Home
Show Map

Chāngjí Shì

County-level City in Chāngjí Prefecture (Xīnjiāng)

County-level City

The population of Chāngjí Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngjí Shì昌吉市County-level City426,253
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu昌吉回族自治州Hui Autonomous Prefecture1,428,587

Contents: Townships

The population of the townships in Chāngjí Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āshílĭ Hāsàkè Mínzú Xiāng阿什里哈萨克民族乡Rural TownshipChāngjí Shì8,121
Bĕibù Huāngmò Shēngtài Băohù Guănlĭ Zhàn 北部荒漠生态保护管理站Township-like AreaChāngjí Shì260
Bĕijīng Nánlù Jiēdào北京南路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì81,044
Bīngtuán Gòngqīngtuán Nóngchăng兵团共青团农场Township-like AreaChāngjí Shì7,533
Bīngtuán Jūnhù Nóngchăng兵团军户农场Township-like AreaChāngjí Shì14,787
Bīnhú Zhèn滨湖镇TownChāngjí Shì8,940
Chāngjí Shì Bĕibù Huāngmò Shēngtài Băohù Guănlĭzhàn 昌吉市北部荒漠生态保护管理站Township-like AreaChāngjí Shì1,014
Dàxīqú Zhèn大西渠镇TownChāngjí Shì13,916
Diànbà Zhèn佃坝镇TownChāngjí Shì5,213
Èrliùgōng Zhèn二六工镇TownChāngjí Shì12,329
Jiànguólù Jiēdào建国路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì43,298
Liùgōng Zhèn六工镇TownChāngjí Shì10,015
Liúhuánggōu Zhèn硫磺沟镇TownChāngjí Shì3,761
Lǜzhōulù Jiēdào绿洲路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì70,012
Miào'ĕrgōu Xiāng庙尔沟乡Rural TownshipChāngjí Shì4,087
Níngbiānlù Jiēdào宁边路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì26,770
Sāngōng Zhèn三工镇TownChāngjí Shì15,408
Yán'ānbĕilù Jiēdào延安北路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì55,913
Yúshùgōu Zhèn榆树沟镇TownChāngjí Shì13,681
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì30,151

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).