Home
Show Map

Dōngxiāng Qū

District in Fŭzhōu Shì (Jiāngxī)

District

The population of Dōngxiāng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngxiāng Qū东乡区District438,319
Fŭzhōu Shì抚州市Prefecture-level City3,912,307

Contents: Townships

The population of the townships in Dōngxiāng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dèngjiā Xiāng邓家乡Rural TownshipDōngxiāng Qū21,006
Dōngxiāngxiàn Jīngjì Kāifāqū东乡县经济开发区Township-like AreaDōngxiāng Qū313
Găngshàngjī Zhèn岗上积镇TownDōngxiāng Qū19,703
Gānkēng Shēngtài Línchăng甘坑生态林场Township-like AreaDōngxiāng Qū7,348
Hóngguāng Kĕnzhí Chăng红光垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū3,793
Hóngliàng Kĕnzhí Chăng红亮垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū1,957
Hóngxīng Kĕnzhí Chăng红星垦殖场Township-like AreaDōngxiāng Qū14,624
Hŭwéi Xiāng虎圩乡Rural TownshipDōngxiāng Qū16,588
Jiāngxī Línféi Chăng江西磷肥厂Township-like AreaDōngxiāng Qū3,301
Jiāngxī Tóngyè Jítuán Gōngsī Dōngtóng Kuàngyè Yŏuxiàn Zérèn Gōngsī江西铜业集团公司东同矿业有限责任公司Township-like AreaDōngxiāng Qū3,740
Líwéi Zhèn黎圩镇TownDōngxiāng Qū14,219
Măwéi Zhèn马圩镇TownDōngxiāng Qū43,340
Pògān Xiāng珀玕乡Rural TownshipDōngxiāng Qū15,896
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownDōngxiāng Qū15,255
Wéishàngqiáo Zhèn圩上桥镇TownDōngxiāng Qū20,849
Xiàogăng Zhèn孝岗镇TownDōngxiāng Qū127,076
Xiăohuáng Zhèn小璜镇TownDōngxiāng Qū36,765
Yángqiáodiàn Zhèn杨桥殿镇TownDōngxiāng Qū33,352
Yáowéi Xiāng瑶圩乡Rural TownshipDōngxiāng Qū11,665
Zhānwéi Zhèn詹圩镇TownDōngxiāng Qū27,529

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).