Home
Show Map

Bālín Zuŏqí

Banner in Chìfēng Shì (Inner Mongolia)

Banner

The population of Bālín Zuŏqí.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]巴林左旗Banner327,765
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,341,245

Contents: Townships

The population of the townships in Bālín Zuŏqí.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyīnwùlā Zhèn白音勿拉镇TownBālín Zuŏqí10,805
Bìliútái Zhèn碧流台镇TownBālín Zuŏqí40,513
Chágānhādá Sūmù查干哈达苏木TownshipBālín Zuŏqí12,855
Fùhé Zhèn富河镇TownBālín Zuŏqí19,756
Hālāhādá Zhèn哈拉哈达镇TownBālín Zuŏqí12,846
Líndōngdōngchéng Jiēdào林东东城街道Urban SubdistrictBālín Zuŏqí25,451
Líndōngxīchéng Jiēdào林东西城街道Urban SubdistrictBālín Zuŏqí47,250
Líndōng Zhèn林东镇TownBālín Zuŏqí58,642
Lóngchāng Zhèn隆昌镇TownBālín Zuŏqí39,959
Shísān Áobāo Zhèn [incl. Huājiālāgā Xiāng]十三敖包镇TownBālín Zuŏqí44,897
Wūlándábà Sūmù [incl. Sānshān Xiāng]乌兰达坝苏木TownshipBālín Zuŏqí14,791

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).