Home
Show Map

Fèngyáng Xiàn

County in Chúzhōu Shì (Ānhuī)

County

The population of Fèngyáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fèngyáng Xiàn凤阳县County644,895
Chúzhōu Shì滁州市Prefecture-level City3,937,868

Contents: Townships

The population of the townships in Fèngyáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownFèngyáng Xiàn50,171
Dàmiào Zhèn大庙镇TownFèngyáng Xiàn42,761
Dàxīhé Zhèn大溪河镇TownFèngyáng Xiàn23,130
Fèngyáng Jīngjì Kāifāqū [Fengyang Economic Development Zone]凤阳经济开发区Township-like AreaFèngyáng Xiàn21,871
Fŭchéng Zhèn府城镇TownFèngyáng Xiàn135,112
Guāntáng Zhèn官塘镇TownFèngyáng Xiàn27,242
Hóngxīn Zhèn红心镇TownFèngyáng Xiàn24,008
Huángwān Xiāng黄湾乡Rural TownshipFèngyáng Xiàn15,423
Línhuáiguān Zhèn临淮关镇TownFèngyáng Xiàn38,164
Liúfŭ Zhèn刘府镇TownFèngyáng Xiàn64,905
Wŭdiàn Zhèn武店镇TownFèngyáng Xiàn53,679
Xiăoxīhé Zhèn小溪河镇TownFèngyáng Xiàn38,032
Xīquán Zhèn西泉镇TownFèngyáng Xiàn35,246
Yīnjiàn Zhèn殷涧镇TownFèngyáng Xiàn19,129
Zăoxiàng Zhèn枣巷镇TownFèngyáng Xiàn18,380
Zŏngpū Zhèn总铺镇TownFèngyáng Xiàn37,642

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).