Home
Show Map

Huáiyuăn Xiàn

County in Bèngbù Shì (Ānhuī)

County

The population of Huáiyuăn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huáiyuăn Xiàn怀远县County958,343
Bèngbù Shì蚌埠市Prefecture-level City3,164,467

Contents: Townships

The population of the townships in Huáiyuăn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiliánpō Zhèn [Zhăoyĭng Xiāng]白莲坡镇TownHuáiyuăn Xiàn61,476
Bàojí Zhèn包集镇TownHuáiyuăn Xiàn60,795
Chángfén Zhèn常坟镇TownHuáiyuăn Xiàn66,062
Chénjí Zhèn陈集镇TownHuáiyuăn Xiàn30,737
Chŭjí Zhèn褚集镇TownHuáiyuăn Xiàn37,937
Féihé Xiāng淝河乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn49,909
Féinán Zhèn淝南镇TownHuáiyuăn Xiàn36,918
Gŭchéng Zhèn古城镇TownHuáiyuăn Xiàn34,981
Héliū Zhèn河溜镇TownHuáiyuăn Xiàn51,965
Huáiyuǎn Jīngjì Kāifāqū怀远经济开发区Township-like AreaHuáiyuăn Xiàn3,324
Jīngshān Zhèn [Jīngqiàn Xiāng]荆山镇TownHuáiyuăn Xiàn45,300
Lánqiáo Xiāng兰桥乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn31,846
Liúchéng Zhèn [Chéngguān Zhèn]榴城镇TownHuáiyuăn Xiàn165,097
Lóngkàng Nóngchăng龙亢农场Township-like AreaHuáiyuăn Xiàn10,065
Lóngkàng Zhèn龙亢镇TownHuáiyuăn Xiàn51,998
Shuāngqiáojí Zhèn双桥集镇TownHuáiyuăn Xiàn47,389
Tángjí Zhèn唐集镇TownHuáiyuăn Xiàn63,884
Wànfú Zhèn万福镇TownHuáiyuăn Xiàn41,766
Wèizhuāng Zhèn魏庄镇TownHuáiyuăn Xiàn31,339
Xúwéi Xiāng徐圩乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn35,555

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).