Home
Show Map

Wŭjìn Qū

District in Chángzhōu Shì (Jiāngsū)

District

The population of Wŭjìn Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wŭjìn Qū [incl. Qīshùyàn Qū, Chángzhōu Economic Development Zone]武进区District1,400,777
Chángzhōu Shì常州市Prefecture-level City4,592,431

Contents: Townships

The population of the townships in Wŭjìn Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dīngyàn Jiēdào丁堰街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū28,941
Gāoxīnqū 高新区Township-like AreaWŭjìn Qū143,489
Hénglín Zhèn横林镇TownWŭjìn Qū90,352
Héngshānqiáo Zhèn横山桥镇TownWŭjìn Qū90,580
Huánglĭ Zhèn湟里镇TownWŭjìn Qū72,001
Hútáng Zhèn湖塘镇TownWŭjìn Qū260,679
Jiāzé Zhèn嘉泽镇TownWŭjìn Qū73,603
Lĭjiā Zhèn礼嘉镇TownWŭjìn Qū82,072
Lùchéng Jiēdào潞城街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū29,638
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownWŭjìn Qū80,279
Niútáng Zhèn牛塘镇TownWŭjìn Qū87,555
Qiánhuáng Zhèn前黄镇TownWŭjìn Qū81,580
Qīshùyàn Jiēdào戚墅堰街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū46,605
Wŭjìn Jīngjì Kāifāqū武进经济开发区Township-like AreaWŭjìn Qū38,633
Xuĕyàn Zhèn雪堰镇TownWŭjìn Qū94,705
Yáoguān Zhèn遥观镇TownWŭjìn Qū100,065

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).