Home
Show Map

Sùsōng Xiàn

County in Ānqìng Shì (Ānhuī)

County

The population of Sùsōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sùsōng Xiàn宿松县County571,025
Ānqìng Shì安庆市Prefecture-level City4,472,667

Contents: Townships

The population of the townships in Sùsōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àikŏu Xiāng隘口乡Rural TownshipSùsōng Xiàn14,586
Bĕiyù Xiāng北浴乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,297
Chángpū Zhèn长铺镇TownSùsōng Xiàn20,970
Chénglĭng Xiāng程岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn17,549
Chénhàn Xiāng陈汉乡Rural TownshipSùsōng Xiàn16,760
Èrláng Zhèn二郎镇TownSùsōng Xiàn21,266
Fùxīng Zhèn复兴镇TownSùsōng Xiàn35,395
Fúyù Zhèn孚玉镇TownSùsōng Xiàn108,062
Gāolĭng Xiāng高岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn13,594
Hétā Xiāng河塌乡Rural TownshipSùsōng Xiàn18,004
Huáyánghé Nóngchăng Zŏngchăng 华阳河农场总场Township-like AreaSùsōng Xiàn11,206
Huìkŏu Zhèn汇口镇TownSùsōng Xiàn29,211
Jiŭchéng Jiānyù Guănlĭ Fēnjú 九成监狱管理分局Township-like AreaSùsōng Xiàn9,867
Jiŭgū Xiāng九姑乡Rural TownshipSùsōng Xiàn17,314
Liángtíng Zhèn凉亭镇TownSùsōng Xiàn27,399
Liŭpíng Xiāng柳坪乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,901
Pòliáng Zhèn破凉镇TownSùsōng Xiàn30,697
Qiānlĭng Xiāng千岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn26,869
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural TownshipSùsōng Xiàn21,698
Xiàcāng Zhèn下仓镇TownSùsōng Xiàn23,271
Xŭlĭng Zhèn许岭镇TownSùsōng Xiàn27,814
Zhĭfèng Xiāng趾凤乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,314
Zhōutóu Xiāng洲头乡Rural TownshipSùsōng Xiàn30,039
Zuŏbà Xiāng佐坝乡Rural TownshipSùsōng Xiàn26,942

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).