Home
Show Map

Chángfēng Xiàn

County in Héféi Shì (Ānhuī)

County

The population of Chángfēng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángfēng Xiàn长丰县County629,535
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of the townships in Chángfēng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dùjí Zhèn杜集镇TownChángfēng Xiàn40,613
Găngjí Zhèn岗集镇TownChángfēng Xiàn50,960
Luótáng Xiāng罗塘乡Rural TownshipChángfēng Xiàn45,036
Shuāngdūn Zhèn双墩镇TownChángfēng Xiàn76,098
Shuāngfèng Kāifāqū双凤开发区Township-like AreaChángfēng Xiàn39,952
Shuĭhú Zhèn水湖镇TownChángfēng Xiàn108,318
Táolóu Zhèn陶楼镇TownChángfēng Xiàn17,730
Wúshān Zhèn吴山镇TownChángfēng Xiàn32,728
Xiàtáng Zhèn下塘镇TownChángfēng Xiàn64,673
Yángmiào Zhèn杨庙镇TownChángfēng Xiàn29,364
Yìjĭng Xiāng义井乡Rural TownshipChángfēng Xiàn30,995
Zàojiă Xiāng造甲乡Rural TownshipChángfēng Xiàn22,435
Zhuāngmù Zhèn庄墓镇TownChángfēng Xiàn18,817
Zhūxiàng Zhèn朱巷镇TownChángfēng Xiàn32,176
Zuŏdiàn Xiāng左店乡Rural TownshipChángfēng Xiàn19,640

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).