HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Fèngjié Xiàn

County in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Fèngjié Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Fèngjié XiànCounty奉节县834,259
Ānpíng ZhènTown安坪镇24,767
Báidì Chéngfēng Jĭngqū Guănlĭ WĕiyuánhuìTownship-like Area白帝城风景区管理委员会25,965
Báidì ZhènTown白帝镇30,251
Căotáng ZhènTown草堂镇29,647
Cháng'ān Tŭjiāzú XiāngRural Township长安土家族乡11,976
Dàshù ZhènTown大树镇21,793
Féngpíng XiāngRural Township冯坪乡15,497
Fénhé ZhènTown汾河镇32,059
Gōngpíng ZhènTown公平镇38,852
Hèfēng XiāngRural Township鹤峰乡10,614
Hóngtŭ XiāngRural Township红土乡14,483
Jiăgāo ZhènTown甲高镇24,407
Kānglè ZhènTown康乐镇35,521
Kāngpíng XiāngRural Township康坪乡8,481
Lóngqiáo Tŭjiāzú XiāngRural Township龙桥土家族乡8,609
Píng'ān XiāngRural Township平安乡13,161
Qīnglián Zhèn [Xīnzhèng Xiāng]Town青莲镇26,969
Qīnglóng ZhènTown青龙镇15,335
Shígăng XiāngRural Township石岗乡22,126
Tàihé Tŭjiāzú XiāngRural Township太和土家族乡9,784
Tŭxiáng ZhènTown吐祥镇41,011
Wŭmă ZhènTown五马镇25,919
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇41,411
Xīnmín ZhènTown新民镇21,912
Yángshì ZhènTown羊市镇10,027
Yánwān XiāngRural Township岩湾乡8,682
Yŏng'ān Jiēdào [incl. Yúfù Jiēdào, Kuímén Jiēdào]Urban Subdistrict永安街道办事处144,314
Yŏnglè ZhènTown永乐镇22,434
Yúnwù Tŭjiāzú XiāngRural Township云雾土家族乡3,287
Zhūyī ZhènTown朱衣镇55,627
Zhúyuán ZhènTown竹园镇39,338
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males426,888
Females407,371
Age Groups (C 2010)
0-14 years182,273
15-64 years564,096
65+ years87,890