Home
Show Map

China: Hànzhōng Shì (Shănxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hànzhōng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénggù Xiàn城固县County464,903
Fópíng Xiàn佛坪县County30,075
Hàntái Qū汉台区District534,923
Liúbà Xiàn留坝县County43,398
Lüèyáng Xiàn略阳县County201,645
Miăn Xiàn勉县County388,123
Nánzhèng Qū南郑区District471,634
Níngqiáng Xiàn宁强县County308,885
Xīxiāng Xiàn西乡县County341,812
Yáng Xiàn洋县County383,981
Zhènbā Xiàn镇巴县County246,817
Hànzhōng Shì汉中市Prefecture-level City3,416,196

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hànzhōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlèhé Zhèn安乐河镇TownNíngqiáng Xiàn8,419
Báilóngtáng Zhèn白龙塘镇TownXīxiāng Xiàn13,488
Báimiănxiá Zhèn白勉峡镇TownXīxiāng Xiàn5,963
Báiquèsì Zhèn白雀寺镇TownLüèyáng Xiàn7,144
Báishígōu Xiāng白石沟乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn9,566
Báishuĭjiāng Zhèn白水江镇TownLüèyáng Xiàn10,054
Báiyù Xiāng白玉乡Rural TownshipNánzhèng Qū1,969
Bālĭguān Zhèn八里关镇TownYáng Xiàn3,134
Bāmiào Zhèn巴庙镇TownZhènbā Xiàn15,111
Bāochéng Zhèn褒城镇TownMiăn Xiàn11,897
Băoshān Zhèn宝山镇TownChénggù Xiàn13,583
Bāshān Zhèn巴山镇TownNíngqiáng Xiàn9,804
Bāshān Zhèn巴山镇TownZhènbā Xiàn10,561
Bēibà Zhèn [incl. Xīhé Zhèn]碑坝镇TownNánzhèng Qū11,102
Bĕiguān Jiēdào北关街道Urban SubdistrictHàntái Qū102,960
Bówàng Jiēdào博望街道Urban SubdistrictChénggù Xiàn116,375
Căomiào Xiāng草庙乡Rural TownshipYáng Xiàn13,696
Chádiàn Zhèn茶店镇TownMiăn Xiàn9,426
Chánggōuhé Zhèn长沟河镇TownMiăn Xiàn4,985
Chángjiăobà Zhèn长角坝镇TownFópíng Xiàn2,626
Chánglĭng Zhèn长岭镇TownZhènbā Xiàn13,202
Chánjiāyán Zhèn禅家岩镇TownNíngqiáng Xiàn5,713
Chá Zhèn茶镇TownXīxiāng Xiàn9,639
Chéngběi Jiēdào [Chéngguān Zhèn]城北街道Urban SubdistrictXīxiāng Xiàn99,867
Chénjiābà Zhèn陈家坝镇TownFópíng Xiàn3,365
Chénjiātān Xiāng陈家滩乡Rural TownshipZhènbā Xiàn4,449
Chìnán Zhèn赤南镇TownZhènbā Xiàn11,276
Dà'ān Zhèn [incl. Miàobà Xiāng]大安镇TownNíngqiáng Xiàn26,930
Dàchí Zhèn大池镇TownZhènbā Xiàn5,047
Dàhébà Zhèn [incl. Shímŭdì Xiāng]大河坝镇TownFópíng Xiàn5,430
Dàhékăn Zhèn大河坎镇TownNánzhèng Qū68,154
Dàhé Zhèn大河镇TownXīxiāng Xiàn4,716
Dàijiābà Zhèn [incl. Gŏngjiāhé Xiāng, Dōnghuánggōu Xiāng]代家坝镇TownNíngqiáng Xiàn26,995
Dàpán Xiāng大盘乡Rural TownshipChénggù Xiàn6,556
Dìngjūnshān Zhèn定军山镇TownMiăn Xiàn35,914
Dōngdàjiē Jiēdào东大街街道Urban SubdistrictHàntái Qū29,407
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictHàntái Qū50,687
Dŏngjiāyíng Zhèn董家营镇TownChénggù Xiàn23,704
Èrdàohé Xiāng二道河乡Rural TownshipMiăn Xiàn2,221
Èrlángbà Zhèn二郎坝镇TownNíngqiáng Xiàn6,837
Èrlĭ Zhèn二里镇TownChénggù Xiàn17,422
Fă Zhèn法镇TownNánzhèng Qū14,174
Fúchéng Zhèn福成镇TownNánzhèng Qū4,077
Fùchuān Zhèn阜川镇TownMiăn Xiàn10,145
Gāochuān Zhèn [incl. Wŭlĭbà Zhèn]高川镇TownXīxiāng Xiàn21,071
Gāotái Zhèn高台镇TownNánzhèng Qū21,101
Gāozhàizi Jiēdào高寨子街道Urban SubdistrictNíngqiáng Xiàn18,395
Guāndì Zhèn关帝镇TownYáng Xiàn5,849
Guăngpíng Zhèn广坪镇TownNíngqiáng Xiàn9,225
Guànxī Zhèn贯溪镇TownYáng Xiàn16,285
Guānyīnsì Zhèn观音寺镇TownLüèyáng Xiàn3,207
Guānyīn Zhèn观音镇TownZhènbā Xiàn10,785
Gŭchéng Zhèn古城镇TownXīxiāng Xiàn15,184
Guō Zhèn郭镇TownLüèyáng Xiàn11,337
Hànshān Jiēdào [Chéngguān Zhèn]汉山街道Urban SubdistrictNánzhèng Qū65,546
Hànwáng Zhèn汉王镇TownHàntái Qū11,391
Hànyuán Jiēdào汉源街道Urban SubdistrictNíngqiáng Xiàn50,440
Hànzhōnglù Jiēdào汉中路街道Urban SubdistrictHàntái Qū59,560
Hédōngdiàn Zhèn河东店镇TownHàntái Qū25,588
Hēihé Zhèn黑河镇TownLüèyáng Xiàn5,627
Héngxiànhé Jiēdào横现河街道Urban SubdistrictLüèyáng Xiàn6,856
Hóngmiào Zhèn [incl. Xĭshénbà Xiāng]红庙镇TownNánzhèng Qū22,166
Huáishùguān Zhèn槐树关镇TownYáng Xiàn25,643
Huáng'ān Zhèn黄安镇TownYáng Xiàn15,306
Huángbàyì Xiāng黄坝驿乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn3,833
Huángguān Zhèn [incl. Tángkŏu Xiāng]黄官镇TownNánzhèng Qū21,849
Huángjiāyíng Zhèn黄家营镇TownYáng Xiàn13,035
Huángjīnxiá Zhèn黄金峡镇TownYáng Xiàn9,788
Huángshā Zhèn黄沙镇TownMiăn Xiàn9,871
Huáyáng Zhèn华阳镇TownYáng Xiàn6,766
Hújiābà Zhèn胡家坝镇TownNíngqiáng Xiàn15,232
Hújiāyíng Zhèn胡家营镇TownNánzhèng Qū18,467
Huŏshāodiàn Zhèn火烧店镇TownLiúbà Xiàn3,070
Jiănchí Zhèn [incl. Sānxī Xiāng]简池镇TownZhènbā Xiàn11,935
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownLiúbà Xiàn7,171
Jiēguāntíng Zhèn [incl. Héjiāyán Zhèn]接官亭镇TownLüèyáng Xiàn14,734
Jiéyuán Zhèn桔园镇TownChénggù Xiàn33,179
Jīngyáng Jiēdào泾洋街道Urban SubdistrictZhènbā Xiàn38,802
Jīnjiāhé Zhèn金家河镇TownLüèyáng Xiàn5,424
Jīnquán Zhèn金泉镇TownMiăn Xiàn13,363
Jīnshuĭ Zhèn金水镇TownYáng Xiàn8,889
Jùtíng Zhèn巨亭镇TownNíngqiáng Xiàn3,161
Kuānchuān Xiāng宽川乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,137
Lăodàosì Zhèn [incl. Chánglín Zhèn]老道寺镇TownMiăn Xiàn34,121
Lăojūn Zhèn老君镇TownHàntái Qū26,089
Lăozhuāng Zhèn老庄镇TownChénggù Xiàn28,605
Lèsùhé Zhèn乐素河镇TownLüèyáng Xiàn6,892
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownXīxiāng Xiàn13,058
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownLüèyáng Xiàn4,296
Liănghé Zhèn两河镇TownNánzhèng Qū6,354
Liángshān Zhèn [incl. Guōtān Xiāng]梁山镇TownNánzhèng Qū27,736
Liánhuā Jiēdào [Wŭlángmiào Zhèn]莲花街道Urban SubdistrictChénggù Xiàn11,814
Liánshuĭ Zhèn濂水镇TownNánzhèng Qū14,462
Líbà Zhèn黎坝镇TownZhènbā Xiàn7,744
Lípíng Zhèn [Yuánbà Zhèn]元坝镇TownNánzhèng Qū6,502
Liúhòu Zhèn留侯镇TownLiúbà Xiàn2,988
Liŭlín Zhèn [incl. Cuījiāshān Zhèn]柳林镇TownChénggù Xiàn35,762
Liŭshù Zhèn柳树镇TownXīxiāng Xiàn20,126
Lìzibà Xiāng栗子坝乡Rural TownshipFópíng Xiàn1,713
Lóngjiāng Jiēdào [incl. Shūjiāyíng Jiēdào]龙江街道Urban SubdistrictHàntái Qū31,005
Lóngtíng Zhèn [incl. Chángxī Xiāng]龙亭镇TownYáng Xiàn29,391
Lóngtóu Zhèn龙头镇TownChénggù Xiàn26,277
Luòjiābà Zhèn骆家坝镇TownXīxiāng Xiàn7,892
Măchàng Zhèn马畅镇TownYáng Xiàn15,552
Mădào Zhèn马道镇TownLiúbà Xiàn5,094
Măjiāwān Xiāng马家湾乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,436
Máliŭtān Xiāng麻柳滩乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,099
Máobàhé Zhèn毛坝河镇TownNíngqiáng Xiàn11,783
Máopíng Zhèn茅坪镇TownYáng Xiàn5,907
Mătíwān Zhèn马蹄湾镇TownLüèyáng Xiàn4,982
Miănyáng Jiēdào勉阳街道Urban SubdistrictMiăn Xiàn84,606
Móujiābà Zhèn [incl. Gāojiālĭng Xiāng]牟家坝镇TownNánzhèng Qū22,894
Móziqiáo Zhèn磨子桥镇TownYáng Xiàn26,667
Nánpíng Xiāng南屏乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn5,349
Niănzi Zhèn碾子镇TownZhènbā Xiàn10,207
Pánlóng Xiāng盘龙乡Rural TownshipChénggù Xiàn2,513
Píng'ān Zhèn平安镇TownZhènbā Xiàn8,796
Pū Zhèn铺镇TownHàntái Qū46,300
Qīlĭ Jiēdào七里街道Urban SubdistrictHàntái Qū38,649
Qīngmùchuān Zhèn青木川镇TownNíngqiáng Xiàn6,648
Qīngqiáoyì Zhèn青桥驿镇TownLiúbà Xiàn1,947
Qīngshuĭ Zhèn青水镇TownZhènbā Xiàn7,183
Qīngshù Zhèn青树镇TownNánzhèng Qū23,386
Qīshì Jiēdào戚氏街道Urban SubdistrictYáng Xiàn23,827
Qīshùbà Zhèn漆树坝镇TownMiăn Xiàn4,913
Réncūn Zhèn仁村镇TownZhènbā Xiàn5,898
Sāngxī Zhèn桑溪镇TownYáng Xiàn7,713
Sāngyuánbà Xiāng桑元坝乡Rural TownshipLiúbà Xiàn2,097
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownXīxiāng Xiàn9,605
Sānhé Zhèn三合镇TownChénggù Xiàn17,142
Sānhuāshí Xiāng三花石乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn5,896
Sānyuán Zhèn三元镇TownZhènbā Xiàn14,256
Shāhéyíng Zhèn沙河营镇TownChénggù Xiàn16,224
Shāhé Zhèn沙河镇TownXīxiāng Xiàn25,100
Shàngyuánguān Zhèn上元观镇TownChénggù Xiàn29,395
Shèngshuĭ Zhèn圣水镇TownNánzhèng Qū21,947
Shídūnhé Zhèn石墩河镇TownFópíng Xiàn1,658
Shíguān Xiāng石关乡Rural TownshipYáng Xiàn4,628
Shĭjiāyuàn Xiāng史家院乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn2,692
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownChénggù Xiàn2,890
Shuĭmó Zhèn水磨镇TownChénggù Xiàn3,875
Shūjiābà Zhèn舒家坝镇TownNíngqiáng Xiàn7,576
Sīdù Zhèn私渡镇TownXīxiāng Xiàn8,111
Sīshàng Xiāng司上乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,289
Sūnpíng Zhèn孙坪镇TownChénggù Xiàn7,574
Tàiyánglĭng Zhèn [incl. Cāngshè Xiāng]太阳岭镇TownNíngqiáng Xiàn9,920
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipZhènbā Xiàn7,227
Tiānmíng Zhèn天明镇TownChénggù Xiàn18,434
Tiĕsuŏguān Zhèn铁锁关镇TownNíngqiáng Xiàn14,818
Tónggōusì Zhèn同沟寺镇TownMiăn Xiàn16,649
Tŭguānpū Xiāng土关铺乡Rural TownshipMiăn Xiàn7,101
Wèijiāqiáo Xiāng魏家桥乡Rural TownshipNánzhèng Qū2,175
Wénchuān Zhèn文川镇TownChénggù Xiàn14,660
Wēnquán Zhèn温泉镇TownMiăn Xiàn16,128
Wŭdŭ Zhèn五堵镇TownChénggù Xiàn10,596
Wŭguānyì Zhèn武关驿镇TownLiúbà Xiàn5,145
Wŭhòu Zhèn武侯镇TownMiăn Xiàn18,640
Wǔlóngdòng Zhèn [Jiŭzhōngjīn Xiāng]五龙洞镇TownLüèyáng Xiàn4,589
Wŭxiāng Zhèn武乡镇TownHàntái Qū24,861
Xiákŏuyì Zhèn硖口驿镇TownLüèyáng Xiàn10,587
Xiákŏu Zhèn峡口镇TownXīxiāng Xiàn12,479
Xiāngshuĭ Zhèn湘水镇TownNánzhèng Qū11,389
Xiāntáibà Zhèn仙台坝镇TownLüèyáng Xiàn3,484
Xiăobiānhé Xiāng小砭河乡Rural TownshipMiăn Xiàn4,951
Xiăohémiào Xiāng小河庙乡Rural TownshipMiăn Xiàn5,858
Xiăohé Zhèn小河镇TownChénggù Xiàn4,215
Xiăonánhăi Zhèn小南海镇TownNánzhèng Qū10,297
Xiăoyáng Zhèn小洋镇TownZhènbā Xiàn9,231
Xīchàhé Zhèn西岔河镇TownFópíng Xiàn3,266
Xiècūn Zhèn谢村镇TownYáng Xiàn38,466
Xiēmă Xiāng歇马乡Rural TownshipNánzhèng Qū6,654
Xiéshuì Zhèn协税镇TownNánzhèng Qū16,676
Xīhuáibà Zhèn西淮坝镇TownLüèyáng Xiàn3,388
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownZhènbā Xiàn11,840
Xìngzhōu Jiēdào [Chéngguān Zhèn]兴州街道Urban SubdistrictLüèyáng Xiàn67,496
Xīnjiēzi Zhèn新街子镇TownMiăn Xiàn21,531
Xīnjí Zhèn [incl. Rĕnshuĭ Xiāng]新集镇TownNánzhèng Qū39,286
Xīnpū Zhèn [incl. Qīngyángyì Zhèn]新铺镇TownMiăn Xiàn23,481
Xīnyuán Jiēdào鑫源街道Urban SubdistrictHàntái Qū15,554
Xújiāpíng Zhèn徐家坪镇TownLüèyáng Xiàn12,496
Xūshuĭ Zhèn胥水镇TownYáng Xiàn18,332
Xúwàng Zhèn [incl. Xújiāpō Xiāng, Wàngjiāng Xiāng]徐望镇TownHàntái Qū13,038
Yánchăng Zhèn盐场镇TownZhènbā Xiàn15,466
Yángchūn Zhèn阳春镇TownNánzhèng Qū13,271
Yánghé Zhèn杨河镇TownXīxiāng Xiàn25,668
Yángjiāhé Zhèn杨家河镇TownZhènbā Xiàn4,513
Yángpíngguān Zhèn阳平关镇TownNíngqiáng Xiàn29,487
Yāngtián Xiāng秧田乡Rural TownshipYáng Xiàn4,482
Yángzhōu Jiēdào洋州街道Urban SubdistrictYáng Xiàn64,349
Yánjĭng Xiāng盐井乡Rural TownshipChénggù Xiàn5,249
Yànkŏu Zhèn [incl. Luó Zhèn]堰口镇TownXīxiāng Xiàn28,758
Yànzibiān Zhèn燕子砭镇TownNíngqiáng Xiàn26,042
Yáopíng Xiāng窑坪乡Rural TownshipYáng Xiàn1,311
Yìshuĭ Zhèn溢水镇TownYáng Xiàn10,796
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownZhènbā Xiàn5,756
Yuándūn Zhèn元墩镇TownMiăn Xiàn12,710
Yuángōng Zhèn原公镇TownChénggù Xiàn18,859
Yuánjiāzhuāng Jiēdào袁家庄街道Urban SubdistrictFópíng Xiàn10,529
Yúdòngzi Xiāng鱼洞子乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn6,794
Yúdù Zhèn渔渡镇TownZhènbā Xiàn12,433
Yuèbà Zhèn岳坝镇TownFópíng Xiàn1,488
Yùhuángmiào Zhèn玉皇庙镇TownLiúbà Xiàn5,140
Zēngjiāhé Xiāng曾家河乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,141
Zhāngjiāhé Zhèn张家河镇TownMiăn Xiàn5,338
Zhènchuān Zhèn镇川镇TownMiăn Xiàn15,037
Zhǐfāng Jiēdào [incl. Báishí Xiāng, Sìláng Xiāng]纸坊街道Urban SubdistrictYáng Xiàn14,169
Zhōngshānjiē Jiēdào中山街街道Urban SubdistrictHàntái Qū34,925
Zhōujiāshān Zhèn周家山镇TownMiăn Xiàn19,237
Zǐbǎi Jiēdào [Chéngguān Zhèn]紫柏街道Urban SubdistrictLiúbà Xiàn10,746
Ziwŭ Zhèn子午镇TownXīxiāng Xiàn2,169
Zōngyíng Zhèn宗营镇TownHàntái Qū24,909
Zuŏxī Xiāng左溪乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,297

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).