HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Nánchuān Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Nánchuān Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Nánchuān QūDistrict南川区534,329
Báishā ZhènTown白沙镇6,412
Dàguān ZhènTown大观镇20,538
Dàyŏu ZhènTown大有镇10,040
Délóng ZhènTown德隆镇5,279
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道84,164
Fēngyán XiāngRural Township峰岩乡6,473
Fúshòu ZhènTown福寿镇8,014
Gānfēng Zhèn [Qiánfēng Xiāng]Town乾丰镇5,174
Gŭhuā ZhènTown古花镇7,221
Hétú ZhènTown河图镇5,059
Héxī ZhènTown合溪镇6,604
Jīnshān ZhènTown金山镇10,609
Lĕngshuĭguān ZhènTown冷水关镇7,345
Líxiānghú ZhènTown黎香湖镇5,149
Míngyù ZhènTown鸣玉镇11,934
Mínzhŭ ZhènTown民主镇7,092
Mùliáng ZhènTown木凉镇6,770
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道80,485
Nánpíng ZhènTown南平镇32,888
Nánzhúshān Zhèn [Tiĕcūn Xiāng]Town楠竹山镇7,657
Qílóng ZhènTown骑龙镇6,249
Qìngyuán ZhènTown庆元镇7,407
Sānquán ZhènTown三泉镇13,822
Shānwángpíng Zhèn [Yúquán Xiāng]Town山王坪镇6,532
Shéntóng ZhènTown神童镇6,781
Shílián ZhènTown石莲镇5,153
Shíqiáng ZhènTown石墙镇6,832
Shíxī ZhènTown石溪镇9,982
Shuĭjiāng ZhènTown水江镇50,918
Tàipíngchăng ZhènTown太平场镇10,208
Tóudù ZhènTown头渡镇7,255
Xīchéng JiēdàoUrban Subdistrict西城街道40,126
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇20,489
Zhōngqiáo XiāngRural Township中桥乡7,668
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males268,924
Females265,405
Age Groups (C 2010)
0-14 years99,957
15-64 years368,255
65+ years66,117