Home
Show Map

Chún'ān Xiàn

County in Hángzhōu Shì (Zhèjiāng)

County

The population of Chún'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chún'ān Xiàn淳安县County336,843
Hángzhōu Shì杭州市Sub-provincial City8,700,373

Contents: Townships

The population of the townships in Chún'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyáng Xiāng安阳乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,882
Dàshù Zhèn大墅镇TownChún'ān Xiàn9,241
Fēngshùlĭng Zhèn枫树岭镇TownChún'ān Xiàn11,354
Fénkŏu Zhèn汾口镇TownChún'ān Xiàn38,588
Fùwén Xiāng富文乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,769
Jiāngjiā Zhèn姜家镇TownChún'ān Xiàn14,809
Jièshŏu Xiāng界首乡Rural TownshipChún'ān Xiàn5,154
Jīnfēng Xiāng金峰乡Rural TownshipChún'ān Xiàn2,664
Jiūkēng Xiāng鸠坑乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,796
Làngchuān Xiāng浪川乡Rural TownshipChún'ān Xiàn10,941
Línqí Zhèn临岐镇TownChún'ān Xiàn13,698
Lĭshāng Xiāng里商乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,934
Píngmén Xiāng屏门乡Rural TownshipChún'ān Xiàn8,793
Qiāndăohú Zhèn千岛湖镇TownChún'ān Xiàn103,396
Shílín Zhèn石林镇TownChún'ān Xiàn3,162
Sòngcūn Xiāng宋村乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,213
Wángfù Xiāng王阜乡Rural TownshipChún'ān Xiàn11,580
Wēipíng Zhèn威坪镇TownChún'ān Xiàn29,857
Wénchāng Zhèn文昌镇TownChún'ān Xiàn8,760
Yáoshān Xiāng瑶山乡Rural TownshipChún'ān Xiàn7,766
Zhōngzhōu Zhèn中洲镇TownChún'ān Xiàn10,129
Zĭtóng Zhèn梓桐镇TownChún'ān Xiàn12,371
Zuŏkŏu Xiāng左口乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,986

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).