Home
Show Map

China: Chóngqìng Municipal Province

Contents: Counties, Districts and Townships

The population of all counties (xiàn), districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Chóngqìng Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Bānán QūDistrict巴南区918,692
Ānlán ZhènTown安澜镇31,546
Dōngwēnquán Zhèn [Dōngquán Zhèn]Town东温泉镇29,134
Èrshèng ZhènTown二圣镇16,461
Fēngshèng ZhènTown丰盛镇13,649
Huāxī JiēdàoUrban Subdistrict花溪街道130,637
Huìmín JiēdàoUrban Subdistrict惠民街道23,017
Jiāngjiā ZhènTown姜家镇16,518
Jiēlóng ZhènTown接龙镇48,018
Jièshí ZhènTown界石镇47,636
Lĭjiātuó JiēdàoUrban Subdistrict李家沱街道89,213
Lóngzhōuwān JiēdàoUrban Subdistrict龙洲湾街道42,786
Máliŭzuĭ ZhènTown麻柳嘴镇18,847
Mùdòng ZhènTown木洞镇36,704
Nánpéng JiēdàoUrban Subdistrict南彭街道46,786
Nánquán JiēdàoUrban Subdistrict南泉街道53,056
Shèngdēngshān Zhèn [Tiàoshí Zhèn]Town圣灯山镇28,825
Shílóng ZhènTown石龙镇20,431
Shítān ZhènTown石滩镇11,295
Shuānghékŏu ZhènTown双河口镇12,739
Tiānxīngsì ZhènTown天星寺镇8,383
Yīpĭn JiēdàoUrban Subdistrict一品街道21,648
Yúdòng Jiēdào [incl. Liánhuā Jiēdào]Urban Subdistrict鱼洞街道171,363
Bĕibèi QūDistrict北碚区680,360
Bĕiwēnquán JiēdàoUrban Subdistrict北温泉街道84,847
Càijiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict蔡家岗街道35,564
Cháoyáng JiēdàoUrban Subdistrict朝阳街道38,127
Chéngjiāng ZhènTown澄江镇28,056
Dōngyáng JiēdàoUrban Subdistrict东阳街道40,143
Fùxīng JiēdàoUrban Subdistrict复兴街道33,621
Jīndāoxiá ZhènTown金刀峡镇13,752
Jìngguān ZhènTown静观镇43,674
Liŭyìn ZhènTown柳荫镇17,505
Lóngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙凤桥街道33,981
Sānshèng ZhènTown三圣镇19,305
Shījiāliáng ZhènTown施家梁镇8,773
Shuĭtŭ JiēdàoUrban Subdistrict水土街道44,551
Tiānfŭ ZhènTown天府镇30,980
Tiānshēng JiēdàoUrban Subdistrict天生街道124,728
Tóngjiāxī ZhènTown童家溪镇21,820
Xiēmă JiēdàoUrban Subdistrict歇马街道60,933
Bìshān QūDistrict璧山区586,034
Bātáng ZhènTown八塘镇23,851
Bìchéng JiēdàoUrban Subdistrict璧城街道204,702
Dàlù JiēdàoUrban Subdistrict大路街道48,145
Dàxīng ZhènTown大兴镇40,068
Dīngjiā JiēdàoUrban Subdistrict丁家街道60,585
Fúlù ZhènTown福禄镇13,586
Guăngpŭ ZhènTown广普镇18,002
Hébiān ZhènTown河边镇20,037
Jiànlóng ZhènTown健龙镇18,151
Qīnggāng JiēdàoUrban Subdistrict青杠街道78,582
Qītáng ZhènTown七塘镇21,185
Sānhé ZhènTown三合镇11,336
Zhèngxīng ZhènTown正兴镇27,804
Chángshòu QūDistrict长寿区770,009
Bākē JiēdàoUrban Subdistrict八颗街道36,698
Chángshòuhú ZhènTown长寿湖镇37,839
Dàndù ZhènTown但渡镇14,497
Dùzhōu JiēdàoUrban Subdistrict渡舟街道51,888
Fèngchéng JiēdàoUrban Subdistrict凤城街道175,576
Gĕlán ZhènTown葛兰镇55,938
Hăitáng ZhènTown海棠镇24,252
Hónghú ZhènTown洪湖镇30,426
Jiāngnán JiēdàoUrban Subdistrict江南街道21,509
Línfēng ZhènTown邻封镇23,868
Lónghé ZhènTown龙河镇35,561
Shíyàn ZhènTown石堰镇48,193
Shuānglóng ZhènTown双龙镇29,213
Wànshùn ZhènTown万顺镇22,256
Xīnshì JiēdàoUrban Subdistrict新市街道21,578
Yànjiā JiēdàoUrban Subdistrict晏家街道72,825
Yúnjí ZhènTown云集镇27,564
Yúntái ZhènTown云台镇40,328
Chéngkŏu XiànCounty城口县192,967
Bāshān ZhènTown巴山镇10,820
Bĕipíng XiāngRural Township北屏乡4,964
Dōng'ān ZhènTown东安镇6,834
Fùxīng JiēdàoUrban Subdistrict复兴街道10,663
Gāoguān ZhènTown高观镇7,294
Gāonán ZhènTown高楠镇5,099
Gāoyàn ZhènTown高燕镇11,655
Gĕchéng JiēdàoUrban Subdistrict葛城街道26,649
Héyú XiāngRural Township河鱼乡3,382
Hòupíng XiāngRural Township厚坪乡4,645
Jīmíng XiāngRural Township鸡鸣乡3,701
Lántiān XiāngRural Township岚天乡2,644
Liăozi XiāngRural Township蓼子乡8,744
Lóngtián XiāngRural Township龙田乡6,983
Miàobà ZhènTown庙坝镇10,342
Míngtōng ZhènTown明通镇6,437
Míngzhōng XiāngRural Township明中乡4,173
Píngbà ZhènTown坪坝镇10,342
Shuānghé XiāngRural Township双河乡7,871
Xiányí ZhènTown咸宜镇7,232
Xiūqí ZhènTown修齐镇13,874
Yánhé XiāngRural Township沿河乡5,444
Zhìpíng XiāngRural Township治平乡3,334
Zhōuxī XiāngRural Township周溪乡4,873
Zuŏlán XiāngRural Township左岚乡4,968
Dàdùkŏu QūDistrict大渡口区301,042
Bāqiáo ZhènTown八桥镇36,664
Chūnhuīlù JiēdàoUrban Subdistrict春晖路街道86,306
Jiànshèng ZhènTown建胜镇21,862
Jiŭgōngmiào JiēdàoUrban Subdistrict九宫庙街道28,675
Qiézixī JiēdàoUrban Subdistrict茄子溪街道19,738
Tiàodèng ZhènTown跳磴镇23,892
Xīnshāncūn JiēdàoUrban Subdistrict新山村街道35,874
Yuèjìncūn JiēdàoUrban Subdistrict跃进村街道48,031
Dàzú Qū [incl. Shuāngqiáo Qū]District大足区721,359
Băodĭng ZhènTown宝顶镇17,591
Băoxīng ZhènTown宝兴镇18,963
Gāopíng ZhènTown高坪镇13,523
Gāoshēng ZhènTown高升镇13,995
Gŭlóng ZhènTown古龙镇6,442
Guóliáng ZhènTown国梁镇11,392
Huílóng ZhènTown回龙镇12,974
Jìjiā ZhènTown季家镇10,941
Jīnshān ZhènTown金山镇11,034
Lónggăng JiēdàoUrban Subdistrict龙岗街道74,605
Lóngshí ZhènTown龙石镇10,477
Lóngshuĭ ZhènTown龙水镇121,609
Lóngtānzi JiēdàoUrban Subdistrict龙滩子街道13,258
Sānqū ZhènTown三驱镇28,563
Shímă ZhènTown石马镇22,820
Shíwàn ZhènTown拾万镇16,103
Shuānglù JiēdàoUrban Subdistrict双路街道26,582
Tángxiāng JiēdàoUrban Subdistrict棠香街道66,325
Tiĕshān ZhènTown铁山镇15,669
Tōngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict通桥街道10,276
Wàngŭ ZhènTown万古镇28,871
Yōngxī ZhènTown雍溪镇15,213
Yóutíng ZhènTown邮亭镇44,363
Yùlóng ZhènTown玉龙镇16,072
Zhìfèng JiēdàoUrban Subdistrict智凤街道28,467
Zhōng'áo ZhènTown中敖镇31,118
Zhūxī ZhènTown珠溪镇34,113
Diànjiāng XiànCounty垫江县704,458
Báijiā ZhènTown白家镇19,133
Bāojiā ZhènTown包家镇13,452
Cáohuí ZhènTown曹回镇21,028
Chánglóng ZhènTown长龙镇16,605
Chéngxī ZhènTown澄溪镇41,321
Dàshí XiāngRural Township大石乡9,434
Gāngjiā ZhènTown杠家镇19,072
Gāo'ān ZhènTown高安镇49,218
Gāofēng ZhènTown高峰镇20,747
Guìxī Jiēdào [incl. Guìyáng Jiēdào]Urban Subdistrict桂溪街道188,980
Hèyóu ZhènTown鹤游镇12,374
Huángshā ZhènTown黄沙镇14,091
Péixīng ZhènTown裴兴镇10,593
Píngshān ZhènTown坪山镇29,409
Pŭshùn ZhènTown普顺镇21,940
Sānxī ZhènTown三溪镇11,327
Shāhé XiāngRural Township沙河乡6,228
Shāpíng ZhènTown沙坪镇30,928
Tàipíng ZhènTown太平镇24,393
Wŭdòng ZhènTown五洞镇17,190
Xīnmín ZhènTown新民镇28,033
Yàntái ZhènTown砚台镇29,695
Yŏng'ān ZhènTown永安镇26,390
Yŏngpíng ZhènTown永平镇10,315
Zhōujiā ZhènTown周嘉镇32,562
Fēngdū XiànCounty丰都县649,182
Băohé ZhènTown保合镇18,112
Bāoluán ZhènTown包鸾镇21,417
Dŏngjiā ZhènTown董家镇18,727
Dūdū XiāngRural Township都督乡3,492
Gāojiā ZhènTown高家镇43,944
Hŭwēi ZhènTown虎威镇16,951
Jiāngchí ZhènTown江池镇12,131
Jìlóng ZhènTown暨龙镇8,470
Lìzi XiāngRural Township栗子乡7,942
Lónghé ZhènTown龙河镇35,701
Lóngkŏng ZhènTown龙孔镇19,435
Míngshān JiēdàoUrban Subdistrict名山街道39,897
Nántiānhú ZhènTown南天湖镇11,543
Qīnglóng XiāngRural Township青龙乡9,327
Rénshā ZhènTown仁沙镇20,054
Sānhé JiēdàoUrban Subdistrict三合街道140,954
Sānjiàn XiāngRural Township三建乡9,713
Sānyuán ZhènTown三元镇12,943
Shètán ZhènTown社坛镇33,452
Shízhí ZhènTown十直镇29,085
Shuānglóngchăng ZhènTown双龙镇12,372
Shuānglù ZhènTown双路镇14,275
Shùrén ZhènTown树人镇21,009
Tàipíngbà XiāngRural Township太平坝乡3,257
Wŭpíng ZhènTown武平镇10,800
Xiānnǚhú Zhèn [Sānbà Xiāng]Town仙女湖镇10,791
Xīnglóng ZhènTown兴龙镇13,081
Xīngyì ZhènTown兴义镇30,629
Xŭmíngsì ZhènTown许明寺镇11,429
Zhànpŭ ZhènTown湛普镇8,249
Fèngjié XiànCounty奉节县834,259
Ānpíng ZhènTown安坪镇24,767
Báidì Chéngfēng Jĭngqū Guănlĭ WĕiyuánhuìTownship-like Area白帝城风景区管理委员会25,965
Báidì ZhènTown白帝镇30,251
Căotáng ZhènTown草堂镇29,647
Cháng'ān Tŭjiāzú XiāngRural Township长安土家族乡11,976
Dàshù ZhènTown大树镇21,793
Féngpíng XiāngRural Township冯坪乡15,497
Fénhé ZhènTown汾河镇32,059
Gōngpíng ZhènTown公平镇38,852
Hèfēng XiāngRural Township鹤峰乡10,614
Hóngtŭ XiāngRural Township红土乡14,483
Jiăgāo ZhènTown甲高镇24,407
Kānglè ZhènTown康乐镇35,521
Kāngpíng XiāngRural Township康坪乡8,481
Lóngqiáo Tŭjiāzú XiāngRural Township龙桥土家族乡8,609
Píng'ān XiāngRural Township平安乡13,161
Qīnglián Zhèn [Xīnzhèng Xiāng]Town青莲镇26,969
Qīnglóng ZhènTown青龙镇15,335
Shígăng XiāngRural Township石岗乡22,126
Tàihé Tŭjiāzú XiāngRural Township太和土家族乡9,784
Tŭxiáng ZhènTown吐祥镇41,011
Wŭmă ZhènTown五马镇25,919
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇41,411
Xīnmín ZhènTown新民镇21,912
Yángshì ZhènTown羊市镇10,027
Yánwān XiāngRural Township岩湾乡8,682
Yŏng'ān Jiēdào [incl. Yúfù Jiēdào, Kuímén Jiēdào]Urban Subdistrict永安街道办事处144,314
Yŏnglè ZhènTown永乐镇22,434
Yúnwù Tŭjiāzú XiāngRural Township云雾土家族乡3,287
Zhūyī ZhènTown朱衣镇55,627
Zhúyuán ZhènTown竹园镇39,338
Fúlíng QūDistrict涪陵区1,066,714
Băishèng ZhènTown百胜镇41,114
Báitāo JiēdàoUrban Subdistrict白涛街道46,160
Chóngyì JiēdàoUrban Subdistrict崇义街道75,746
Dàmù XiāngRural Township大木乡3,200
Dàshùn XiāngRural Township大顺乡18,844
Dūnrén JiēdàoUrban Subdistrict敦仁街道105,296
Jiāngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict江北街道36,538
Jiāngdōng JiēdàoUrban Subdistrict江东街道51,078
Jiāoshí ZhènTown焦石镇23,454
Lĭdù JiēdàoUrban Subdistrict李渡街道88,124
Lìnshì ZhènTown蔺市镇41,730
Lìzhī JiēdàoUrban Subdistrict荔枝街道156,753
Lóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙桥街道34,541
Lóngtán ZhènTown龙潭镇36,511
Luóyún XiāngRural Township罗云乡14,940
Măwŭ ZhènTown马武镇32,360
Nántuó ZhènTown南沱镇26,447
Qīngxī ZhènTown清溪镇29,285
Qīngyáng ZhènTown青羊镇16,197
Shítuó ZhènTown石沱镇26,144
Tónglè XiāngRural Township同乐乡18,659
Wŭlíngshān XiāngRural Township武陵山乡6,360
Xīnmiào ZhènTown新妙镇34,299
Yìhé ZhènTown义和镇37,390
Zēngfú XiāngRural Township增福乡15,527
Zhēnxī ZhènTown珍溪镇50,017
Héchuān QūDistrict合川区1,293,028
Căojiē JiēdàoUrban Subdistrict草街街道44,237
Dàshí JiēdàoUrban Subdistrict大石街道61,426
Diàoyúchéng JiēdàoUrban Subdistrict钓鱼城街道47,205
Èrláng ZhènTown二郎镇17,295
Guāndù ZhènTown官渡镇24,913
Gŭlóu ZhènTown古楼镇19,447
Héyángchéng JiēdàoUrban Subdistrict合阳城街道186,242
Láitān ZhènTown涞滩镇24,431
Lóngfèng ZhènTown龙凤镇20,334
Lóngshì ZhènTown龙市镇56,142
Lóngxīng ZhènTown隆兴镇28,746
Nánjīnjiē JiēdàoUrban Subdistrict南津街街道143,766
Qiántáng ZhènTown钱塘镇65,894
Qīngpíng ZhènTown清平镇21,160
Sānhuì ZhènTown三汇镇51,413
Sānmiào ZhènTown三庙镇35,877
Shāyú ZhènTown沙鱼镇10,117
Shītān ZhènTown狮滩镇19,375
Shuāngfèng ZhènTown双凤镇33,282
Shuānghuái ZhènTown双槐镇39,907
Tàihé ZhènTown太和镇66,506
Tóngxī ZhènTown铜溪镇29,699
Tŭchăng ZhènTown土场镇17,221
Wèituó ZhènTown渭沱镇36,068
Xiānglóng ZhènTown香龙镇25,006
Xiàojiā ZhènTown肖家镇16,363
Xiăomiăn ZhènTown小沔镇27,154
Yánjĭng JiēdàoUrban Subdistrict盐井街道24,680
Yànwō ZhènTown燕窝镇30,424
Yúnmén JiēdàoUrban Subdistrict云门街道68,698
Jiāngbĕi QūDistrict江北区738,003
Cùntān JiēdàoUrban Subdistrict寸滩街道42,382
Dàshíbà JiēdàoUrban Subdistrict大石坝街道78,730
Fùshèng ZhènTown复盛镇12,127
Guānyīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict观音桥街道203,769
Guōjiātuó JiēdàoUrban Subdistrict郭家沱街道29,270
Huáxīnjiē JiēdàoUrban Subdistrict华新街街道91,158
Jiāngbĕichéng JiēdàoUrban Subdistrict江北城街道516
Shímăhé JiēdàoUrban Subdistrict石马河街道103,896
Tiĕshānpíng JiēdàoUrban Subdistrict铁山坪街道42,242
Wŭbăo ZhènTown五宝镇8,772
Wŭlĭdiàn JiēdàoUrban Subdistrict五里店街道98,393
Yúzuĭ ZhènTown鱼嘴镇26,748
Jiāngjīn QūDistrict江津区1,233,149
Bǎilín ZhènTown柏林镇38,564
Báishā ZhènTown白沙镇115,761
Càijiā ZhènTown蔡家镇43,922
Cíyún ZhènTown慈云镇18,551
Dégăn JiēdàoUrban Subdistrict德感街道83,950
Dùshì ZhènTown杜市镇26,879
Guăngxīng ZhènTown广兴镇11,222
Jiāpíng ZhènTown嘉平镇18,883
Jiăsì ZhènTown贾嗣镇27,327
Jĭjiāng JiēdàoUrban Subdistrict几江街道196,787
Lĭshì ZhènTown李市镇66,620
Lónghuá ZhènTown龙华镇27,849
Luòhuáng ZhènTown珞璜镇71,515
Shímá ZhènTown石蟆镇69,881
Shímén ZhènTown石门镇35,665
Shuāngfú JiēdàoUrban Subdistrict双福街道47,962
Sìmiànshān Zhèn [incl. Sìpíng Zhèn]Town四面山镇4,889
Tánghé ZhènTown塘河镇13,813
Wútān ZhènTown吴滩镇29,206
Xiàbà ZhènTown夏坝镇17,486
Xiānfēng ZhènTown先锋镇48,586
Xīhú ZhènTown西湖镇38,386
Yŏngxīng ZhènTown永兴镇32,535
Yóuxī ZhènTown油溪镇63,386
Zhīpíng ZhènTown支坪镇36,680
Zhōngshān ZhènTown中山镇20,509
Zhūyáng ZhènTown朱杨镇26,335
Jiŭlóngpō QūDistrict九龙坡区1,084,419
Bāfú ZhènTown巴福镇14,728
Báishìyì ZhènTown白市驿镇74,989
Hángŭ ZhènTown含谷镇37,175
Huángjuépíng JiēdàoUrban Subdistrict黄桷坪街道64,112
Huáyán ZhènTown华岩镇46,677
Jīnfèng ZhènTown金凤镇16,305
Jiŭlóng ZhènTown九龙镇82,052
Shíbăn ZhènTown石板镇9,308
Shípíngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict石坪桥街道72,281
Shíqiáopū Jiēdào [incl. Èrláng Jiēdào]Urban Subdistrict石桥铺街道143,928
Táojiā ZhènTown陶家镇16,467
Tóngguànyì ZhènTown铜罐驿镇19,361
Xièjiāwān JiēdàoUrban Subdistrict谢家湾街道78,227
Xīpéng ZhènTown西彭镇102,020
Yángjiāpíng JiēdàoUrban Subdistrict杨家坪街道111,578
Yúzhōulù JiēdàoUrban Subdistrict渝州路街道90,840
Zhōngliángshān JiēdàoUrban Subdistrict中梁山街道88,739
Zŏumă ZhènTown走马镇15,632
Kāizhōu QūDistrict开州区1,160,336
Báihè JiēdàoUrban Subdistrict白鹤街道40,937
Báiqiáo ZhènTown白桥镇13,796
Chángshā ZhènTown长沙镇47,170
Dàdé ZhènTown大德镇31,548
Dàjìn ZhènTown大进镇32,213
Dūnhăo ZhènTown敦好镇36,863
Fēnglè JiēdàoUrban Subdistrict丰乐街道19,851
Gāoqiáo ZhènTown高桥镇23,608
Guānmiàn XiāngRural Township关面乡7,127
Guōjiā ZhènTown郭家镇31,394
Hànfēng JiēdàoUrban Subdistrict汉丰街道85,107
Héqiān ZhènTown和谦镇20,632
Héyàn ZhènTown河堰镇19,589
Hòubà ZhènTown厚坝镇17,358
Jīnfēng ZhènTown金峰镇13,355
Jiŭlóngshān ZhènTown九龙山镇32,696
Línjiāng ZhènTown临江镇71,149
Máliŭ XiāngRural Township麻柳乡17,451
Mănyuè ZhènTown满月镇10,057
Nánmén ZhènTown南门镇40,941
Nányă ZhènTown南雅镇28,382
Qúkŏu ZhènTown渠口镇14,437
Sānhuìkŏu XiāngRural Township三汇口乡13,190
Tánjiā ZhènTown谭家镇15,261
Tiānhé ZhènTown天和镇14,818
Tiĕqiáo ZhènTown铁桥镇42,085
Wénfēng JiēdàoUrban Subdistrict文峰街道69,747
Wēnquán ZhènTown温泉镇39,402
Wūshān ZhènTown巫山镇19,829
Wŭtōng XiāngRural Township五通乡5,530
Xuěbǎoshān Zhèn [Báiquán Xiāng]Town雪宝山镇8,229
Yìhé ZhènTown义和镇26,313
Yuèxī ZhènTown岳溪镇47,802
Yúnfēng JiēdàoUrban Subdistrict云枫街道41,674
Zhàojiā JiēdàoUrban Subdistrict赵家街道39,910
Zhèn'ān ZhènTown镇安镇15,452
Zhèndōng JiēdàoUrban Subdistrict镇东街道18,819
Zhōnghé ZhènTown中和镇43,318
Zhúxī ZhènTown竹溪镇22,900
Zĭshuĭ XiāngRural Township紫水乡20,396
Liángpíng Qū [← Liángpíng Xiàn]District梁平区687,525
Ānshèng ZhènTown安胜镇8,675
Bǎijiā ZhènTown柏家镇14,163
Bìshān ZhènTown碧山镇18,102
Dàguān ZhènTown大观镇10,767
Fúlù ZhènTown福禄镇20,225
Fùpíng ZhènTown复平镇5,577
Hélín ZhènTown和林镇19,268
Héxīng JiēdàoUrban Subdistrict合兴街道17,098
Hŭchéng ZhènTown虎城镇24,453
Huílóng ZhènTown回龙镇32,070
Jīndài JiēdàoUrban Subdistrict金带街道11,644
Jùkuí ZhènTown聚奎镇32,971
Liángpíng Qū NóngchăngTownship-like Area梁平区996
Liángshān Jiēdào [incl. Chéngdōng Xiāng]Urban Subdistrict梁山街道100,581
Lĭràng ZhènTown礼让镇19,799
Lóngmén ZhènTown龙门镇19,380
Lóngshèng XiāngRural Township龙胜乡6,576
Míngdá ZhènTown明达镇22,686
Pánlóng ZhènTown蟠龙镇18,609
Píngjĭn ZhènTown屏锦镇55,139
Qīxīng ZhènTown七星镇7,804
Qŭshuĭ ZhènTown曲水镇10,359
Rénxián JiēdàoUrban Subdistrict仁贤街道21,499
Shí'ān ZhènTown石安镇10,857
Shuāngguì Gōngyè YuánqūTownship-like Area双桂工业园区1,703
Shuāngguì JiēdàoUrban Subdistrict双桂街道34,340
Tiĕmén XiāngRural Township铁门乡5,212
Wénhuà ZhènTown文化镇12,435
Xīngqiáo Zhèn [Chéngbĕi Xiāng]Town星桥镇14,306
Xīnshèng ZhènTown新盛镇27,741
Yìnpíng ZhènTown荫平镇18,574
Yuányì ZhènTown袁驿镇19,804
Yúnlóng ZhènTown云龙镇29,673
Zhúshān ZhènTown竹山镇5,648
Zĭzhào ZhènTown紫照镇8,791
Nán'àn QūDistrict南岸区759,570
Chángshēngqiáo ZhènTown长生桥镇57,960
Dànzishí JiēdàoUrban Subdistrict弹子石街道36,299
Guăngyáng ZhènTown广阳镇14,627
Hăitángxī JiēdàoUrban Subdistrict海棠溪街道110,310
Huāyuánlù JiēdàoUrban Subdistrict花园路街道98,320
Jīguānshí ZhènTown鸡冠石镇16,053
Lóngménhào JiēdàoUrban Subdistrict龙门浩街道27,615
Nánpíng JiēdàoUrban Subdistrict南坪街道113,193
Nánpíng ZhènTown南坪镇97,081
Nánshān JiēdàoUrban Subdistrict南山街道56,888
Tóngyuánjú JiēdàoUrban Subdistrict铜元局街道49,972
Túshān ZhènTown涂山镇53,146
Xiákŏu ZhènTown峡口镇11,787
Yínglóng ZhènTown迎龙镇16,319
Nánchuān QūDistrict南川区534,329
Báishā ZhènTown白沙镇6,412
Dàguān ZhènTown大观镇20,538
Dàyŏu ZhènTown大有镇10,040
Délóng ZhènTown德隆镇5,279
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道84,164
Fēngyán XiāngRural Township峰岩乡6,473
Fúshòu ZhènTown福寿镇8,014
Gānfēng Zhèn [Qiánfēng Xiāng]Town乾丰镇5,174
Gŭhuā ZhènTown古花镇7,221
Hétú ZhènTown河图镇5,059
Héxī ZhènTown合溪镇6,604
Jīnshān ZhènTown金山镇10,609
Lĕngshuĭguān ZhènTown冷水关镇7,345
Líxiānghú ZhènTown黎香湖镇5,149
Míngyù ZhènTown鸣玉镇11,934
Mínzhŭ ZhènTown民主镇7,092
Mùliáng ZhènTown木凉镇6,770
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道80,485
Nánpíng ZhènTown南平镇32,888
Nánzhúshān Zhèn [Tiĕcūn Xiāng]Town楠竹山镇7,657
Qílóng ZhènTown骑龙镇6,249
Qìngyuán ZhènTown庆元镇7,407
Sānquán ZhènTown三泉镇13,822
Shānwángpíng Zhèn [Yúquán Xiāng]Town山王坪镇6,532
Shéntóng ZhènTown神童镇6,781
Shílián ZhènTown石莲镇5,153
Shíqiáng ZhènTown石墙镇6,832
Shíxī ZhènTown石溪镇9,982
Shuĭjiāng ZhènTown水江镇50,918
Tàipíngchăng ZhènTown太平场镇10,208
Tóudù ZhènTown头渡镇7,255
Xīchéng JiēdàoUrban Subdistrict西城街道40,126
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇20,489
Zhōngqiáo XiāngRural Township中桥乡7,668
Péngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú ZìzhìxiànAutonomous County彭水苗族土家族自治县545,094
Ānzi ZhènTown鞍子镇12,114
Băojiā ZhènTown保家镇39,738
Chángshēng Zhèn [Qiānqiáo Xiāng]Town长生镇7,739
Chángtān XiāngRural Township长滩乡14,396
Dàtóng Zhèn [Xiăochăng Xiāng]Town大同镇6,902
Dàyā XiāngRural Township大垭乡3,407
Diànshuĭ JiēdàoUrban Subdistrict靛水街道18,288
Dìtáng XiāngRural Township棣棠乡7,902
Gāogŭ ZhènTown高谷镇15,522
Hànjiā Jiēdào [incl. Shàoqìng Jiēdào]Urban Subdistrict汉葭街道办事处108,430
Huángjiā ZhènTown黄家镇11,900
Lăngxī XiāngRural Township朗溪乡5,372
Liánhé XiāngRural Township联合乡11,254
Liánhú ZhènTown连湖镇15,797
Lóngshè ZhènTown龙射镇17,163
Lóngtáng XiāngRural Township龙塘乡5,280
Lóngxī ZhènTown龙溪镇12,692
Lùjiăo ZhènTown鹿角镇9,519
Lùmíng XiāngRural Township鹿鸣乡12,800
Lútáng XiāngRural Township芦塘乡6,750
Méiziyā ZhènTown梅子垭镇9,643
Píng'ān ZhènTown平安镇8,986
Pŭzi ZhènTown普子镇18,133
Qiáozĭ XiāngRural Township乔梓乡8,773
Rùnxī XiāngRural Township润溪乡9,441
Sāngzhè ZhènTown桑柘镇26,221
Sānyì XiāngRural Township三义乡5,153
Shàngăn XiāngRural Township善感乡5,410
Shíliŭ XiāngRural Township石柳乡7,757
Shípán XiāngRural Township石盘乡2,537
Shuānglóng XiāngRural Township双龙乡3,620
Tàiyuán ZhènTown太原镇7,745
Tónglóu XiāngRural Township桐楼乡3,576
Wànzú ZhènTown万足镇5,200
Xīntián ZhènTown新田镇18,249
Yándōng XiāngRural Township岩东乡7,334
Yùshān ZhènTown郁山镇30,981
Zhūfó XiāngRural Township诸佛乡10,671
Zŏumă XiāngRural Township走马乡12,699
Qiánjiāng QūDistrict黔江区445,012
Āpéngjiāng ZhènTown阿蓬江镇18,596
Báishí ZhènTown白石镇11,706
Báitŭ XiāngRural Township白土乡5,188
Chéngdōng JiēdàoUrban Subdistrict城东街道71,304
Chéngnán JiēdàoUrban Subdistrict城南街道33,844
Chéngxī JiēdàoUrban Subdistrict城西街道38,579
Échí ZhènTown鹅池镇8,581
Féngjiā JiēdàoUrban Subdistrict冯家街道21,810
Hēixī ZhènTown黑溪镇14,810
Huángxī ZhènTown黄溪镇9,862
Jīndòng XiāngRural Township金洞乡7,070
Jīnxī ZhènTown金溪镇8,940
Lín'è ZhènTown邻鄂镇9,942
Líshuĭ ZhènTown黎水镇8,896
Mălă ZhènTown马喇镇11,813
Péngdōng XiāngRural Township蓬东乡6,066
Shābà ZhènTown沙坝镇11,414
Shānlĭng XiāngRural Township杉岭乡6,753
Shíhuì ZhènTown石会镇15,205
Shíjiā ZhènTown石家镇9,629
Shuĭshì XiāngRural Township水市乡9,170
Shuĭtián XiāngRural Township水田乡5,984
Tàijí XiāngRural Township太极乡8,242
Wŭlĭ XiāngRural Township五里乡8,010
Xiăonánhăi ZhènTown小南海镇6,662
Xīnhuá XiāngRural Township新华乡7,081
Zhèngyáng JiēdàoUrban Subdistrict正阳街道12,998
Zhōngtáng ZhènTown中塘镇11,324
Zhōubái JiēdàoUrban Subdistrict舟白街道25,147
Zhuóshuĭ ZhènTown濯水镇20,386
Qíjiāng Qū [incl. Wànshèng Qū]District綦江区1,056,817
Ānwĕn ZhènTown安稳镇30,553
Cónglín ZhènTown丛林镇17,053
Dătōng ZhènTown打通镇51,025
Dīngshān ZhènTown丁山镇8,396
Dōnglín JiēdàoUrban Subdistrict东林街道31,318
Dōngxī ZhènTown东溪镇58,169
Fúhuān ZhènTown扶欢镇25,164
Gănshuĭ ZhènTown赶水镇65,994
Guānbà ZhènTown关坝镇23,898
Gŭnán JiēdàoUrban Subdistrict古南街道86,952
Guōfú ZhènTown郭扶镇32,831
Hēishān ZhènTown黑山镇8,612
Héngshān ZhènTown横山镇11,063
Jīnqiáo ZhènTown金桥镇14,212
Lóngshèng ZhènTown隆盛镇30,661
Nántóng ZhènTown南桐镇46,684
Qīngnián ZhènTown青年镇22,162
Sānjiāng JiēdàoUrban Subdistrict三江街道39,785
Sānjiăo ZhènTown三角镇35,486
Shíháo ZhènTown石壕镇43,680
Shíjiăo ZhènTown石角镇46,097
Shílín ZhènTown石林镇9,404
Wàndōng ZhènTown万东镇40,014
Wànshèng JiēdàoUrban Subdistrict万盛街道42,419
Wénlóng JiēdàoUrban Subdistrict文龙街道121,058
Xīnshèng JiēdàoUrban Subdistrict新盛街道13,872
Yŏngchéng ZhènTown永城镇17,634
Yŏngxīn ZhènTown永新镇49,951
Zhōngfēng ZhènTown中峰镇11,622
Zhuàntáng ZhènTown篆塘镇21,048
Róngchāng QūDistrict荣昌区661,253
Ānfù JiēdàoUrban Subdistrict安富街道40,268
Chāngyuán JiēdàoUrban Subdistrict昌元街道118,362
Chāngzhōu JiēdàoUrban Subdistrict昌州街道68,291
Fēnggāo JiēdàoUrban Subdistrict峰高街道31,859
Guăngshùn JiēdàoUrban Subdistrict广顺街道49,388
Guānshèng ZhènTown观胜镇13,103
Gŭchāng ZhènTown古昌镇18,327
Hébāo ZhènTown河包镇27,597
Lóngjí ZhènTown龙集镇10,111
Pánlóng ZhènTown盘龙镇51,177
Qīngjiāng ZhènTown清江镇9,928
Qīngliú ZhènTown清流镇9,172
Qīngshēng ZhènTown清升镇13,636
Rényì ZhènTown仁义镇38,864
Rónglóng ZhènTown荣隆镇32,983
Shuānghé JiēdàoUrban Subdistrict双河街道49,411
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇11,222
Wànlíng Zhèn [Lùkŏng Zhèn]Town万灵镇10,626
Wújiā ZhènTown吴家镇34,549
Yuănjué ZhènTown远觉镇9,629
Zhíshēng ZhènTown直升镇12,750
Shāpíngbà QūDistrict沙坪坝区1,000,013
Chénjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict陈家桥街道54,828
Cíqìkŏu JiēdàoUrban Subdistrict磁器口街道18,963
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇19,902
Gēlèshān JiēdàoUrban Subdistrict歌乐山街道10,950
Gēlèshān ZhènTown歌乐山镇41,674
Huílóngbà ZhènTown回龙坝镇26,582
Hŭxī JiēdàoUrban Subdistrict虎溪街道54,079
Jĭngkŏu JiēdàoUrban Subdistrict井口街道25,679
Jĭngkŏu ZhènTown井口镇27,404
Liánfāng Yuánqū JiēdàoUrban Subdistrict联芳街道24,778
Qīngmùguān ZhènTown青木关镇30,469
Shāndòng JiēdàoUrban Subdistrict山洞街道3,075
Shāpíngbà JiēdàoUrban Subdistrict沙坪坝街道73,290
Shíjĭngpō JiēdàoUrban Subdistrict石井坡街道33,184
Shuāngbēi Jiēdào [Zhānjiāxī Jiēdào]Urban Subdistrict双碑街道31,683
Tánjiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict覃家岗街道79,544
Tiānxīngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict天星桥街道77,470
Tóngjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict童家桥街道47,873
Tŭwān JiēdàoUrban Subdistrict土湾街道45,144
Tŭzhŭ ZhènTown土主镇18,303
Xiăolóngkăn JiēdàoUrban Subdistrict小龙坎街道35,167
Xīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict新桥街道52,762
Xīyŏng JiēdàoUrban Subdistrict西永街道26,140
Yúbèilù JiēdàoUrban Subdistrict渝碚路街道100,012
Zēngjiā ZhènTown曾家镇23,947
Zhōngliáng ZhènTown中梁镇17,111
Shízhù Tŭjiāzú ZìzhìxiànAutonomous County石柱土家族自治县415,050
Dàxiē ZhènTown大歇镇15,466
Fēngmù ZhènTown枫木镇9,614
Hézuĭ XiāngRural Township河嘴乡6,787
Huánghè ZhènTown黄鹤镇3,740
Huángshuĭ ZhènTown黄水镇13,563
Jīnlíng XiāngRural Township金铃乡2,374
Jīnzhú XiāngRural Township金竹乡1,145
Lĕngshuĭ ZhènTown冷水镇6,234
Líchăng XiāngRural Township黎场乡7,943
Línxī ZhènTown临溪镇15,869
Liùtáng XiāngRural Township六塘乡8,788
Lóngshā ZhènTown龙沙镇9,648
Lóngtán XiāngRural Township龙潭乡3,510
Măwŭ ZhènTown马武镇8,646
Nánbīn Jiēdào [incl. Wànān Jiēdào]Urban Subdistrict南宾街道118,597
Qiáotóu ZhènTown桥头镇7,744
Sānhé ZhènTown三河镇17,335
Sānxīng XiāngRural Township三星乡7,725
Sānyì XiāngRural Township三益乡2,974
Shāzi ZhènTown沙子镇13,338
Shíjiā XiāngRural Township石家乡6,312
Wàncháo ZhènTown万朝镇11,718
Wángchăng ZhènTown王场镇10,297
Wángjiā XiāngRural Township王家乡5,503
Xiàlù JiēdàoUrban Subdistrict下路街道26,300
Xīnlè XiāngRural Township新乐乡3,256
Xītuó ZhènTown西沱镇25,585
Xĭxīn XiāngRural Township洗新乡3,541
Yánxī ZhènTown沿溪镇13,159
Yúchí ZhènTown鱼池镇10,607
Yuèlái ZhènTown悦崃镇12,298
Zhōngyì XiāngRural Township中益乡5,434
Tóngliáng QūDistrict铜梁区600,086
Ānjū ZhènTown安居镇21,000
Ānxī ZhènTown安溪镇6,075
Bāchuān JiēdàoUrban Subdistrict巴川街道80,534
Báiyáng ZhènTown白羊镇9,284
Dàmiào ZhènTown大庙镇16,277
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道78,721
Èrpíng ZhènTown二坪镇7,806
Fúguŏ ZhènTown福果镇12,161
Gāolóu ZhènTown高楼镇6,364
Huáxīng ZhènTown华兴镇9,316
Hŭfēng ZhènTown虎峰镇30,248
Jiùxiàn JiēdàoUrban Subdistrict旧县街道31,499
Lǚfèng ZhènTown侣俸镇33,968
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道49,265
Píngtān ZhènTown平滩镇30,816
Púlǚ JiēdàoUrban Subdistrict蒲吕街道22,719
Qìnglóng ZhènTown庆隆镇9,087
Shăoyún ZhènTown少云镇19,174
Shíyú ZhènTown石鱼镇14,050
Shuāngshān ZhènTown双山镇7,329
Shuĭkŏu ZhènTown水口镇5,729
Tàipíng ZhènTown太平镇17,909
Tŭqiáo ZhènTown土桥镇13,496
Wéilóng ZhènTown围龙镇14,690
Wéixīn ZhènTown维新镇10,872
Xiăolín ZhènTown小林镇6,753
Xīhé ZhènTown西河镇12,567
Yŏngjiā ZhènTown永嘉镇22,377
Tóngnán QūDistrict潼南区639,985
Bǎizĭ ZhènTown柏梓镇47,879
Băolóng ZhènTown宝龙镇14,600
Biékŏu ZhènTown别口镇7,879
Chóngkān ZhènTown崇龛镇27,745
Guìlín JiēdàoUrban Subdistrict桂林街道60,294
Gŭxī ZhènTown古溪镇34,633
Huāyán ZhènTown花岩镇6,050
Lóngxíng ZhènTown龙形镇24,526
Mĭxīn ZhènTown米心镇13,854
Qúnlì ZhènTown群力镇10,951
Shànghé ZhènTown上和镇20,654
Shòuqiáo ZhènTown寿桥镇6,388
Shuāngjiāng ZhènTown双江镇33,771
Tài'ān ZhènTown太安镇24,258
Tángbà ZhènTown塘坝镇45,385
Tiánjiā ZhènTown田家镇16,368
Wòfó ZhènTown卧佛镇24,209
Wŭguì ZhènTown五桂镇8,341
Xiăodù ZhènTown小渡镇27,469
Xīnshèng ZhènTown新胜镇15,743
Yùxī ZhènTown玉溪镇16,463
Zĭtóng JiēdàoUrban Subdistrict梓潼街道152,525
Wànzhōu QūDistrict万州区1,563,050
Băi'ānbà JiēdàoUrban Subdistrict百安坝街道91,947
Báitŭ ZhènTown白土镇16,790
Báiyáng ZhènTown白羊镇38,078
Chánglĭng ZhènTown长岭镇34,962
Chángpíng XiāngRural Township长坪乡8,580
Chángtān ZhènTown长滩镇17,904
Chénjiābà JiēdàoUrban Subdistrict陈家坝街道24,745
Cízhú XiāngRural Township茨竹乡5,272
Dànzi ZhènTown弹子镇18,318
Dàzhōu ZhènTown大周镇12,184
Dìbăo Tŭjiāzú XiāngRural Township地宝土家族乡5,502
Fēnshuĭ ZhènTown分水镇60,308
Gānníng ZhènTown甘宁镇30,873
Gāofēng ZhènTown高峰镇19,550
Gāoliáng ZhènTown高梁镇49,357
Gāosŭntáng JiēdàoUrban Subdistrict高笋塘街道103,982
Guōcūn ZhènTown郭村镇21,326
Hénghé Tŭjiāzú XiāngRural Township恒合土家族乡13,606
Hòushān ZhènTown后山镇15,338
Huángbǎi XiāngRural Township黄柏乡10,949
Jiŭchí XiāngRural Township九池乡17,705
Lĭhé ZhènTown李河镇23,264
Líshù XiāngRural Township梨树乡6,116
Lóngdū JiēdàoUrban Subdistrict龙都街道36,134
Lóngjū ZhènTown龙驹镇31,982
Lóngshā ZhènTown龙沙镇28,127
Luótián ZhènTown罗田镇27,669
Páilóu JiēdàoUrban Subdistrict牌楼街道104,351
Pŭzi XiāngRural Township普子乡8,295
Rángdù ZhènTown瀼渡镇11,613
Shāhé JiēdàoUrban Subdistrict沙河街道24,915
Shuānghékŏu JiēdàoUrban Subdistrict双河口街道33,715
Sūnjiā ZhènTown孙家镇9,737
Tài'ān ZhènTown太安镇19,583
Tàibái JiēdàoUrban Subdistrict太白街道108,387
Tàilóng ZhènTown太龙镇14,148
Tiānchéng ZhènTown天城镇41,762
Tiĕfēng XiāngRural Township铁峰乡7,934
Wŭlíng ZhènTown武陵镇24,632
Wŭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict五桥街道20,672
Xiăngshuĭ ZhènTown响水镇16,889
Xiăozhōu ZhènTown小周镇9,136
Xīkŏu XiāngRural Township溪口乡5,695
Xīntián ZhènTown新田镇34,145
Xīnxiāng ZhènTown新乡镇6,683
Xióngjiā ZhènTown熊家镇33,176
Yànshān XiāngRural Township燕山乡9,845
Yújiā ZhènTown余家镇30,454
Zhōnggŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict钟鼓楼街道85,873
Zhōujiābà JiēdàoUrban Subdistrict周家坝街道88,494
Zhùshān XiāngRural Township柱山乡16,331
Zŏumă ZhènTown走马镇26,017
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]District武隆区351,038
Báimă ZhènTown白马镇25,629
Báiyún XiāngRural Township白云乡5,457
Cānggōu XiāngRural Township沧沟乡8,497
Chángbà ZhènTown长坝镇15,286
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng]Rural Township大洞河乡3,210
Fènglái ZhènTown凤来镇11,036
Hàokŏu Miáozú Gelăozú XiāngRural Township浩口苗族仡佬族乡5,475
Héshùn ZhènTown和顺镇11,899
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township后坪苗族土家族乡4,853
Huángyīng XiāngRural Township黄莺乡7,955
Huŏlú ZhènTown火炉镇25,818
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇20,829
Jiēlóng XiāngRural Township接龙乡4,112
Miàoyā XiāngRural Township庙垭乡8,752
Píngqiáo ZhènTown平桥镇14,926
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township石桥苗族土家族乡8,151
Shuānghé ZhènTown双河镇9,826
Tóngzĭ ZhènTown桐梓镇8,896
Tŭdì XiāngRural Township土地乡5,433
Tŭkăn ZhènTown土坎镇8,128
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township文复苗族土家族乡6,926
Xiàngkŏu Zhèn [incl. Fèngshān Jiēdào, Fúróng Jiēdào]Town巷口镇78,225
Xiānnǚshān JiēdàoUrban Subdistrict仙女山街道13,808
Yājiāng ZhènTown鸭江镇19,636
Yángjiăo JiēdàoUrban Subdistrict羊角街道14,659
Zhàojiā XiāngRural Township赵家乡3,616
Wūshān XiànCounty巫山县495,072
Bàolóng ZhènTown抱龙镇19,472
Dàchāng ZhènTown大昌镇36,217
Dāngyáng XiāngRural Township当阳乡5,160
Dàxī XiāngRural Township大溪乡7,321
Dèngjiā XiāngRural Township邓家乡3,625
Dŭpíng XiāngRural Township笃坪乡14,965
Fútián ZhènTown福田镇32,340
Guāndù ZhènTown官渡镇42,766
Guānyáng ZhènTown官阳镇14,762
Hóngchūn XiāngRural Township红椿乡4,980
Jiànpíng XiāngRural Township建平乡10,464
Jīnpíng XiāngRural Township金坪乡2,954
Liăngpíng XiāngRural Township两坪乡16,794
Lóngjĭng XiāngRural Township龙井乡19,130
Lóngxī ZhènTown龙溪镇16,304
Luópíng ZhènTown骡坪镇24,859
Miàoyŭ ZhènTown庙宇镇34,913
Péishí XiāngRural Township培石乡6,460
Pínghé XiāngRural Township平河乡9,990
Qŭchĭ XiāngRural Township曲尺乡12,728
Sānxī XiāngRural Township三溪乡18,961
Shuānglóng ZhènTown双龙镇18,646
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇18,590
Wūxiá Zhèn [incl. Lóngmén Jiēdào, Gāo Táng Jiēdào]Town巫峡镇98,743
Zhúxián XiāngRural Township竹贤乡3,928
Wūxī XiànCounty巫溪县414,073
Báilù ZhènTown白鹿镇14,870
Chángguì XiāngRural Township长桂乡4,770
Cháoyáng ZhènTown朝阳镇13,524
Chéngxiāng Zhèn [incl. Nínghé Jiēdào, Bǎiyáng Jiēdào]Town城厢镇89,080
Dàhé XiāngRural Township大河乡8,341
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇14,574
Fēnglíng ZhènTown峰灵镇15,517
Gŭlù ZhènTown古路镇22,331
Hóngchíbà Jīngjì KāifāqūTownship-like Area红池坝经济开发区658
Hóngchíbà Zhèn [Zhōnggăng Xiāng]Town红池坝镇14,567
Huātái XiāngRural Township花台乡5,028
Jiānshān ZhènTown尖山镇17,334
Lányīng XiāngRural Township兰英乡2,667
Língjiăo ZhènTown菱角镇13,364
Níngchăng ZhènTown宁厂镇5,068
Púlián ZhènTown蒲莲镇9,443
Shànghuáng ZhènTown上磺镇25,648
Shènglì XiāngRural Township胜利乡7,328
Shuāngyáng XiāngRural Township双阳乡2,111
Tángfāng ZhènTown塘坊镇17,065
Tiánbà ZhènTown田坝镇9,568
Tiānxīng XiāngRural Township天星乡3,121
Tiānyuán XiāngRural Township天元乡5,663
Tōngchéng ZhènTown通城镇11,741
Tŭchéng ZhènTown土城镇6,245
Wénfēng ZhènTown文峰镇31,338
Wūlóng XiāngRural Township乌龙乡5,993
Xiàbăo ZhènTown下堡镇14,458
Xújiā ZhènTown徐家镇13,461
Yúlín XiāngRural Township鱼鳞乡5,336
Zhōngliáng XiāngRural Township中梁乡3,861
Xiùshān Tŭjiāzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County秀山土家族苗族自治县501,590
Àikŏu ZhènTown隘口镇14,956
Cénxī XiāngRural Township岑溪乡5,611
Dàxī XiāngRural Township大溪乡5,956
Éróng ZhènTown峨溶镇18,260
Gāotián ZhènTown膏田镇13,608
Guānzhōu XiāngRural Township官舟乡6,978
Guānzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict官庄街道28,805
Hăiyáng XiāngRural Township海洋乡5,352
Hóng'ān Zhèn [incl. Píngmă Xiāng]Town洪安镇18,235
Lánqiáo ZhènTown兰桥镇12,135
Lĭrén ZhènTown里仁镇7,245
Lóngchí Zhèn [incl. Gānchuān Xiāng]Town龙池镇24,814
Méijiāng Zhèn [incl. Bājiā Xiāng]Town梅江镇29,667
Miàoquán ZhènTown妙泉镇6,874
Píngkăi JiēdàoUrban Subdistrict平凯街道30,958
Qīngxīchăng Zhèn [incl. Táng'ào Xiāng]Town清溪场镇53,552
Róngxī ZhènTown溶溪镇20,448
Shídī Zhèn [incl. Băo'ān Xiāng]Town石堤镇14,152
Shíyē ZhènTown石耶镇9,069
Sòngnóng ZhènTown宋农镇5,327
Xiàoxī XiāngRural Township孝溪乡9,414
Xīkŏu ZhènTown溪口镇13,059
Yăjiāng ZhènTown雅江镇11,936
Yŏngdòng XiāngRural Township涌洞乡7,643
Zhōnghé Jiēdào [incl. Wūyáng Jiēdào]Urban Subdistrict中和街道办事处105,003
Zhōnglíng ZhènTown钟灵镇16,530
Zhōngpíng XiāngRural Township中平乡6,003
Yŏngchuān QūDistrict永川区1,024,708
Bănqiáo ZhènTown板桥镇22,725
Băofēng ZhènTown宝峰镇14,007
Cháshān Zzhúhăi JiēdàoUrban Subdistrict茶山竹海街道42,383
Chénshí JiēdàoUrban Subdistrict陈食街道39,863
Dà'ān JiēdàoUrban Subdistrict大安街道48,371
Hégĕng ZhènTown何埂镇38,106
Hónglú ZhènTown红炉镇21,618
Jí'ān ZhènTown吉安镇20,978
Jīnlóng ZhènTown金龙镇21,665
Láisū ZhènTown来苏镇41,361
Línjiāng ZhènTown临江镇25,740
Nándàjiē JiēdàoUrban Subdistrict南大街街道88,948
Qīngfēng ZhènTown青峰镇19,627
Sānjiào ZhènTown三教镇46,458
Shènglìlù JiēdàoUrban Subdistrict胜利路街道134,218
Shuāngshí ZhènTown双石镇24,315
Sōnggài ZhènTown松溉镇14,270
Wèixīnghú JiēdàoUrban Subdistrict卫星湖街道38,112
Wŭjiān ZhènTown五间镇19,861
Xiānlóng ZhènTown仙龙镇36,561
Yŏngróng ZhènTown永荣镇14,305
Zhōngshānlù JiēdàoUrban Subdistrict中山路街道192,954
Zhūtuó ZhènTown朱沱镇58,262
Yŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County酉阳土家族苗族自治县578,058
Bănqiáo XiāngRural Township板桥乡7,249
Bănxī ZhènTown板溪镇11,164
Cānglĭng ZhènTown苍岭镇12,723
Chētián XiāngRural Township车田乡4,946
Dàxī ZhènTown大溪镇13,323
Dīngshì ZhènTown丁市镇19,543
Gānxī ZhènTown泔溪镇11,643
Gōngtān ZhènTown龚滩镇17,248
Guānqīng XiāngRural Township官清乡8,415
Hēishuĭ ZhènTown黑水镇17,180
Hòupíng XiāngRural Township后坪乡9,202
Huātián XiāngRural Township花田乡6,378
Kĕdà XiāngRural Township可大乡10,206
Làngpíng XiāngRural Township浪坪乡7,304
Liăngzēng XiāngRural Township两罾乡8,673
Lĭxī ZhènTown李溪镇24,429
Lóngtán Zhèn [incl. Jiāngfēng Xiāng]Town龙潭镇57,769
Máobà XiāngRural Township毛坝乡7,762
Máwàng ZhènTown麻旺镇33,456
Miàoxī XiāngRural Township庙溪乡10,955
Mùyè XiāngRural Township木叶乡5,275
Nánmù XiāngRural Township楠木乡4,648
Nányāojiè ZhènTown南腰界镇12,156
Piānbǎi XiāngRural Township偏柏乡10,460
Qīngquán XiāngRural Township清泉乡5,459
Shuāngquán XiāngRural Township双泉乡8,875
Tiānguăn XiāngRural Township天馆乡8,735
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇19,175
Túshì ZhènTown涂市镇14,817
Wànmù ZhènTown万木镇15,220
Wŭfú ZhènTown五福镇8,410
Xiăohé ZhènTown小河镇11,069
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇11,543
Yíjū XiāngRural Township宜居乡13,557
Yŏuchóu ZhènTown酉酬镇17,763
Yǒushuǐhé Zhèn [Hòuxī Zhèn]Town酉水河镇11,097
Yúdì XiāngRural Township腴地乡6,303
Zhōngduō Jiēdào [incl. Táohuāyuán Jiēdào]Urban Subdistrict钟多街道办事处93,928
Yúbĕi QūDistrict渝北区1,345,410
Cízhú ZhènTown茨竹镇22,996
Cuìyún JiēdàoUrban Subdistrict翠云街道18,636
Dàshèng ZhènTown大盛镇21,850
Dàwān ZhènTown大湾镇22,484
Dàzhúlín JiēdàoUrban Subdistrict大竹林街道36,925
Gŭlù ZhènTown古路镇18,669
Huíxīng JiēdàoUrban Subdistrict回兴街道186,972
Liănglù JiēdàoUrban Subdistrict两路街道60,466
Lĭjiā JiēdàoUrban Subdistrict礼嘉街道15,923
Lóngshān JiēdàoUrban Subdistrict龙山街道117,700
Lóngtă JiēdàoUrban Subdistrict龙塔街道94,122
Lóngxī JiēdàoUrban Subdistrict龙溪街道140,932
Lóngxīng ZhènTown龙兴镇36,297
Luòqì ZhènTown洛碛镇36,862
Mù'ĕr ZhènTown木耳镇23,157
Rénhé JiēdàoUrban Subdistrict人和街道61,609
Shíchuán ZhènTown石船镇39,645
Shuāngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict双凤桥街道67,717
Shuānglónghú Jiēdào [incl. Xiāntáo Jiēdào]Urban Subdistrict双龙湖街道128,563
Tiāngōngdiàn JiēdàoUrban Subdistrict天宫殿街道55,848
Tŏngjĭng ZhènTown统景镇30,673
Wángjiā JiēdàoUrban Subdistrict王家街道15,451
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇20,333
Yuānyāng JiēdàoUrban Subdistrict鸳鸯街道37,009
Yuèlái JiēdàoUrban Subdistrict悦来街道10,654
Yùfēngshān ZhènTown玉峰山镇23,917
Yúnyáng XiànCounty云阳县912,912
Băopíng ZhènTown宝坪镇19,728
Bāyáng ZhènTown巴阳镇10,840
Dàyáng ZhènTown大阳镇8,602
Dònglù XiāngRural Township洞鹿乡8,207
Fèngmíng ZhènTown凤鸣镇44,846
Gāoyáng ZhènTown高阳镇23,339
Gùlíng ZhènTown故陵镇16,997
Hóngshī ZhènTown红狮镇25,020
Hòuyè ZhènTown后叶镇11,991
Huángshí ZhènTown黄石镇8,778
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇88,981
Lóngdòng ZhènTown龙洞镇20,189
Lóngjiăo ZhènTown龙角镇13,074
Lùyáng ZhènTown路阳镇13,595
Nánxī ZhènTown南溪镇82,730
Níxī ZhènTown泥溪镇9,007
Nóngbà ZhènTown农坝镇13,741
Pánlóng JiēdàoUrban Subdistrict盘龙街道30,609
Piàocăo ZhènTown票草镇14,637
Píng'ān ZhènTown平安镇26,155
Pŭ'ān XiāngRural Township普安乡7,440
Qīnglóng JiēdàoUrban Subdistrict青龙街道94,897
Qīngshuĭ Tŭjiāzú XiāngRural Township清水土家族乡11,041
Qīxiá ZhènTown栖霞镇12,776
Qúmă ZhènTown渠马镇10,644
Rénhé JiēdàoUrban Subdistrict人和街道30,398
Sāngpíng ZhènTown桑坪镇18,306
Shàngbà XiāngRural Township上坝乡6,892
Shāshì ZhènTown沙市镇13,177
Shímén XiāngRural Township石门乡5,260
Shuāngjiāng JiēdàoUrban Subdistrict双江街道77,414
Shuānglóng ZhènTown双龙镇18,924
Shuāngtŭ ZhènTown双土镇19,061
Shuĭkŏu ZhènTown水口镇9,914
Wàiláng XiāngRural Township外郎乡5,557
Xīnjīn XiāngRural Township新津乡6,505
Yănglù ZhènTown养鹿镇11,987
Yànpíng ZhènTown堰坪镇9,770
Yàolíng ZhènTown耀灵镇7,791
Yún'ān ZhènTown云安镇13,573
Yúnyáng ZhènTown云阳镇17,017
Yúquán ZhènTown鱼泉镇13,502
Yúzhōng QūDistrict渝中区630,090
Càiyuánbà JiēdàoUrban Subdistrict菜园坝街道38,380
Cháotiānmén JiēdàoUrban Subdistrict朝天门街道27,338
Dàpíng JiēdàoUrban Subdistrict大坪街道81,658
Dàxīgōu JiēdàoUrban Subdistrict大溪沟街道66,319
Huàlóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict化龙桥街道15,806
Jiĕfàngbēi JiēdàoUrban Subdistrict解放碑街道64,629
Liănglùkŏu JiēdàoUrban Subdistrict两路口街道51,811
Nánjìmén JiēdàoUrban Subdistrict南纪门街道46,862
Qīxīnggăng JiēdàoUrban Subdistrict七星岗街道68,872
Shàngqīngsì JiēdàoUrban Subdistrict上清寺街道55,903
Shíyóulù JiēdàoUrban Subdistrict石油路街道71,154
Wànglóngmén JiēdàoUrban Subdistrict望龙门街道办事处41,358
Zhōng XiànCounty忠县751,424
Báishí ZhènTown白石镇32,024
Báshān ZhènTown拔山镇47,977
Dōngxī ZhènTown东溪镇17,864
Fùxīng ZhènTown复兴镇13,386
Guānbà ZhènTown官坝镇33,349
Huángjīn ZhènTown黄金镇35,078
Huāqiáo ZhènTown花桥镇20,117
Jīnjī ZhènTown金鸡镇17,411
Jīnshēng XiāngRural Township金声乡9,690
Măguàn ZhènTown马灌镇34,448
Mózi Tŭjiāzú XiāngRural Township磨子土家族乡15,124
Rènjiā ZhènTown任家镇16,227
Rŭxī ZhènTown汝溪镇34,065
Sānhuì ZhènTown三汇镇25,948
Shànguăng XiāngRural Township善广乡10,523
Shíbăo ZhènTown石宝镇35,862
Shíhuáng ZhènTown石黄镇11,848
Shízi XiāngRural Township石子乡5,773
Shuāngguì ZhènTown双桂镇18,620
Tújĭng XiāngRural Township涂井乡16,018
Wūyáng JiēdàoUrban Subdistrict乌杨街道36,733
Xīngfēng XiāngRural Township兴峰乡11,280
Xīnlì ZhènTown新立镇32,296
Xīnshēng JiēdàoUrban Subdistrict新生街道24,971
Yángdù ZhènTown洋渡镇19,309
Yĕhè ZhènTown野鹤镇19,964
Yŏngfēng ZhènTown永丰镇18,052
Zhōngzhōu Jiēdào [incl. Báigōng Jiēdào]Urban Subdistrict忠州街道办事处137,467
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.