Home
Show Map

Wēnsù Xiàn

County in Aksu Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Wēnsù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wēnsù Xiàn温宿县County207,908
Ākèsū Dìqū [Aksu]阿克苏地区Prefecture2,286,336

Contents: Townships

The population of the townships in Wēnsù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ārèlè Zhèn阿热勒镇TownWēnsù Xiàn23,569
Bózīdūn Kē'ĕrkèzīzú Xiāng博孜墩柯尔克孜族乡Rural TownshipWēnsù Xiàn5,235
Bózīdūn Mùchăng博孜墩牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn2,664
Gòngqīngtuán Zhèn共青团镇TownWēnsù Xiàn2,111
Gŭlè'āwătí Xiāng古勒阿瓦提乡Rural TownshipWēnsù Xiàn17,798
Jiāmù Línchăng佳木林场Township-like AreaWēnsù Xiàn3,393
Jiāmù Zhèn佳木镇TownWēnsù Xiàn18,108
Kèzīlè Zhèn克孜勒镇TownWēnsù Xiàn19,545
Qiàgélākè Xiāng恰格拉克乡Rural TownshipWēnsù Xiàn15,728
Qiàqílìkè Mùchăng恰其力克牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn1,544
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaWēnsù Xiàn6,549
Sàwăfŭqí Mùchăng萨瓦甫齐牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn2,954
Shuĭdào Nóngchăng水稻农场Township-like AreaWēnsù Xiàn6,143
Tăgélākè Mùchăng塔格拉克牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn3,289
Tŭmùxiùkè Zhèn吐木秀克镇TownWēnsù Xiàn10,715
Tuōhūlā Xiāng托乎拉乡Rural TownshipWēnsù Xiàn12,804
Wēnsù Zhèn温宿镇TownWēnsù Xiàn42,712
Yīxīláimùqí Xiāng依希来木其乡Rural TownshipWēnsù Xiàn13,047

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).