Home
Show Map

China: Chāngjí Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chāngjí Hui Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngjí Shì昌吉市County-level City426,253
Fùkāng Shì阜康市County-level City165,006
Hūtúbì Xiàn呼图壁县County210,201
Jímùsà'ĕr Xiàn [Jimsar]吉木萨尔县County113,284
Mănàsī Xiàn [Manas]玛纳斯县County237,558
Mùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn [Mori]木垒哈萨克自治县Autonomous County65,719
Qítái Xiàn奇台县County210,566
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu昌吉回族自治州Hui Autonomous Prefecture1,428,587

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chāngjí prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āshílĭ Hāsàkè Mínzú Xiāng阿什里哈萨克民族乡Rural TownshipChāngjí Shì8,121
Báiyánghé Xiāng白杨河乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn1,862
Bànjiégōu Zhèn半截沟镇TownQítái Xiàn16,044
Bāojiādiàn Zhèn包家店镇TownMănàsī Xiàn12,502
Bĕibù Huāngmò Shēngtài Băohù Guănlĭ Zhàn 北部荒漠生态保护管理站Township-like AreaChāngjí Shì260
Bĕijīng Nánlù Jiēdào北京南路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì81,044
Bĕitíng Zhèn北庭镇TownJímùsà'ĕr Xiàn6,363
Bĕiwŭchà Zhèn北五岔镇TownMănàsī Xiàn6,736
Bìliúhé Zhèn碧流河镇TownQítái Xiàn7,547
Bīngtuán Dàhuángshān Méikuàng 兵团大黄山煤矿Township-like AreaFùkāng Shì4,347
Bīngtuán Èr'èr'èr Tuán Nóngchăng兵团二二二团农场Township-like AreaFùkāng Shì8,744
Bīngtuán Fāngcăo Húzŏng Chăng兵团芳草湖总场Township-like AreaHūtúbì Xiàn57,344
Bīngtuán Gòngqīngtuán Nóngchăng兵团共青团农场Township-like AreaChāngjí Shì7,533
Bīngtuán Jūnhù Nóngchăng兵团军户农场Township-like AreaChāngjí Shì14,787
Bīngtuán Liùyùnhú Nóngchăng兵团六运湖农场Township-like AreaFùkāng Shì5,672
Bīngtuán Nóngliùshī Bĕităshān Mùchăng兵团农六师北塔山牧场Township-like AreaQítái Xiàn3,392
Bīngtuán Nóngliùshī Hóngqí Nóngchăng兵团农六师红旗农场Township-like AreaJímùsà'ĕr Xiàn11,544
Bīngtuán Nóngliùshī Tŭdūnzi Nóngchăng兵团农六师土墩子农场Township-like AreaFùkāng Shì5,120
Bīngtuán Nóngliùshī Xīnhú Nóngchăng兵团农六师新湖农场Township-like AreaMănàsī Xiàn33,645
Bīngtuán Qítái Nóngchăng兵团奇台农场Township-like AreaQítái Xiàn26,868
Bīngtuán Yīlíngliù Tuán兵团一零六团Township-like AreaHūtúbì Xiàn5,416
Bīngtuán Yīlíngwŭ Tuán兵团一零五团Township-like AreaHūtúbì Xiàn13,902
Bīngtuán Yīsìbā Tuán兵团一四八团Township-like AreaMănàsī Xiàn27,302
Bīngtuán Yīsìjiŭ Tuán兵团一四九团Township-like AreaMănàsī Xiàn15,660
Bīngtuán Yīsìqī Tuán兵团一四七团Township-like AreaMănàsī Xiàn14,311
Bīngtuán Yīwŭlíng Tuán兵团一五零团Township-like AreaMănàsī Xiàn14,435
Bīnhú Zhèn滨湖镇TownChāngjí Shì8,940
Bófēng Jiēdào博峰街道Urban SubdistrictFùkāng Shì34,292
Bósītăn Xiāng博斯坦乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn3,926
Chāngjí Shì Bĕibù Huāngmò Shēngtài Băohù Guănlĭzhàn 昌吉市北部荒漠生态保护管理站Township-like AreaChāngjí Shì1,014
Chéngguān Zhèn城关镇TownFùkāng Shì18,631
Dàfēng Zhèn大丰镇TownHūtúbì Xiàn11,454
Dànángōuwūzībiékè Xiāng大南沟乌孜别克乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn2,396
Dàshítóu Xiāng大石头乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn5,685
Dàxīqú Zhèn大西渠镇TownChāngjí Shì13,916
Dàyŏu Zhèn大有镇TownJímùsà'ĕr Xiàn10,684
Diànbà Zhèn佃坝镇TownChāngjí Shì5,213
Dōngchéng Zhèn东城镇TownMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn7,136
Dōngwān Zhèn东湾镇TownQítái Xiàn7,024
Èrgōng Zhèn二工镇TownJímùsà'ĕr Xiàn11,556
Èrliùgōng Zhèn二六工镇TownChāngjí Shì12,329
Èrshílĭdiàn Zhèn二十里店镇TownHūtúbì Xiàn14,320
Fùxīn Jiēdào阜新街道Urban SubdistrictFùkāng Shì16,124
Gānhézi Línchăng干河子林场Township-like AreaHūtúbì Xiàn830
Gānhézi Zhèn甘河子镇TownFùkāng Shì9,352
Guăngdōngdì Xiāng广东地乡Rural TownshipMănàsī Xiàn5,798
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipQítái Xiàn8,092
Hànqiǎzitān Xiāng旱卡子滩乡Rural TownshipMănàsī Xiàn4,475
Hūtúbì Zhèn呼图壁镇TownHūtúbì Xiàn43,127
Hūtúbì Zhŏngniú Chăng呼图壁种牛场Township-like AreaHūtúbì Xiàn7,029
Jiànguólù Jiēdào建国路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì43,298
Jíbùkù Zhèn吉布库镇TownQítái Xiàn10,640
Jímùsà'ĕr Zhèn吉木萨尔镇TownJímùsà'ĕr Xiàn35,142
Jiŭyùnjiē Zhèn九运街镇TownFùkāng Shì14,415
Kăn'ĕrzī Xiāng坎尔孜乡Rural TownshipQítái Xiàn4,262
Kèrèkèkùdūkè Mùchăng克热克库都克牧场Township-like AreaMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn520
Lánzhōuwān Zhèn兰州湾镇TownMănàsī Xiàn11,932
Lăoqítái Zhèn老奇台镇TownQítái Xiàn9,906
Lăotái Xiāng老台乡Rural TownshipJímùsà'ĕr Xiàn7,216
Lètŭyì Zhèn乐土驿镇TownMănàsī Xiàn9,802
Liángzhŏng Fányù Chăng良种繁育场Township-like AreaMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn756
Liángzhōuhù Zhèn凉州户镇TownMănàsī Xiàn6,662
Liùgōng Zhèn六工镇TownChāngjí Shì10,015
Liúhuánggōu Zhèn硫磺沟镇TownChāngjí Shì3,761
Liùhùdì Zhèn六户地镇TownMănàsī Xiàn6,357
Lǜzhōulù Jiēdào绿洲路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì70,012
Mădiàn Gōngyèqū玛电工业区Township-like AreaMănàsī Xiàn3,113
Mănàsī Zhèn [incl. Tóugōng Xiāng]玛纳斯镇TownMănàsī Xiàn48,973
Miào'ĕrgōu Xiāng庙尔沟乡Rural TownshipChāngjí Shì4,087
Mùlĕi Zhèn木垒镇TownMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn20,346
Níngbiānlù Jiēdào宁边路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì26,770
Qiáorén Xiāng乔仁乡Rural TownshipQítái Xiàn4,126
Qīhù Xiāng七户乡Rural TownshipQítái Xiàn5,464
Qīngshuĭhézi Hāsàkè Mínzú Xiāng清水河子哈萨克民族乡Rural TownshipMănàsī Xiàn6,820
Qìngyánghú Xiāng庆阳湖乡Rural TownshipJímùsà'ĕr Xiàn6,392
Qítái Zhèn奇台镇TownQítái Xiàn63,777
Quánzijiē Zhèn泉子街镇TownJímùsà'ĕr Xiàn7,922
Què'ĕrgōu Zhèn雀尔沟镇TownHūtúbì Xiàn11,380
Quèrén Xiāng雀仁乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn5,147
Sāngèzhuāngzi Zhèn三个庄子镇TownQítái Xiàn3,667
Sāngōnghé Hāsàkè Mínzú Xiāng三工河哈萨克民族乡Rural TownshipFùkāng Shì3,926
Sāngōng Zhèn三工镇TownChāngjí Shì15,408
Sāntái Zhèn三台镇TownJímùsà'ĕr Xiàn9,273
Shànghùgōu Hāsàkè Mínzú Xiāng上户沟哈萨克民族乡Rural TownshipFùkāng Shì9,695
Shítīzihāsàkè Mínzú Xiāng石梯子哈萨克民族乡Rural TownshipHūtúbì Xiàn6,934
Shuĭmógōu Xiāng水磨沟乡Rural TownshipFùkāng Shì4,672
Tătă'ĕr Xiāng塔塔尔乡Rural TownshipQítái Xiàn3,726
Tăxīhé Xiāng塔西河乡Rural TownshipMănàsī Xiàn3,126
Wŭcăiwān Gōngyè Yuánqū五彩湾工业园区Township-like AreaJímùsà'ĕr Xiàn2,466
Wŭgōngtái Zhèn五工台镇TownHūtúbì Xiàn17,899
Wŭmăchăng Xiāng五马场乡Rural TownshipQítái Xiàn7,172
Xiàn Liángzhŏng Fányù Chăng县良种繁育场Township-like AreaHūtúbì Xiàn916
Xībĕiwān Zhèn西北湾镇TownQítái Xiàn17,979
Xīdì Zhèn西地镇TownQítái Xiàn10,880
Xījí'ĕr Zhèn西吉尔镇TownMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn4,189
Xīndì Xiāng新地乡Rural TownshipJímùsà'ĕr Xiàn4,726
Xīnhù Zhèn新户镇TownMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn4,929
Xīnjiāng Nóngyè Kēxuéyuàn Mǎnàsī Xiàn Shìyàn Zhàn 新疆农业科学院玛纳斯县试验站Township-like AreaMănàsī Xiàn1,528
Yán'ānbĕilù Jiēdào延安北路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì55,913
Yīnggébăo Xiāng英格堡乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn3,593
Yuánhùcūn Zhèn园户村镇TownHūtúbì Xiàn19,650
Yuányì Chăng园艺场Township-like AreaMănàsī Xiàn2,585
Yúshùgōu Zhèn榆树沟镇TownChāngjí Shì13,681
Zhàobìshān Xiāng照壁山乡Rural TownshipMùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn5,234
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道Urban SubdistrictChāngjí Shì30,151
Zhŭndōng Jiēdào准东街道Urban SubdistrictFùkāng Shì16,234
Zīníquánzi Zhèn滋泥泉子镇TownFùkāng Shì13,782
Zìzhìqū Línyè Tīng Mănàsī Píngyuán Línchăng自治区林业厅玛纳斯平原林场Township-like AreaMănàsī Xiàn1,796

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).