HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Qíjiāng Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Qíjiāng Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Qíjiāng Qū [incl. Wànshèng Qū]District綦江区1,056,817
Ānwĕn ZhènTown安稳镇30,553
Cónglín ZhènTown丛林镇17,053
Dătōng ZhènTown打通镇51,025
Dīngshān ZhènTown丁山镇8,396
Dōnglín JiēdàoUrban Subdistrict东林街道31,318
Dōngxī ZhènTown东溪镇58,169
Fúhuān ZhènTown扶欢镇25,164
Gănshuĭ ZhènTown赶水镇65,994
Guānbà ZhènTown关坝镇23,898
Gŭnán JiēdàoUrban Subdistrict古南街道86,952
Guōfú ZhènTown郭扶镇32,831
Hēishān ZhènTown黑山镇8,612
Héngshān ZhènTown横山镇11,063
Jīnqiáo ZhènTown金桥镇14,212
Lóngshèng ZhènTown隆盛镇30,661
Nántóng ZhènTown南桐镇46,684
Qīngnián ZhènTown青年镇22,162
Sānjiāng JiēdàoUrban Subdistrict三江街道39,785
Sānjiăo ZhènTown三角镇35,486
Shíháo ZhènTown石壕镇43,680
Shíjiăo ZhènTown石角镇46,097
Shílín ZhènTown石林镇9,404
Wàndōng ZhènTown万东镇40,014
Wànshèng JiēdàoUrban Subdistrict万盛街道42,419
Wénlóng JiēdàoUrban Subdistrict文龙街道121,058
Xīnshèng JiēdàoUrban Subdistrict新盛街道13,872
Yŏngchéng ZhènTown永城镇17,634
Yŏngxīn ZhènTown永新镇49,951
Zhōngfēng ZhènTown中峰镇11,622
Zhuàntáng ZhènTown篆塘镇21,048
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males533,479
Females523,338
Age Groups (C 2010)
0-14 years168,824
15-64 years746,695
65+ years141,298