Home
Show Map

Féixī Xiàn

County in Héféi Shì (Ānhuī)

County

The population of Féixī Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Féixī Xiàn肥西县County745,030
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of the townships in Féixī Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownFéixī Xiàn38,070
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipFéixī Xiàn30,984
Guāntíng Zhèn官亭镇TownFéixī Xiàn62,965
Huāgăng Zhèn花岗镇TownFéixī Xiàn64,245
Míngchuán Xiāng铭传乡Rural TownshipFéixī Xiàn31,020
Sānhé Zhèn三河镇TownFéixī Xiàn45,606
Shàngpài Zhèn上派镇TownFéixī Xiàn171,429
Shānnán Zhèn山南镇TownFéixī Xiàn63,327
Shìshùgăng Xiāng柿树岗乡Rural TownshipFéixī Xiàn38,814
Táohuā Gōngyè Yuán Guăn Wĕihuì桃花工业园管委会Township-like AreaFéixī Xiàn42,515
Táohuā Zhèn桃花镇TownFéixī Xiàn71,638
Yándiàn Xiāng严店乡Rural TownshipFéixī Xiàn30,340
Zĭpéngshān Guănwĕihuì紫蓬山管委会Township-like AreaFéixī Xiàn24,577
Zĭpéng Zhèn紫蓬镇TownFéixī Xiàn29,500

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).