Home
Show Map

Wŭhé Xiàn

County in Bèngbù Shì (Ānhuī)

County

The population of Wŭhé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wŭhé Xiàn五河县County560,175
Bèngbù Shì蚌埠市Prefecture-level City3,164,467

Contents: Townships

The population of the townships in Wŭhé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownWŭhé Xiàn96,240
Dàxīn Zhèn大新镇TownWŭhé Xiàn24,910
Dōngliújí Zhèn东刘集镇TownWŭhé Xiàn51,613
Huìnán Zhèn浍南镇TownWŭhé Xiàn44,987
Línbĕi Huízú Xiāng临北回族乡Rural TownshipWŭhé Xiàn20,780
Shēnjí Zhèn申集镇TownWŭhé Xiàn39,796
Shuāngzhōngmiào Zhèn双忠庙镇TownWŭhé Xiàn46,037
Tóupū Zhèn头铺镇TownWŭhé Xiàn47,532
Tuóhú Xiāng沱湖乡Rural TownshipWŭhé Xiàn13,683
Wŭqiáo Zhèn武桥镇TownWŭhé Xiàn23,378
Xiăowéi Zhèn小圩镇TownWŭhé Xiàn37,994
Xiăoxī Zhèn小溪镇TownWŭhé Xiàn25,422
Xīnjí Zhèn新集镇TownWŭhé Xiàn44,076
Zhūdĭng Zhèn朱顶镇TownWŭhé Xiàn43,727

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).