HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Wŭlóng Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Wŭlóng Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]District武隆区351,038
Báimă ZhènTown白马镇25,629
Báiyún XiāngRural Township白云乡5,457
Cānggōu XiāngRural Township沧沟乡8,497
Chángbà ZhènTown长坝镇15,286
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng]Rural Township大洞河乡3,210
Fènglái ZhènTown凤来镇11,036
Hàokŏu Miáozú Gelăozú XiāngRural Township浩口苗族仡佬族乡5,475
Héshùn ZhènTown和顺镇11,899
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township后坪苗族土家族乡4,853
Huángyīng XiāngRural Township黄莺乡7,955
Huŏlú ZhènTown火炉镇25,818
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇20,829
Jiēlóng XiāngRural Township接龙乡4,112
Miàoyā XiāngRural Township庙垭乡8,752
Píngqiáo ZhènTown平桥镇14,926
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township石桥苗族土家族乡8,151
Shuānghé ZhènTown双河镇9,826
Tóngzĭ ZhènTown桐梓镇8,896
Tŭdì XiāngRural Township土地乡5,433
Tŭkăn ZhènTown土坎镇8,128
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township文复苗族土家族乡6,926
Xiàngkŏu Zhèn [incl. Fèngshān Jiēdào, Fúróng Jiēdào]Town巷口镇78,225
Xiānnǚshān JiēdàoUrban Subdistrict仙女山街道13,808
Yājiāng ZhènTown鸭江镇19,636
Yángjiăo JiēdàoUrban Subdistrict羊角街道14,659
Zhàojiā XiāngRural Township赵家乡3,616
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males180,010
Females171,028
Age Groups (C 2010)
0-14 years70,320
15-64 years234,232
65+ years46,486