township-like AreaLuòpŭ Xiàn203
Luòpŭ Zhèn洛浦镇TownLuòpŭ Xiàn18,127
Mánglái Xiāng芒来乡Rural TownshipMòyù Xiàn23,408
Mùgălā Zhèn木尕拉镇TownYútián Xiàn30,179
Mùjí Zhèn木吉镇TownPíshān Xiàn23,273
Mùkuílā Xiāng木奎拉乡Rural TownshipPíshān Xiàn19,591
Nà'ĕrbāgé Jiēdào纳尔巴格街道Urban SubdistrictHétián Shì37,338
Năo'ābātí Tăjíkè Mínzú Xiāng垴阿巴提塔吉克民族乡Rural TownshipPíshān Xiàn932
Nàwă Xiāng纳瓦乡Rural TownshipLuòpŭ Xiàn12,961
Níyă Xiāng尼雅乡Rural TownshipMínfēng Xiàn6,373
Níyă Zhèn尼雅镇TownMínfēng Xiàn3,486
Nú'ĕrbāgé Jiēdào努尔巴格街道Urban SubdistrictHétián Shì24,134
Nú'ĕr Xiāng奴尔乡Rural TownshipCèlè Xiàn11,581
Píshān Xiàn Jiēdào皮山县街道Urban SubdistrictPíshān Xiàn18,424
Píxīnèi Xiāng皮西那乡Rural TownshipPíshān Xiàn7,496
Píyàlèmă Xiāng皮亚勒玛乡Rural TownshipPíshān Xiàn6,094
Pŭqiàkèqí Zhèn普恰克其镇TownMòyù Xiàn35,142
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipLuòpŭ Xiàn41,710
Qiàhā Xiāng恰哈乡Rural TownshipCèlè Xiàn15,010
Qiáodá Xiāng乔达乡Rural TownshipPíshān Xiàn12,450
Ruòkèyă Xiāng若克雅乡Rural TownshipMínfēng Xiàn6,895
Sàlèwúzékè Xiāng萨勒吾则克乡Rural TownshipMínfēng Xiàn4,195
Sāngzhū Zhèn桑株镇TownPíshān Xiàn30,906
Sàyībāgé Xiāng萨依巴格乡Rural TownshipMòyù Xiàn32,355
Sègézīkùlè Xiāng色格孜库勒乡Rural TownshipHétián Xiàn9,576
Sèrìkè Jiēdào色日克街道Urban SubdistrictCèlè Xiàn15,684
Shānpǔlǔ Zhèn山普鲁镇TownLuòpŭ Xiàn29,509
Sīyĕkè Xiāng斯也克乡Rural TownshipYútián Xiàn21,862
Tăwăkùlè Xiāng塔瓦库勒乡Rural TownshipHétián Xiàn26,983
Tuōgérìgăzī Xiāng托格日尕孜乡Rural TownshipYútián Xiàn14,573
Tuōhúlā Xiāng托胡拉乡Rural TownshipMòyù Xiàn18,800
Tŭshālā Zhèn吐沙拉镇TownHétián Shì48,468
Tŭwàitè Xiāng吐外特乡Rural TownshipMòyù Xiàn24,685
Wū'ĕrqí Xiāng乌尔其乡Rural TownshipMòyù Xiàn16,400
Wūlŭkèsàyī Xiāng乌鲁克萨依乡Rural TownshipCèlè Xiàn4,587
Xiānbàibāzhā Zhèn先拜巴扎镇TownYútián Xiàn19,796
Xiànzhíxiácūn Zhèn县直辖村镇TownPíshān Xiàn1,199
Xiào'ĕrbāgé Xiāng肖尔巴格乡Rural TownshipHétián Shì39,331
Xīnchéngqū Jiēdào新城区街道Township-like AreaYútián Xiàn13,687
Xīwúlè Xiāng希吾勒乡Rural TownshipYútián Xiàn4,312
Yăwă Xiāng雅瓦乡Rural TownshipMòyù Xiàn33,949
Yèyìkè Xiāng叶亦克乡Rural TownshipMínfēng Xiàn3,751
Yīlĭqí Xiāng伊里其乡Rural TownshipHétián Shì22,646
Yīng'àirìkè Xiāng英艾日克乡Rural TownshipHétián Xiàn10,253
Yīng'āwătí Xiāng英阿瓦提乡Rural TownshipHétián Xiàn23,624
Yīngbāgé Xiāng英巴格乡Rural TownshipYútián Xiàn9,070
Yīngyĕ'ĕr Xiāng英也尔乡Rural TownshipMòyù Xiàn11,485
Yīsīlāmù Āwătí Xiāng伊斯拉木阿瓦提乡Rural TownshipHétián Xiàn19,828
Yùlóngkāshí Zhèn玉龙喀什镇TownHétián Shì22,614
Zàngguì Xiāng藏桂乡Rural TownshipPíshān Xiàn13,727
Zhāwă Zhèn扎瓦镇TownMòyù Xiàn52,165

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).