Home
Show Map

China: Bèngbù Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bèngbù Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bèngshān Qū [incl. Bèngbù Economic Development Zone]蚌山区District334,426
Gùzhèn Xiàn固镇县County541,644
Huáishàng Qū淮上区District207,672
Huáiyuăn Xiàn怀远县County958,343
Lóngzihú Qū龙子湖区District243,123
Wŭhé Xiàn五河县County560,175
Yŭhuì Qū [incl. Bèngbù High-tech Development Zone]禹会区District319,084
Bèngbù Shì蚌埠市Prefecture-level City3,164,467

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bèngbù Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiliánpō Zhèn [Zhăoyĭng Xiāng]白莲坡镇TownHuáiyuăn Xiàn61,476
Bàojí Zhèn包集镇TownHuáiyuăn Xiàn60,795
Bèngbù Gōngyè Yuánqū蚌埠工业园区Township-like AreaHuáishàng Qū36
Cáolăojí Zhèn曹老集镇TownHuáishàng Qū36,385
Cáoshān Jiēdào曹山街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū32,551
Chángfén Zhèn常坟镇TownHuáiyuăn Xiàn66,062
Chánghuáiwèi Zhèn长淮卫镇TownLóngzihú Qū45,095
Chángqīng Xiāng长青乡Rural TownshipYŭhuì Qū30,234
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictYŭhuì Qū16,929
Chéngguān Zhèn城关镇TownWŭhé Xiàn96,240
Chéngguān Zhèn城关镇TownGùzhèn Xiàn109,312
Chénjí Zhèn陈集镇TownHuáiyuăn Xiàn30,737
Chŭjí Zhèn褚集镇TownHuáiyuăn Xiàn37,937
Dàqìng Jiēdào大庆街道Urban SubdistrictYŭhuì Qū42,877
Dàxīn Zhèn大新镇TownWŭhé Xiàn24,910
Diàoyútái Jiēdào钓鱼台街道Urban SubdistrictYŭhuì Qū16,727
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū19,237
Dōngliújí Zhèn东刘集镇TownWŭhé Xiàn51,613
Dōngshēng Jiēdào东升街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū38,229
Féihé Xiāng淝河乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn49,909
Féinán Zhèn淝南镇TownHuáiyuăn Xiàn36,918
Gāoxīn Jìshù Kāifāqū [in: Bèngbù High-tech Development Zone]高新技术开发区Township-like AreaYŭhuì Qū12,808
Gŭchéng Zhèn古城镇TownHuáiyuăn Xiàn34,981
Gùzhèn Jīngjì Kāifāqū固镇经济开发区Township-like AreaGùzhèn Xiàn2,251
Háochéng Zhèn濠城镇TownGùzhèn Xiàn26,575
Héliū Zhèn河溜镇TownHuáiyuăn Xiàn51,965
Hóngyècūn Jiēdào宏业村街道Urban SubdistrictBèngshān Qū22,113
Huáibīn Jiēdào淮滨街道Urban SubdistrictHuáishàng Qū3,099
Huáihé Shèqū Xíngzhèng Shìwù Guănlĭ Zhōngxīn [in: Bèngbù Economic Development Zone]淮河社区行政事务管理中心Urban SubdistrictBèngshān Qū47,541
Huáiyuǎn Jīngjì Kāifāqū怀远经济开发区Township-like AreaHuáiyuăn Xiàn3,324
Huángzhuāng Jiēdào黄庄街道Urban SubdistrictBèngshān Qū35,462
Húbīn Shèqū Xíngzhèng Shìwù Guănlĭ Zhōngxīn [in: Bèngbù Economic Development Zone]湖滨社区行政事务管理中心Urban SubdistrictBèngshān Qū65,232
Húgōu Zhèn湖沟镇TownGùzhèn Xiàn51,506
Huìnán Zhèn浍南镇TownWŭhé Xiàn44,987
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū51,616
Jīngshān Zhèn [Jīngqiàn Xiāng]荆山镇TownHuáiyuăn Xiàn45,300
Lánqiáo Xiāng兰桥乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn31,846
Liánchéng Zhèn连城镇TownGùzhèn Xiàn38,853
Lĭlóu Xiāng李楼乡Rural TownshipLóngzihú Qū19,422
Línbĕi Huízú Xiāng临北回族乡Rural TownshipWŭhé Xiàn20,780
Liúchéng Zhèn [Chéngguān Zhèn]榴城镇TownHuáiyuăn Xiàn165,097
Liújí Zhèn刘集镇TownGùzhèn Xiàn47,718
Lónghú Xīncūn Jiēdào [in: Bèngbù Economic Development Zone]龙湖新村街道Urban SubdistrictBèngshān Qū21,365
Lóngkàng Nóngchăng龙亢农场Township-like AreaHuáiyuăn Xiàn10,065
Lóngkàng Zhèn龙亢镇TownHuáiyuăn Xiàn51,998
Măchéng Zhèn马城镇TownYŭhuì Qū69,723
Méiqiáo Zhèn梅桥镇TownHuáishàng Qū30,877
Mòhékŏu Zhèn沫河口镇TownHuáishàng Qū61,798
Qīngnián Jiēdào青年街道Urban SubdistrictBèngshān Qū20,458
Qínjí Zhèn秦集镇TownYŭhuì Qū44,863
Rènqiáo Zhèn任桥镇TownGùzhèn Xiàn46,217
Shènglì Jiēdào [in: Bèngbù Economic Development Zone]胜利街道Urban SubdistrictBèngshān Qū35,187
Shēnjí Zhèn申集镇TownWŭhé Xiàn39,796
Shíhú Xiāng石湖乡Rural TownshipGùzhèn Xiàn26,261
Shuāngqiáojí Zhèn双桥集镇TownHuáiyuăn Xiàn47,389
Shuāngzhōngmiào Zhèn双忠庙镇TownWŭhé Xiàn46,037
Tángjí Zhèn唐集镇TownHuáiyuăn Xiàn63,884
Tiānqiáo Jiēdào天桥街道Urban SubdistrictBèngshān Qū9,661
Tóupū Zhèn头铺镇TownWŭhé Xiàn47,532
Tuóhú Xiāng沱湖乡Rural TownshipWŭhé Xiàn13,683
Wànfú Zhèn万福镇TownHuáiyuăn Xiàn41,766
Wángzhuāng Zhèn王庄镇TownGùzhèn Xiàn32,804
Wĕi'èrlù Jiēdào纬二路街道Urban SubdistrictBèngshān Qū19,191
Wĕisì Jiēdào纬四街道Urban SubdistrictYŭhuì Qū36,173
Wèizhuāng Zhèn魏庄镇TownHuáiyuăn Xiàn31,339
Wŭqiáo Zhèn武桥镇TownWŭhé Xiàn23,378
Wúxiăojiē Zhèn吴小街镇TownHuáishàng Qū27,454
Xiăobèngbù Zhèn小蚌埠镇TownHuáishàng Qū48,023
Xiăowéi Zhèn小圩镇TownWŭhé Xiàn37,994
Xiăoxī Zhèn小溪镇TownWŭhé Xiàn25,422
Xīnjí Zhèn新集镇TownWŭhé Xiàn44,076
Xīnmăqiáo Zhèn新马桥镇TownGùzhèn Xiàn51,386
Xuĕhuá Xiāng雪华乡Rural TownshipBèngshān Qū22,421
Xúwéi Xiāng徐圩乡Rural TownshipHuáiyuăn Xiàn35,555
Yán'ān Jiēdào延安街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū14,882
Yángmiào Xiāng杨庙乡Rural TownshipGùzhèn Xiàn59,874
Yànshān Xiāng燕山乡Rural TownshipBèngshān Qū35,795
Zhānggōngshān Jiēdào张公山街道Urban SubdistrictYŭhuì Qū48,750
Zhìhuái Jiēdào治淮街道Urban SubdistrictLóngzihú Qū22,091
Zhòngxīng Xiāng仲兴乡Rural TownshipGùzhèn Xiàn48,887
Zhūdĭng Zhèn朱顶镇TownWŭhé Xiàn43,727

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).