Home
Show Map

China: Altay Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Altay prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālètài Shì [Altay]阿勒泰市County-level City151,568
Bù'ĕrjīn Xiàn [Burqin]布尔津县County66,758
Fúhăi Xiàn福海县County62,452
Fùyùn Xiàn富蕴县County87,886
Hābāhé Xiàn哈巴河县County82,507
Jímùnăi Xiàn [Jeminay]吉木乃县County35,365
Qīnghé Xiàn [Qinggil]青河县County58,858
Ālètài Dìqū [Altay]阿勒泰地区Prefecture545,394

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Altay prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrdá Xiāng阿尔达乡Rural TownshipFúhăi Xiàn2,701
Āgăshí Áobāo Xiāng阿尕什敖包乡Rural TownshipQīnghé Xiàn4,735
Ākèqí Zhèn阿克齐镇TownHābāhé Xiàn19,370
Ākètŭmùsīkè Mùchăng阿克吐木斯克牧场Township-like AreaĀlètài Shì5,065
Ālāhākè Zhèn阿拉哈克镇TownĀlètài Shì9,917
Ārèlè Tuōbié Zhèn阿热勒托别镇TownQīnghé Xiàn9,830
Ārèlè Zhèn阿热勒镇TownQīnghé Xiàn12,641
Āwĕitān Zhèn阿苇滩镇TownĀlètài Shì9,622
Bālĭbāgài Xiāng巴里巴盖乡Rural TownshipĀlètài Shì4,208
Biésītiĕrèkè Xiāng别斯铁热克乡Rural TownshipJímùnăi Xiàn3,203
Bīngtuán Yībā'èr Tuán兵团一八二团Township-like AreaFúhăi Xiàn5,498
Bīngtuán Yībāliù Tuán兵团一八六团Township-like AreaJímùnăi Xiàn2,417
Bīngtuán Yībāwŭ Tuán兵团一八五团Township-like AreaHābāhé Xiàn2,975
Bīngtuán Yībāyī Tuán兵团一八一团Township-like AreaĀlètài Shì10,862
Bù'ĕrjīn Zhèn布尔津镇TownBù'ĕrjīn Xiàn20,205
Chágānguōlè Xiāng查干郭勒乡Rural TownshipQīnghé Xiàn6,549
Chōnghū'ĕr Zhèn冲乎尔镇TownBù'ĕrjīn Xiàn11,850
Dìqūyī Nóngchăng地区一农场Township-like AreaFúhăi Xiàn2,694
Dùláití Xiāng杜来提乡Rural TownshipBù'ĕrjīn Xiàn8,133
Dùrè Zhèn杜热镇TownFùyùn Xiàn15,253
Fúhăi Jiānyù福海监狱Township-like AreaFúhăi Xiàn1,755
Fúhăi Zhèn福海镇TownFúhăi Xiàn19,913
Hàndégătè Mĕnggŭzú Xiāng汗德尕特蒙古族乡Rural TownshipĀlètài Shì3,578
Hémùhānàsī Mĕnggŭzú Xiāng禾木哈纳斯蒙古族乡Rural TownshipBù'ĕrjīn Xiàn2,099
Hóngdūn Zhèn红墩镇TownĀlètài Shì11,589
Jiāyīlèmă Xiāng加依勒玛乡Rural TownshipHābāhé Xiàn11,374
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictĀlètài Shì19,162
Jiĕtè'ārèlè Zhèn解特阿热勒镇TownFúhăi Xiàn10,427
Jímùnăi Zhèn吉木乃镇TownJímùnăi Xiàn2,418
Jīnshānlù Jiēdào金山路街道Urban SubdistrictĀlètài Shì22,449
Kā'ĕrjiāo Zhèn喀尔交镇TownJímùnăi Xiàn5,075
Kālābùlègēn Xiāng喀拉布勒根乡Rural TownshipFùyùn Xiàn5,261
Kālāgăshí Mùchăng喀拉尕什牧场Township-like AreaĀlètài Shì3,106
Kālāmăgài Zhèn喀拉玛盖镇TownFúhăi Xiàn8,848
Kālāxīlìkè Xiāng喀拉希力克乡Rural TownshipĀlètài Shì5,035
Kĕkĕtuōhăi Zhèn可可托海镇TownFùyùn Xiàn5,120
Kèzīlèxīlìkè Xiāng克孜勒希力克乡Rural TownshipFùyùn Xiàn11,077
Kù'é'ĕrqísī Zhèn库额尔齐斯镇TownFùyùn Xiàn19,772
Kù'ĕrtè Xiāng库尔特乡Rural TownshipFùyùn Xiàn10,093
Kùlèbài Zhèn库勒拜镇TownHābāhé Xiàn15,186
Kuòkè Āgăshí Xiāng阔克阿尕什乡Rural TownshipFúhăi Xiàn6,815
Kuòsītèkè Zhèn阔斯特克镇TownBù'ĕrjīn Xiàn4,324
Lāsītè Xiāng拉斯特乡Rural TownshipĀlètài Shì4,269
Qiàkù'ĕrtú Zhèn恰库尔图镇TownFùyùn Xiàn2,567
Qiàlèshíhăi Xiāng恰勒什海乡Rural TownshipJímùnăi Xiàn1,149
Qíbā'ĕr Zhèn齐巴尔镇TownHābāhé Xiàn7,298
Qiè'ĕrkèqí Xiāng切尔克齐乡Rural TownshipĀlètài Shì5,064
Qièmù'ĕrqièkè Zhèn切木尔切克镇TownĀlètài Shì12,949
Qígānjídié Xiāng齐干吉迭乡Rural TownshipFúhăi Xiàn3,801
Qīnghé Zhèn青河镇TownQīnghé Xiàn16,098
Sà'ĕrbùlākè Zhèn萨尔布拉克镇TownHābāhé Xiàn12,795
Sà'ĕrhúsōng Xiāng萨尔胡松乡Rural TownshipĀlètài Shì5,189
Sà'ĕrtămù Xiāng萨尔塔木乡Rural TownshipHābāhé Xiàn11,147
Sà'ĕrtuōhăi Xiāng萨尔托海乡Rural TownshipQīnghé Xiàn5,138
Tăkèshíkĕn Zhèn塔克什肯镇TownQīnghé Xiàn3,867
Tiĕmăikè Xiāng铁买克乡Rural TownshipFùyùn Xiàn4,600
Tiĕrèkètí Xiāng铁热克提乡Rural TownshipHābāhé Xiàn2,362
Tuánjiélù Jiēdào团结路街道Urban SubdistrictĀlètài Shì19,504
Tŭ'ĕrhóng Xiāng吐尔洪乡Rural TownshipFùyùn Xiàn14,143
Tuōpŭtiĕrèkè Zhèn托普铁热克镇TownJímùnăi Xiàn10,232
Tuōsītè Xiāng托斯特乡Rural TownshipJímùnăi Xiàn4,524
Wōyīmòkè Zhèn窝依莫克镇TownBù'ĕrjīn Xiàn15,187
Wūlāsītè Zhèn [Tuōpŭtiĕrèkè Xiāng]乌拉斯特镇TownJímùnăi Xiàn6,347
Yĕgézītuōbié Xiāng也格孜托别乡Rural TownshipBù'ĕrjīn Xiàn4,960

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).