Home
Show Map

China: Hángzhōu Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hángzhōu Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnjiāng Qū滨江区District319,027
Chún'ān Xiàn淳安县County336,843
Fùyáng Qū富阳区District717,694
Gŏngshù Qū [incl. Xiàchéng Qū]拱墅区District1,077,970
Jiàndé Shì建德市County-level City430,750
Lín'ān Qū [Lín'ān Shì]临安区District566,665
Línpíng Qū [← Yúháng Qū (parts)]临平区District588,395
Qiántáng Qū [← Jiānggān Qū (parts), Xiāoshān Qū (parts)]钱塘区District476,888
Shàngchéng Qū [incl. Jiānggān Qū (parts)]上城区District1,032,644
Tónglú Xiàn桐庐县County406,450
Xiāoshān Qū萧山区District1,345,135
Xīhú Qū [incl. Xīhú Míngshèng Qū]西湖区District820,017
Yúháng Qū余杭区District581,895
Hángzhōu Shì杭州市Sub-provincial City8,700,373

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hángzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyáng Xiāng安阳乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,882
Băijiāng Zhèn百江镇TownTónglú Xiàn12,233
Báiyáng Jiēdào白杨街道Urban SubdistrictQiántáng Qū210,218
Băizhàng Zhèn百丈镇TownYúháng Qū9,557
Bănqiáo Zhèn [incl. Sānkŏu Zhèn]板桥镇TownLín'ān Qū20,510
Bànshān Jiēdào半山街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū51,607
Bĕigān Jiēdào北干街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū97,098
Bĕishān Jiēdào北山街道Urban SubdistrictXīhú Qū29,159
Căihé Jiēdào采荷街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū89,419
Cāngqián Jiēdào仓前街道Urban SubdistrictYúháng Qū34,352
Cháng'ān Zhèn常安镇TownFùyáng Qū15,052
Chánghé Jiēdào长河街道Urban SubdistrictBīnjiāng Qū106,759
Chānghuà Zhèn昌化镇TownLín'ān Qū22,609
Chăngkŏu Zhèn场口镇TownFùyáng Qū29,709
Chánglǜ Zhèn常绿镇TownFùyáng Qū9,819
Chángqìng Jiēdào长庆街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū45,343
Cháohuī Jiēdào朝晖街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū82,221
Cháomíng Jiēdào潮鸣街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū58,035
Chéngxiāng Jiēdào城厢街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū148,588
Chóngxián Jiēdào崇贤街道Urban SubdistrictLínpíng Qū53,706
Chūnjiāng Jiēdào春江街道Urban SubdistrictFùyáng Qū49,266
Chūnjiàn Xiāng春建乡Rural TownshipFùyáng Qū6,429
Cuìyuàn Jiēdào翠苑街道Urban SubdistrictXīhú Qū86,267
Dàcíyán Zhèn大慈岩镇TownJiàndé Shì13,583
Dàguān Jiēdào大关街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū51,933
Dàicūn Zhèn戴村镇TownXiāoshān Qū38,902
Dăngwān Zhèn党湾镇TownXiāoshān Qū43,385
Dăoshí Zhèn岛石镇TownLín'ān Qū16,394
Dàshù Zhèn大墅镇TownChún'ān Xiàn9,241
Dàtóng Zhèn大同镇TownJiàndé Shì36,783
Dàxiágŭ Zhèn大峡谷镇TownLín'ān Qū9,899
Dàyáng Zhèn大洋镇TownJiàndé Shì23,567
Dàyuán Zhèn大源镇TownFùyáng Qū35,231
Dīnglán Jiēdào [← Dīngqiáo Zhèn]丁兰街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū34,377
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictLínpíng Qū47,388
Dòngqiáo Zhèn洞桥镇TownFùyáng Qū15,573
Dōngxīn Jiēdào东新街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū118,576
Dōngzhōu Jiēdào东洲街道Urban SubdistrictFùyáng Qū45,715
Éshān Shēzú Xiāng莪山畲族乡Rural TownshipTónglú Xiàn7,394
Fèngchuān Jiēdào凤川街道Urban SubdistrictTónglú Xiàn15,309
Fēngshùlĭng Zhèn枫树岭镇TownChún'ān Xiàn11,354
Fénkŏu Zhèn汾口镇TownChún'ān Xiàn38,588
Fēnshuĭ Zhèn分水镇TownTónglú Xiàn55,049
Fùchūnjiāng Zhèn富春江镇TownTónglú Xiàn25,859
Fùchūn Jiēdào富春街道Urban SubdistrictFùyáng Qū217,180
Fùwén Xiāng富文乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,769
Gāohóng Zhèn高虹镇TownLín'ān Qū29,028
Gènglóu Jiēdào更楼街道Urban SubdistrictJiàndé Shì19,377
Gŏngchénqiáo Jiēdào拱宸桥街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū48,004
Guālì Zhèn [incl. Kănshān Zhèn, Dăngshān Zhèn]瓜沥镇TownXiāoshān Qū191,429
Gŭdàng Jiēdào古荡街道Urban SubdistrictXīhú Qū67,349
Hángtóu Zhèn航头镇TownJiàndé Shì23,913
Hécūn Xiāng合村乡Rural TownshipTónglú Xiàn5,794
Hémù Jiēdào和睦街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū24,805
Héngcūn Zhèn横村镇TownTónglú Xiàn46,086
Hénglù Xiāng横路乡Rural TownshipLín'ān Qū7,547
Héqiáo Zhèn河桥镇TownLín'ān Qū12,049
Héshàng Zhèn河上镇TownXiāoshān Qū29,914
Hézhuāng Jiēdào河庄街道Urban SubdistrictQiántáng Qū48,047
Huánghú Zhèn黄湖镇TownYúháng Qū12,112
Huánshān Xiāng环山乡Rural TownshipFùyáng Qū10,814
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū22,939
Húshù Jiēdào湖墅街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū35,892
Húyuán Xiāng湖源乡Rural TownshipFùyáng Qū5,784
Jiăngcūn Jiēdào蒋村街道Urban SubdistrictXīhú Qū29,272
Jiāngjiā Zhèn姜家镇TownChún'ān Xiàn14,809
Jiāngnán Zhèn江南镇TownTónglú Xiàn38,245
Jiănqiáo Jiēdào笕桥街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū91,654
Jièshŏu Xiāng界首乡Rural TownshipChún'ān Xiàn5,154
Jĭnchéng Jiēdào锦城街道Urban SubdistrictLín'ān Qū176,909
Jīnfēng Xiāng金峰乡Rural TownshipChún'ān Xiàn2,664
Jìngjiāng Jiēdào靖江街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū41,601
Jìngshān Zhèn径山镇TownYúháng Qū33,408
Jìnhuà Zhèn进化镇TownXiāoshān Qū46,401
Jĭnnán Jiēdào锦南街道Urban SubdistrictLín'ān Qū17,034
Jiŭbăo Jiēdào九堡街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū107,616
Jiūkēng Xiāng鸠坑乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,796
Jiùxiàn Jiēdào旧县街道Urban SubdistrictTónglú Xiàn8,568
Kăixuán Jiēdào凯旋街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū68,612
Kāngqiáo Jiēdào康桥街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū42,100
Làngchuān Xiāng浪川乡Rural TownshipChún'ān Xiàn10,941
Liángzhŭ Jiēdào良渚街道Urban SubdistrictYúháng Qū148,946
Liánhuā Zhèn莲花镇TownJiàndé Shì7,988
Lĭjiā Zhèn李家镇TownJiàndé Shì13,953
Línglóng Jiēdào玲珑街道Urban SubdistrictLín'ān Qū33,251
Língqiáo Zhèn灵桥镇TownFùyáng Qū28,181
Língyĭn Jiēdào灵隐街道Urban SubdistrictXīhú Qū46,070
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictQiántáng Qū11,259
Línpíng Jiēdào临平街道Urban SubdistrictLínpíng Qū33,352
Línpŭ Zhèn临浦镇TownXiāoshān Qū60,355
Línqí Zhèn临岐镇TownChún'ān Xiàn13,698
Lĭshāng Xiāng里商乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,934
Lĭshān Zhèn里山镇TownFùyáng Qū8,062
Liúxià Jiēdào留下街道Urban SubdistrictXīhú Qū95,779
Lónggăng Zhèn龙岗镇TownLín'ān Qū9,077
Lóngmén Zhèn龙门镇TownFùyáng Qū4,664
Lóută Zhèn楼塔镇TownXiāoshān Qū23,614
Lúniăo Zhèn鸬鸟镇TownYúháng Qū10,445
Lùshān Jiēdào鹿山街道Urban SubdistrictFùyáng Qū25,263
Lùzhŭ Zhèn渌渚镇TownFùyáng Qū12,453
Măxiào Xiāng马啸乡Rural TownshipLín'ān Qū7,909
Méichéng Zhèn梅城镇TownJiàndé Shì40,356
Mĭshìxiàng Jiēdào米市巷街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū43,540
Nánxīng Jiēdào南星街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū47,967
Nányáng Jiēdào南阳街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū52,464
Nányuàn Jiēdào南苑街道Urban SubdistrictLínpíng Qū82,255
Níngwéi Jiēdào宁围街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū58,650
Péngbù Jiēdào彭埠街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū150,972
Píngmén Xiāng屏门乡Rural TownshipChún'ān Xiàn8,793
Píngyáo Zhèn瓶窑镇TownYúháng Qū58,496
Pŭyáng Zhèn浦阳镇TownXiāoshān Qū37,696
Pŭyán Jiēdào浦沿街道Urban SubdistrictBīnjiāng Qū151,833
Qiánchuān Zhèn [incl. Lèpíng Xiāng]潜川镇TownLín'ān Qū16,965
Qiāndăohú Zhèn千岛湖镇TownChún'ān Xiàn103,396
Qiānhóng Xiāng千洪乡Rural TownshipLín'ān Qū4,489
Qiánjiāng Jīngjì Kāifāqū Tángnán钱江经济开发区塘南办事处Township-like AreaLínpíng Qū19,061
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictQiántáng Qū10,653
Qiántán Zhèn乾潭镇TownJiàndé Shì41,220
Qiáosī Jiēdào乔司街道Urban SubdistrictLínpíng Qū103,911
Qīngbō Jiēdào清波街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū25,142
Qīngliángfēng Zhèn清凉峰镇TownLín'ān Qū16,910
Qīngshānhú Jiēdào [incl. Héngfàn Zhèn]青山湖街道Urban SubdistrictLín'ān Qū45,325
Qīntáng Xiāng钦堂乡Rural TownshipJiàndé Shì7,344
Rénhé Jiēdào仁和街道Urban SubdistrictYúháng Qū65,207
Sāndūn Zhèn三墩镇TownXīhú Qū132,631
Sāndū Zhèn三都镇TownJiàndé Shì18,356
Shàngguān Xiāng上官乡Rural TownshipFùyáng Qū9,411
Shàngtáng Jiēdào上塘街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū94,968
Shílín Zhèn石林镇TownChún'ān Xiàn3,162
Shíqiáo Jiēdào石桥街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū95,175
Shòuchāng Zhèn寿昌镇TownJiàndé Shì40,643
Shuāngpŭ Zhèn双浦镇TownXīhú Qū65,038
Shŭshān Jiēdào蜀山街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū57,985
Sìjìqīng Jiēdào四季青街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū53,650
Sòngcūn Xiāng宋村乡Rural TownshipChún'ān Xiàn4,213
Suŏqián Zhèn所前镇TownXiāoshān Qū39,100
Tàihúyuán Zhèn太湖源镇TownLín'ān Qū28,147
Tàiyáng Zhèn太阳镇TownLín'ān Qū13,707
Tángqī Zhèn塘栖镇TownLínpíng Qū79,990
Tiānmùshān Zhèn [incl. Zăoxī Zhèn]天目山镇TownLín'ān Qū15,766
Tiānshuĭ Jiēdào天水街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū33,906
Tóngjūn Jiēdào [incl. Chéngnán Jiēdào]桐君街道Urban SubdistrictTónglú Xiàn146,228
Tuānkŏu Zhèn湍口镇TownLín'ān Qū9,510
Wángfù Xiāng王阜乡Rural TownshipChún'ān Xiàn11,580
Wàngjiāng Jiēdào望江街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū91,557
Wànshì Zhèn万市镇TownFùyáng Qū18,112
Wéikĕnqū 围垦区Township-like AreaQiántáng Qū1,055
Wēipíng Zhèn威坪镇TownChún'ān Xiàn29,857
Wénchāng Zhèn文昌镇TownChún'ān Xiàn8,760
Wénhuī Jiēdào文晖街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū55,330
Wénxīn Jiēdào文新街道Urban SubdistrictXīhú Qū87,907
Wényàn Jiēdào闻堰街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū44,453
Wŭcháng Jiēdào五常街道Urban SubdistrictYúháng Qū51,740
Wŭlín Jiēdào武林街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū37,510
Wūqián Zhèn於潜镇TownLín'ān Qū36,996
Xiángfú Jiēdào祥符街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū105,418
Xiánlín Jiēdào闲林街道Urban SubdistrictYúháng Qū49,552
Xiăohé Jiēdào小河街道Urban SubdistrictGŏngshù Qū53,607
Xiāoshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū萧山经济技术开发区Township-like AreaXiāoshān Qū44,274
Xiāoshān Xiānghú Lǚyóu Dùjiăqū 萧山湘湖旅游度假区Township-like AreaXiāoshān Qū3,792
Xiăoyíng Jiēdào小营街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū75,287
Xiàshā Jiēdào下沙街道Urban SubdistrictQiántáng Qū100,515
Xiàyá Zhèn下涯镇TownJiàndé Shì18,942
Xīhú Jiēdào西湖街道Urban SubdistrictXīhú Qū30,008
Xīn'ānjiāng Jiēdào新安江街道Urban SubdistrictJiàndé Shì93,952
Xīndēng Zhèn新登镇TownFùyáng Qū70,580
Xīngqiáo Jiēdào星桥街道Urban SubdistrictLínpíng Qū36,592
Xīnhé Xiāng新合乡Rural TownshipTónglú Xiàn4,577
Xīnjiē Jiēdào新街街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū66,009
Xīnqiáo Xiāng新桥乡Rural TownshipLín'ān Qū6,029
Xīntáng Jiēdào新塘街道Urban SubdistrictXiāoshān Qū88,452
Xīntóng Xiāng新桐乡Rural TownshipFùyáng Qū7,832
Xīnwān Jiēdào新湾街道Urban SubdistrictQiántáng Qū27,050
Xītiānmù Xiāng西天目乡Rural TownshipLín'ān Qū10,605
Xīxī Jiēdào西溪街道Urban SubdistrictXīhú Qū79,503
Xīxīng Jiēdào西兴街道Urban SubdistrictBīnjiāng Qū60,435
Xūkŏu Zhèn胥口镇TownFùyáng Qū15,174
Yángcūnqiáo Zhèn杨村桥镇TownJiàndé Shì15,803
Yángxī Jiēdào洋溪街道Urban SubdistrictJiàndé Shì14,970
Yáolín Zhèn瑶琳镇TownTónglú Xiàn27,078
Yáoshān Xiāng瑶山乡Rural TownshipChún'ān Xiàn7,766
Yáqián Zhèn衙前镇TownXiāoshān Qū35,200
Yínhú Jiēdào [incl. Gāoqiáo Zhèn, Shòujiàng Zhèn]银湖街道Urban SubdistrictFùyáng Qū58,937
Yìnóng Zhèn益农镇TownXiāoshān Qū45,609
Yìpéng Jiēdào义蓬街道Urban SubdistrictQiántáng Qū68,091
Yìqiáo Zhèn义桥镇TownXiāoshān Qū50,164
Yŏngchāng Zhèn永昌镇TownFùyáng Qū9,168
Yúháng Jiēdào余杭街道Urban SubdistrictYúháng Qū80,371
Yúháng Jīngjì Kāifāqū Jiēdào余杭经济开发区Township-like AreaLínpíng Qū84,804
Yùnhé Jiēdào运河街道Urban SubdistrictLínpíng Qū47,336
Yúshān Xiāng渔山乡Rural TownshipFùyáng Qū9,285
Zhánòngkŏu Jiēdào闸弄口街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū91,750
Zhōngshān Xiāng钟山乡Rural TownshipTónglú Xiàn14,030
Zhōngtài Jiēdào中泰街道Urban SubdistrictYúháng Qū27,709
Zhōngzhōu Zhèn中洲镇TownChún'ān Xiàn10,129
Zhuăntáng Jiēdào转塘街道Urban SubdistrictXīhú Qū71,034
Zĭtóng Zhèn梓桐镇TownChún'ān Xiàn12,371
Zĭyáng Jiēdào紫阳街道Urban SubdistrictShàngchéng Qū81,702
Zuŏkŏu Xiāng左口乡Rural TownshipChún'ān Xiàn6,986

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).