Home
Show Map

China: Bayingolin Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bóhú Xiàn [Bagrax]博湖县County54,788
Héjìng Xiàn和静县County136,967
Héshuò Xiàn [Hoxud]和硕县County60,875
Kù'ĕrlè Shì [Korla]库尔勒市County-level City519,080
Lúntái Xiàn [Bügür]轮台县County116,166
Qiĕmò Xiàn [Qarqan]且末县County62,345
Ruòqiāng Xiàn [Qakilik]若羌县County27,980
Yānqí Huízú Zìzhìxiàn焉耆回族自治县Autonomous County119,000
Yùlí Xiàn [Lopnur]尉犁县County96,068
Bāyīnguōléng Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bayingolin]巴音郭楞蒙古自治州Mongol Autonomous Prefecture1,193,269

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bayingolin prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèsàlái Xiāng阿克萨来乡Rural TownshipLúntái Xiàn5,665
Ākèsūpŭ Xiāng阿克苏普乡Rural TownshipYùlí Xiàn2,765
Ākètíkăndūn Xiāng阿克提坎墩乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn4,081
Ālāgōu Xiāng阿拉沟乡Rural TownshipHéjìng Xiàn1,099
Àoyīyàyīlākè Zhèn奥依亚依拉克镇TownQiĕmò Xiàn1,853
Āqiāng Zhèn阿羌镇TownQiĕmò Xiàn2,064
Ārèlè Zhèn阿热勒镇TownQiĕmò Xiàn2,304
Āwătí Xiāng阿瓦提乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì10,818
Bāgé'àirìkè Xiāng巴格艾日克乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn4,235
Bālúntái Zhèn巴伦台镇TownHéjìng Xiàn9,220
Bāo'ĕrhăi Xiāng包尔海乡Rural TownshipYānqí Huízú Zìzhìxiàn5,847
Bāotóuhú Nóngchăng包头湖农场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì2,235
Bārùn Hā'ĕrmòdūn Zhèn巴润哈尔莫敦镇TownHéjìng Xiàn19,369
Bāyīn Bùlŭkè Zhèn巴音布鲁克镇TownHéjìng Xiàn3,787
Bāyīnguōléng Xiāng巴音郭楞乡Rural TownshipHéjìng Xiàn2,797
Bāzhōu Āwătí Nóngchăng巴州阿瓦提农场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì3,127
Bāzhōu Năiniú Chăng巴州奶牛场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì464
Bāzhōu Shāyīdōng Yuányì Chăng巴州沙依东园艺场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì6,757
Bĕidàqú Xiāng北大渠乡Rural TownshipYānqí Huízú Zìzhìxiàn10,204
Bĕnbùtú Zhèn本布图镇TownBóhú Xiàn9,408
Bīngtuán Èrshíwŭ Tuán兵团二十五团Township-like AreaBóhú Xiàn5,163
Bīngtuán Èrshíyī Tuán兵团二十一团Township-like AreaHéjìng Xiàn9,472
Bīngtuán Nóng'èrshī Húguāng Tángchăng 兵团农二师湖光糖厂Township-like AreaHéjìng Xiàn960
Bīngtuán Sānshísān Tuán兵团三十三团Township-like AreaYùlí Xiàn12,320
Bīngtuán Sānshísì Tuán兵团三十四团Township-like AreaYùlí Xiàn11,093
Bīngtuán Sānshíyī Tuán兵团三十一团Township-like AreaYùlí Xiàn9,291
Bóhú Zhèn博湖镇TownBóhú Xiàn13,057
Bósīténghú Xiāng博斯腾湖乡Rural TownshipBóhú Xiàn1,857
Cáikănnuò'ĕr Xiāng才坎诺尔乡Rural TownshipBóhú Xiàn6,166
Căohú Xiāng草湖乡Rural TownshipLúntái Xiàn1,313
Cèdáyă Xiāng策达雅乡Rural TownshipLúntái Xiàn6,592
Chágānnuò'ĕr Xiāng查干诺尔乡Rural TownshipBóhú Xiàn8,933
Cháhàncăikāi Xiāng查汗采开乡Rural TownshipYānqí Huízú Zìzhìxiàn4,513
Dūnkuòtăn Xiāng墩阔坦乡Rural TownshipYùlí Xiàn4,163
Élèzàitè Wūlŭ Xiāng额勒再特乌鲁乡Rural TownshipHéjìng Xiàn2,734
Gǒngnǎisī Zhèn [Gŏngnăisīgōu Xiāng]巩乃斯镇TownHéjìng Xiàn2,246
Gŭlèbāgé Xiāng古勒巴格乡Rural TownshipYùlí Xiàn5,530
Hā'ĕrbākè Xiāng哈尔巴克乡Rural TownshipLúntái Xiàn11,406
Hā'ĕrmòdūn Zhèn哈尔莫敦镇TownHéjìng Xiàn17,934
Hālāyùgōng Xiāng哈拉玉宫乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì8,805
Héjìng Zhèn和静镇TownHéjìng Xiàn46,382
Héshílìkè Xiāng和什力克乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì5,905
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictKù'ĕrlè Shì94,625
Jīngjì Mùchăng经济牧场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì1,185
Kā'ĕrqŭgă Xiāng喀尔曲尕乡Rural TownshipYùlí Xiàn3,590
Kè'ĕrgŭtí Xiāng克尔古提乡Rural TownshipHéjìng Xiàn738
Kù'ĕrchŭyuányì Chăng库尔楚园艺场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì3,812
Kùlāmùlèkè Xiāng库拉木勒克乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn2,008
Kuòshísàtèmă Xiāng阔什萨特玛乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn2,982
Lángàn Xiāng兰干乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì7,575
Liángzhŏng Chăng良种场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì516
Lúnnán Zhèn轮南镇TownLúntái Xiàn4,077
Lúntái Zhèn轮台镇TownLúntái Xiàn43,314
Luóbùbó Zhèn罗布泊镇TownRuòqiāng Xiàn1,713
Mălán Gōng'ān Guănqū马兰公安管区Township-like AreaHéshuò Xiàn268
Năiménmòdūn Zhèn乃门莫敦镇TownHéjìng Xiàn7,934
Năirénkè'ĕr Xiāng乃仁克尔乡Rural TownshipHéshuò Xiàn946
Pŭhuì Mùchăng普惠牧场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì1,502
Pŭhuì Nóngchăng普惠农场Township-like AreaKù'ĕrlè Shì6,822
Pŭhuì Xiāng普惠乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì3,473
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì9,361
Qiĕmò Zhèn且末镇TownQiĕmò Xiàn18,893
Qīgèxīng Zhèn七个星镇TownYānqí Huízú Zìzhìxiàn13,352
Qímàntăkè Xiāng祁曼塔克乡Rural TownshipRuòqiāng Xiàn14
Qīngshuĭhé Nóngchăng清水河农场Township-like AreaHéshuò Xiàn7,846
Qióngkùlè Xiāng琼库勒乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn5,455
Qŭhuì Zhèn曲惠镇TownHéshuò Xiàn5,108
Qúnbākè Zhèn群巴克镇TownLúntái Xiàn13,983
Ruòqiāng Zhèn若羌镇TownRuòqiāng Xiàn9,872
Sàyībāgé Jiēdào萨依巴格街道Urban SubdistrictKù'ĕrlè Shì122,734
Shànghù Zhèn上户镇TownKù'ĕrlè Shì14,538
Sìshílĭchéngzi Zhèn四十里城子镇TownYānqí Huízú Zìzhìxiàn8,908
Sūhăi Liángzhŏngchăng苏海良种场Township-like AreaYānqí Huízú Zìzhìxiàn1,771
Sūhātè Xiāng苏哈特乡Rural TownshipHéshuò Xiàn3,340
Tă'ĕrlākè Xiāng塔尔拉克乡Rural TownshipLúntái Xiàn4,551
Tăhāqí Zhèn塔哈其镇TownHéshuò Xiàn7,818
Tălĭmù Xiāng塔里木乡Rural TownshipYùlí Xiàn6,713
Tăshídiàn Zhèn塔什店镇TownKù'ĕrlè Shì12,789
Tătíràng Zhèn塔提让镇TownQiĕmò Xiàn4,226
Tăwēnjuékĕn Xiāng塔温觉肯乡Rural TownshipBóhú Xiàn7,357
Tèwúlĭkè Zhèn特吾里克镇TownHéshuò Xiàn19,520
Tiānshān Jiēdào天山街道Urban SubdistrictKù'ĕrlè Shì35,134
Tiĕgānlĭkè Zhèn铁干里克镇TownRuòqiāng Xiàn5,156
Tiĕkèqí Xiāng铁克其乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì495
Tiĕmùlĭkè Xiāng铁木里克乡Rural TownshipRuòqiāng Xiàn457
Tiĕrèkèbāzhā Xiāng铁热克巴扎乡Rural TownshipLúntái Xiàn10,083
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictKù'ĕrlè Shì83,403
Tuánjié Zhèn团结镇TownYùlí Xiàn7,258
Tuōbùlìqí Xiāng托布力其乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì6,492
Tuōgélākèlèkè Xiāng托格拉克勒克乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn8,011
Wángjiāzhuāng Mùchăng王家庄牧场Township-like AreaYānqí Huízú Zìzhìxiàn1,642
Wăshíxiá Zhèn瓦石峡镇TownRuòqiāng Xiàn5,886
Wèilí Zhèn尉犁镇TownYùlí Xiàn22,474
Wŭhàoqú Xiāng五号渠乡Rural TownshipYānqí Huízú Zìzhìxiàn18,159
Wūlán Zàigésēn Xiāng乌兰再格森乡Rural TownshipBóhú Xiàn2,847
Wūlāsītái Nóngchăng乌拉斯台农场Township-like AreaHéjìng Xiàn7,443
Wūshí Tălāhuízú Mínzú Xiāng乌什塔拉回族民族乡Rural TownshipHéshuò Xiàn12,919
Wútămù Xiāng吾塔木乡Rural TownshipRuòqiāng Xiàn4,082
Xiébĭnăi'ĕrbùhū Zhèn协比乃尔布呼镇TownHéjìng Xiàn4,852
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictKù'ĕrlè Shì56,134
Xīngpíng Zhèn兴平镇TownYùlí Xiàn10,871
Xīní'ĕr Zhèn西尼尔镇TownKù'ĕrlè Shì9,444
Xīntărè Xiāng新塔热乡Rural TownshipHéshuò Xiàn3,110
Yángxiá Zhèn阳霞镇TownLúntái Xiàn12,109
Yānqí Zhèn焉耆镇TownYānqí Huízú Zìzhìxiàn37,649
Yĕyúngōu Xiāng野云沟乡Rural TownshipLúntái Xiàn3,073
Yīngwúsītáng Xiāng英吾斯塘乡Rural TownshipQiĕmò Xiàn6,233
Yīngxià Xiāng英下乡Rural TownshipKù'ĕrlè Shì10,935
Yītūnbùlākè Zhèn依吞布拉克镇TownRuòqiāng Xiàn800
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownYānqí Huízú Zìzhìxiàn16,955

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).