Home
Show Map

China: Chángzhōu Shì (Jiāngsū)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángzhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jīntán Qū金坛区District551,991
Lìyáng Shì溧阳市County-level City749,522
Tiānníng Qū天宁区District625,777
Wŭjìn Qū [incl. Qīshùyàn Qū, Chángzhōu Economic Development Zone]武进区District1,400,777
Xīnbĕi Qū新北区District661,072
Zhōnglóu Qū钟楼区District603,292
Chángzhōu Shì常州市Prefecture-level City4,592,431

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕigăng Jiēdào北港街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū42,117
Bēnniú Zhèn奔牛镇TownXīnbĕi Qū63,928
Biéqiáo Zhèn别桥镇TownLìyáng Shì53,403
Chángzhōu Jiānyù常州监狱Township-like AreaLìyáng Shì2,660
Cháshān Jiēdào茶山街道Urban SubdistrictTiānníng Qū109,560
Chūnjiāng Jiēdào春江街道Urban SubdistrictXīnbĕi Qū140,958
Dàibù Zhèn戴埠镇TownLìyáng Shì46,858
Dàitóu Zhèn埭头镇TownLìyáng Shì26,225
Diāozhuāng Jiēdào雕庄街道Urban SubdistrictTiānníng Qū37,844
Dīngyàn Jiēdào丁堰街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū28,941
Gāoxīnqū 高新区Township-like AreaWŭjìn Qū143,489
Héhuāchí Jiēdào荷花池街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū55,098
Hénglín Zhèn横林镇TownWŭjìn Qū90,352
Héngshānqiáo Zhèn横山桥镇TownWŭjìn Qū90,580
Hóngméi Jiēdào红梅街道Urban SubdistrictTiānníng Qū161,689
Huánglĭ Zhèn湟里镇TownWŭjìn Qū72,001
Hútáng Zhèn湖塘镇TownWŭjìn Qū260,679
Jiāzé Zhèn嘉泽镇TownWŭjìn Qū73,603
Jīnchéng Zhèn金城镇TownJīntán Qū203,683
Kāifāqū 开发区Township-like AreaJīntán Qū96,892
Lánlíng Jiēdào兰陵街道Urban SubdistrictTiānníng Qū68,659
Lìchéng Jiēdào溧城街道Urban SubdistrictLìyáng Shì294,808
Lĭjiā Zhèn礼嘉镇TownWŭjìn Qū82,072
Lìyáng Jiānyù溧阳监狱Township-like AreaLìyáng Shì1,421
Lónghŭtáng Jiēdào龙虎塘街道Urban SubdistrictXīnbĕi Qū39,700
Lùchéng Jiēdào潞城街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū29,638
Luóxī Zhèn罗溪镇TownXīnbĕi Qū47,432
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownWŭjìn Qū80,279
Mènghé Zhèn孟河镇TownXīnbĕi Qū91,049
Nándàjiē Jiēdào南大街街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū52,171
Nándù Zhèn南渡镇TownLìyáng Shì58,350
Niútáng Zhèn牛塘镇TownWŭjìn Qū87,555
Qiánhuáng Zhèn前黄镇TownWŭjìn Qū81,580
Qīnglóng Jiēdào青龙街道Urban SubdistrictTiānníng Qū53,480
Qīshùyàn Jiēdào戚墅堰街道Urban SubdistrictWŭjìn Qū46,605
Rúlín Zhèn儒林镇TownJīntán Qū29,023
Sānjĭng Jiēdào [incl. Héhăi Jiēdào]三井街道Urban SubdistrictXīnbĕi Qū142,082
Shànghuáng Zhèn上黄镇TownLìyáng Shì23,380
Shàngxīng Zhèn上兴镇TownLìyáng Shì63,373
Shèzhŭ Zhèn社渚镇TownLìyáng Shì63,393
Tiānmùhú Zhèn天目湖镇TownLìyáng Shì62,847
Tiānníng Jiēdào天宁街道Urban SubdistrictTiānníng Qū82,562
Wŭjìn Jīngjì Kāifāqū武进经济开发区Township-like AreaWŭjìn Qū38,633
Wŭxīng Jiēdào五星街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū164,534
Xīlín Jiēdào西林街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū24,604
Xīnqiáo Jiēdào新桥街道Urban SubdistrictXīnbĕi Qū34,877
Xīnzhá Jiēdào新闸街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū33,278
Xīxiàshù Zhèn西夏墅镇TownXīnbĕi Qū44,474
Xuēbù Zhèn薛埠镇TownJīntán Qū58,419
Xuējiā Zhèn薛家镇TownXīnbĕi Qū56,572
Xuĕyàn Zhèn雪堰镇TownWŭjìn Qū94,705
Yáoguān Zhèn遥观镇TownWŭjìn Qū100,065
Yáotáng Jiēdào尧塘街道Urban SubdistrictJīntán Qū54,599
Yŏnghóng Jiēdào永红街道Urban SubdistrictZhōnglóu Qū133,960
Zhènglù Zhèn郑陆镇TownTiānníng Qū111,983
Zhĭqián Zhèn指前镇TownJīntán Qū31,552
Zhíxī Zhèn直溪镇TownJīntán Qū45,725
Zhūlín Zhèn朱林镇TownJīntán Qū32,098
Zhúzé Zhèn竹箦镇TownLìyáng Shì52,804
Zōuqū Zhèn邹区镇TownZhōnglóu Qū97,530

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).