Home
Show Map

China: Chízhōu Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chízhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngzhì Xiàn东至县County468,280
Guìchí Qū贵池区District595,268
Qīngyáng Xiàn青阳县County246,732
Shítái Xiàn石台县County92,238
Chízhōu Shì池州市Prefecture-level City1,402,518

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chízhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuī Guìchí Gōngyèyuán安徽贵池工业园Township-like AreaGuìchí Qū3,330
Chíyáng Jiēdào池阳街道Urban SubdistrictGuìchí Qū27,866
Chízhōu Shì Huŏchē Zhàn Zhànqián Qū 池州市火车站站前区Township-like AreaGuìchí Qū1,353
Chízhōushì Jīngjì Jìshù Kāifāqū池州经济技术开发区Township-like AreaGuìchí Qū6,745
Dàdùkŏu Jīngjì Kāifāqū大渡口经济开发区Township-like AreaDōngzhì Xiàn770
Dàdùkŏu Zhèn大渡口镇TownDōngzhì Xiàn56,308
Dàyăn Xiāng大演乡Rural TownshipShítái Xiàn6,269
Dīngqiáo Zhèn丁桥镇TownQīngyáng Xiàn17,105
Dīngxiāng Zhèn丁香镇TownShítái Xiàn8,035
Dōngliú Zhèn东流镇TownDōngzhì Xiàn30,227
Dōngzhì Jīngjì Kāifāqū东至经济开发区Township-like AreaDōngzhì Xiàn989
Dùcūn Xiāng杜村乡Rural TownshipQīngyáng Xiàn17,133
Dūnshàng Jiēdào墩上街道Urban SubdistrictGuìchí Qū28,644
Gĕgōng Zhèn葛公镇TownDōngzhì Xiàn20,646
Guāngăng Zhèn官港镇TownDōngzhì Xiàn23,287
Héngdù Zhèn横渡镇TownShítái Xiàn7,292
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipDōngzhì Xiàn9,758
Jiāngkŏu Jiēdào江口街道Urban SubdistrictGuìchí Qū9,078
Jītān Xiāng矶滩乡Rural TownshipShítái Xiàn4,513
Jiŭhuá Xiāng九华乡Rural TownshipQīngyáng Xiàn11,673
Jiŭhuá Zhèn九华镇TownQīngyáng Xiàn4,441
Juānqiáo Zhèn涓桥镇TownGuìchí Qū27,441
Língyáng Zhèn陵阳镇TownQīngyáng Xiàn22,341
Lĭshān Jiēdào里山街道Urban SubdistrictGuìchí Qū18,021
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownDōngzhì Xiàn24,459
Măyá Jiēdào马衙街道Urban SubdistrictGuìchí Qū39,598
Méicūn Zhèn梅村镇TownGuìchí Qū22,455
Méijiē Zhèn梅街镇TownGuìchí Qū17,316
Méilóng Jiēdào梅龙街道Urban SubdistrictGuìchí Qū37,715
Miàoqián Zhèn庙前镇TownQīngyáng Xiàn20,211
Mùtă Xiāng木塔乡Rural TownshipDōngzhì Xiàn14,037
Mùzhèn Zhèn木镇镇TownQīngyáng Xiàn23,023
Niútóushān Zhèn牛头山镇TownGuìchí Qū30,756
Níxī Zhèn泥溪镇TownDōngzhì Xiàn19,309
Páilóu Zhèn牌楼镇TownGuìchí Qū19,420
Qiáomù Xiāng乔木乡Rural TownshipQīngyáng Xiàn8,821
Qīdū Zhèn七都镇TownShítái Xiàn14,698
Qīngfēng Jiēdào清风街道Urban SubdistrictGuìchí Qū50,772
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipDōngzhì Xiàn14,332
Qīngxī Jiēdào清溪街道Urban SubdistrictGuìchí Qū13,061
Qīngyángxiàn Kāifāqū青阳县开发区Township-like AreaQīngyáng Xiàn557
Qiūjiāng Jiēdào秋江街道Urban SubdistrictGuìchí Qū52,976
Qiūpŭ Jiēdào秋浦街道Urban SubdistrictGuìchí Qū40,827
Rénlĭ Zhèn仁里镇TownShítái Xiàn25,367
Róngchéng Zhèn蓉城镇TownQīngyáng Xiàn69,327
Shènglì Zhèn胜利镇TownDōngzhì Xiàn47,388
Tángtián Zhèn唐田镇TownGuìchí Qū17,502
Tángxī Zhèn棠溪镇TownGuìchí Qū9,366
Wūshā Zhèn乌沙镇TownGuìchí Qū34,326
Xiāngyú Zhèn香隅镇TownDōngzhì Xiàn31,103
Xiānyù Zhèn仙寓镇TownShítái Xiàn11,063
Xiăohé Zhèn小河镇TownShítái Xiàn15,001
Xìnghuācūn Jiēdào杏花村街道Urban SubdistrictGuìchí Qū46,424
Xīnhé Zhèn新河镇TownQīngyáng Xiàn15,192
Yánghú Zhèn洋湖镇TownDōngzhì Xiàn24,707
Yángtián Zhèn杨田镇TownQīngyáng Xiàn16,698
Yáodù Zhèn尧渡镇TownDōngzhì Xiàn88,117
Yīnhuì Zhèn殷汇镇TownGuìchí Qū40,276
Yŏuhuá Zhèn酉华镇TownQīngyáng Xiàn12,746
Zhāngxī Zhèn张溪镇TownDōngzhì Xiàn45,502
Zhāotán Zhèn昭潭镇TownDōngzhì Xiàn17,341
Zhūbèi Zhèn朱备镇TownQīngyáng Xiàn7,464

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).