Home
Show Map

Lŏng Xiàn

County in Băojī Shì (Shănxī)

County

The population of Lŏng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lŏng Xiàn陇县County248,901
Băojī Shì宝鸡市Prefecture-level City3,716,737

Contents: Townships

The population of the townships in Lŏng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādù Zhèn八渡镇TownLŏng Xiàn8,433
Cáojiāwān Zhèn曹家湾镇TownLŏng Xiàn15,835
Chéngguān Zhèn城关镇TownLŏng Xiàn65,967
Dōngfēng Zhèn东风镇TownLŏng Xiàn18,308
Dōngnán Zhèn东南镇TownLŏng Xiàn25,848
Dùyáng Zhèn杜阳镇TownLŏng Xiàn13,616
Gùguān Zhèn固关镇TownLŏng Xiàn8,482
Hébĕi Zhèn河北镇TownLŏng Xiàn10,256
Lèngdĭxià Zhèn堎底下镇TownLŏng Xiàn14,714
Tiānchéng Zhèn天成镇TownLŏng Xiàn12,641
Wēnshuĭ Zhèn [incl. Huŏshāozhài Zhèn, Lĭjiāhé Xiāng]温水镇TownLŏng Xiàn36,153
Xīnjíchuān Zhèn新集川镇TownLŏng Xiàn5,538
Yákē Xiāng牙科乡Rural TownshipLŏng Xiàn13,110

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).