HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Fēngdū Xiàn

County in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Fēngdū Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Fēngdū XiànCounty丰都县649,182
Băohé ZhènTown保合镇18,112
Bāoluán ZhènTown包鸾镇21,417
Dŏngjiā ZhènTown董家镇18,727
Dūdū XiāngRural Township都督乡3,492
Gāojiā ZhènTown高家镇43,944
Hŭwēi ZhènTown虎威镇16,951
Jiāngchí ZhènTown江池镇12,131
Jìlóng ZhènTown暨龙镇8,470
Lìzi XiāngRural Township栗子乡7,942
Lónghé ZhènTown龙河镇35,701
Lóngkŏng ZhènTown龙孔镇19,435
Míngshān JiēdàoUrban Subdistrict名山街道39,897
Nántiānhú ZhènTown南天湖镇11,543
Qīnglóng XiāngRural Township青龙乡9,327
Rénshā ZhènTown仁沙镇20,054
Sānhé JiēdàoUrban Subdistrict三合街道140,954
Sānjiàn XiāngRural Township三建乡9,713
Sānyuán ZhènTown三元镇12,943
Shètán ZhènTown社坛镇33,452
Shízhí ZhènTown十直镇29,085
Shuānglóngchăng ZhènTown双龙镇12,372
Shuānglù ZhènTown双路镇14,275
Shùrén ZhènTown树人镇21,009
Tàipíngbà XiāngRural Township太平坝乡3,257
Wŭpíng ZhènTown武平镇10,800
Xiānnǚhú Zhèn [Sānbà Xiāng]Town仙女湖镇10,791
Xīnglóng ZhènTown兴龙镇13,081
Xīngyì ZhènTown兴义镇30,629
Xŭmíngsì ZhènTown许明寺镇11,429
Zhànpŭ ZhènTown湛普镇8,249
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males327,027
Females322,155
Age Groups (C 2010)
0-14 years146,640
15-64 years414,981
65+ years87,561