Home
Show Map

China: Chúzhōu Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chúzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dìngyuăn Xiàn定远县County779,174
Fèngyáng Xiàn凤阳县County644,895
Lái'ān Xiàn来安县County432,021
Lángyá Qū [incl. Chúzhōu Economic and Technological Development Zone]琅琊区District310,427
Míngguāng Shì明光市County-level City532,732
Nánqiáo Qū [incl. Sūchú High-tech Zone]南谯区District251,894
Quánjiāo Xiàn全椒县County383,885
Tiāncháng Shì天长市County-level City602,840
Chúzhōu Shì滁州市Prefecture-level City3,937,868

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chúzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuī Shĕng Dàkuàng Wéi Nóngchăng安徽省大圹圩农场Township-like AreaTiāncháng Shì1,618
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownFèngyáng Xiàn50,171
Bàntă Zhèn半塔镇TownLái'ān Xiàn66,714
Bĕimén Jiēdào北门街道Urban SubdistrictLángyá Qū20,741
Bógăng Xiāng泊岗乡Rural TownshipMíngguāng Shì12,497
Cāng Zhèn仓镇TownDìngyuăn Xiàn22,143
Chàhé Zhèn汊河镇TownLái'ān Xiàn35,774
Chàjiàn Zhèn汊涧镇TownTiāncháng Shì49,421
Chéngdōng Xīnqū 城东新区Township-like AreaTiāncháng Shì21,578
Chíhé Zhèn池河镇TownDìngyuăn Xiàn40,965
Dàliŭ Zhèn大柳镇TownNánqiáo Qū8,314
Dàmiào Zhèn大庙镇TownFèngyáng Xiàn42,761
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownDìngyuăn Xiàn20,453
Dàshù Zhèn大墅镇TownQuánjiāo Xiàn31,539
Dàtōng Zhèn大通镇TownTiāncháng Shì36,039
Dàwáng Jiēdào [in: Sūchú High-tech Zone]大王街道Urban SubdistrictNánqiáo Qū9,708
Dàxīhé Zhèn大溪河镇TownFèngyáng Xiàn23,130
Dàyīng Zhèn大英镇TownLái'ān Xiàn15,910
Dìngchéng Zhèn定城镇TownDìngyuăn Xiàn174,883
Dōngmén Jiēdào东门街道Urban SubdistrictLángyá Qū16,361
Dúshān Zhèn独山镇TownLái'ān Xiàn18,688
Èrlángkŏu Zhèn二郎口镇TownQuánjiāo Xiàn39,146
Èrlóng Huízú Xiāng二龙回族乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn10,238
Fàngăng Xiāng范岗乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn11,852
Fènghuáng Jiēdào (Chúzhōu Shì Kāifāqū) [in: Chúzhōu Economic and Technological Development Zone]凤凰街道(滁州市开发区)Urban SubdistrictLángyá Qū33,178
Fèngyáng Jīngjì Kāifāqū [Fengyang Economic Development Zone]凤阳经济开发区Township-like AreaFèngyáng Xiàn21,871
Fŭchéng Zhèn府城镇TownFèngyáng Xiàn135,112
Fúxiăo Xiāng拂晓乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn17,024
Guăndiàn Zhèn管店镇TownMíngguāng Shì15,369
Guǎnglíng Jiēdào [Tiāncháng Jiēdào; incl. Qiānqiū Jiēdào]广陵街道Urban SubdistrictTiāncháng Shì131,759
Guāntáng Zhèn官塘镇TownFèngyáng Xiàn27,242
Gŭhé Zhèn古河镇TownQuánjiāo Xiàn29,512
Gŭpèi Zhèn古沛镇TownMíngguāng Shì22,821
Hóngxīn Zhèn红心镇TownFèngyáng Xiàn24,008
Huángnígăng Zhèn黄泥岗镇TownNánqiáo Qū15,606
Huángwān Xiāng黄湾乡Rural TownshipFèngyáng Xiàn15,423
Jiăngjí Zhèn蒋集镇TownDìngyuăn Xiàn21,738
Jiànxī Zhèn涧溪镇TownMíngguāng Shì39,257
Jièpáijí Zhèn界牌集镇TownDìngyuăn Xiàn20,850
Jīnjí Zhèn金集镇TownTiāncháng Shì30,923
Lángyá Jiēdào琅琊街道Urban SubdistrictLángyá Qū62,752
Léiguān Zhèn雷官镇TownLái'ān Xiàn22,921
Liánjiāng Zhèn连江镇TownDìngyuăn Xiàn25,626
Línhuáiguān Zhèn临淮关镇TownFèngyáng Xiàn38,164
Liúfŭ Zhèn刘府镇TownFèngyáng Xiàn64,905
Liŭxiàng Zhèn柳巷镇TownMíngguāng Shì22,025
Liùzhèn Zhèn六镇镇TownQuánjiāo Xiàn34,366
Lóngpán Jiēdào龙蟠街道Urban SubdistrictNánqiáo Qū62,643
Lúqiáo Zhèn炉桥镇TownDìngyuăn Xiàn74,919
Măchăng Zhèn马厂镇TownQuánjiāo Xiàn28,557
Míngdōng Jiēdào明东街道Urban SubdistrictMíngguāng Shì15,280
Míngguāng Jiēdào明光街道Urban SubdistrictMíngguāng Shì140,266
Míngnán Jiēdào明南街道Urban SubdistrictMíngguāng Shì13,186
Míngxī Jiēdào明西街道Urban SubdistrictMíngguāng Shì22,766
Nánmén Jiēdào丰山街道Urban SubdistrictLángyá Qū27,194
Nánqiáo Gōngyè Yuánqū南谯工业园区Township-like AreaNánqiáo Qū4,990
Néngrén Xiāng能仁乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn17,911
Nǚshānhú Zhèn女山湖镇TownMíngguāng Shì37,684
Ŏutáng Zhèn藕塘镇TownDìngyuăn Xiàn39,901
Pāncūn Zhèn潘村镇TownMíngguāng Shì49,839
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownMíngguāng Shì23,039
Qīlĭtáng Xiāng七里塘乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn22,399
Qīngliú Jiēdào清流街道Urban SubdistrictLángyá Qū56,200
Qínlán Zhèn秦栏镇TownTiāncháng Shì41,901
Rénhéjí Zhèn仁和集镇TownTiāncháng Shì34,785
Sānchéng Zhèn三城镇TownLái'ān Xiàn18,389
Sāngjiàn Zhèn桑涧镇TownDìngyuăn Xiàn28,692
Sānhéjí Zhèn三和集镇TownDìngyuăn Xiàn28,048
Sānjiè Zhèn三界镇TownMíngguāng Shì14,168
Shāhé Zhèn沙河镇TownNánqiáo Qū29,934
Shíbà Zhèn石坝镇TownMíngguāng Shì37,783
Shīguān Zhèn施官镇TownLái'ān Xiàn34,157
Shījí Zhèn施集镇TownNánqiáo Qū21,887
Shíliáng Zhèn石梁镇TownTiāncháng Shì26,528
Shípèi Zhèn石沛镇TownQuánjiāo Xiàn17,602
Shízì Zhèn十字镇TownQuánjiāo Xiàn31,266
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownLái'ān Xiàn50,172
Shùnshān Zhèn舜山镇TownLái'ān Xiàn26,676
Sūxiàng Zhèn苏巷镇TownMíngguāng Shì19,636
Tóngchéng Zhèn铜城镇TownTiāncháng Shì64,260
Wànshòu Zhèn万寿镇TownTiāncháng Shì11,950
Wŭdiàn Zhèn武店镇TownFèngyáng Xiàn53,679
Wŭgăng Zhèn武岗镇TownQuánjiāo Xiàn15,548
Wúwéi Zhèn吴圩镇TownDìngyuăn Xiàn49,158
Wūyī Zhèn乌衣镇TownNánqiáo Qū38,873
Xiānghé Zhèn襄河镇TownQuánjiāo Xiàn138,554
Xiăoxīhé Zhèn小溪河镇TownFèngyáng Xiàn38,032
Xījiàn Jiēdào西涧街道Urban SubdistrictLángyá Qū26,672
Xīmén Jiēdào西门街道Urban SubdistrictLángyá Qū16,856
Xīn'ān Zhèn新安镇TownLái'ān Xiàn105,628
Xīnjiē Zhèn新街镇TownTiāncháng Shì19,808
Xīquán Zhèn西泉镇TownFèngyáng Xiàn35,246
Xīsàdiàn Zhèn西卅店镇TownDìngyuăn Xiàn28,947
Xīwáng Zhèn西王镇TownQuánjiāo Xiàn17,795
Yángcūn Zhèn杨村镇TownTiāncháng Shì35,721
Yángyĭng Xiāng杨郢乡Rural TownshipLái'ān Xiàn16,599
Yángzi Jiēdào扬子街道Urban SubdistrictLángyá Qū36,359
Yánqiáo Xiāng严桥乡Rural TownshipDìngyuăn Xiàn17,454
Yāopū Zhèn腰铺镇TownNánqiáo Qū26,792
Yĕshān Zhèn冶山镇TownTiāncháng Shì29,726
Yīnjiàn Zhèn殷涧镇TownFèngyáng Xiàn19,129
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownTiāncháng Shì21,072
Yŏngkāng Zhèn永康镇TownDìngyuăn Xiàn44,313
Zăoxiàng Zhèn枣巷镇TownFèngyáng Xiàn18,380
Zhāngbālĭng Zhèn张八岭镇TownMíngguāng Shì24,456
Zhāngguăng Zhèn章广镇TownNánqiáo Qū18,690
Zhāngpū Zhèn张铺镇TownTiāncháng Shì26,567
Zhāngqiáo Zhèn张桥镇TownDìngyuăn Xiàn45,187
Zhāngshān Zhèn张山镇TownLái'ān Xiàn20,393
Zhèngjí Zhèn郑集镇TownTiāncháng Shì19,184
Zhūlóng Zhèn珠龙镇TownNánqiáo Qū14,457
Zhūwān Zhèn朱湾镇TownDìngyuăn Xiàn16,473
Zìláiqiáo Zhèn自来桥镇TownMíngguāng Shì22,660
Zǐwēi Jiēdào [Chéngbĕi Xīnqū; in: Chúzhōu Economic and Technological Development Zone]紫薇街道Urban SubdistrictLángyá Qū14,114
Zŏngpū Zhèn总铺镇TownFèngyáng Xiàn37,642

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).