Home
Show Map

Sōngshān Qū

District in Chìfēng Shì (Inner Mongolia)

District

The population of Sōngshān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sōngshān Qū松山区District573,571
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,341,245

Contents: Townships

The population of the townships in Sōngshān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānqìng Zhèn安庆镇TownSōngshān Qū25,481
Chéngzi Xiāng城子乡Rural TownshipSōngshān Qū23,814
Chūtóulăng Zhèn初头朗镇TownSōngshān Qū25,179
Dàfūyíngzi Xiāng大夫营子乡Rural TownshipSōngshān Qū14,033
Dàmiào Zhèn大庙镇TownSōngshān Qū21,807
Dāngpūdì Mănzú Xiāng当铺地满族乡Rural TownshipSōngshān Qū32,181
Găngzi Xiāng岗子乡Rural TownshipSōngshān Qū10,749
Hālādàokŏu Zhèn哈拉道口镇TownSōngshān Qū24,156
Lăofŭ Zhèn老府镇TownSōngshān Qū27,768
Mùjiāyíngzi Zhèn穆家营子镇TownSōngshān Qū101,427
Quánníng Jiēdào全宁街道Urban SubdistrictSōngshān Qū7,502
Shàngguāndì Zhèn上官地镇TownSōngshān Qū13,642
Sōngzhōu Jiēdào松州街道Urban SubdistrictSōngshān Qū36,849
Tàipíngdì Zhèn太平地镇TownSōngshān Qū37,598
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictSōngshān Qū7,439
Wángfŭ Zhèn王府镇TownSōngshān Qū24,838
Xiàjiādiàn Xiāng夏家店乡Rural TownshipSōngshān Qū28,578
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictSōngshān Qū19,688
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urban SubdistrictSōngshān Qū19,610
Yùlóng Jiēdào玉龙街道Urban SubdistrictSōngshān Qū34,632
Zhènxīng Jiēdào振兴街道Urban SubdistrictSōngshān Qū36,600

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).