Home
Show Map

Kùchē Shì

County-level City in Aksu Prefecture (Xīnjiāng)

County-level City

The population of Kùchē Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kùchē Shì [Kuqa]库车市County-level City 462,588
Ākèsū Dìqū [Aksu]阿克苏地区Prefecture2,286,336

Contents: Townships

The population of the townships in Kùchē Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgé Xiāng阿格乡Rural TownshipKùchē Shì6,960
Ākèwúsītáng Xiāng阿克吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Shì16,027
Ālāhāgé Zhèn阿拉哈格镇TownKùchē Shì38,197
Bĭxībāgé Xiāng比西巴格乡Rural TownshipKùchē Shì26,131
Căohú Mùchăng草湖牧场Township-like AreaKùchē Shì1,136
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictKùchē Shì27,114
Dūnkuòtăn Zhèn墩阔坦镇TownKùchē Shì17,965
Èrbātái Nóngchăng二八台农场Township-like AreaKùchē Shì4,413
Èrbātái Zhèn [Yăkèlā Zhèn]雅克拉镇TownKùchē Shì1,029
Hāníkātămù Xiāng哈尼喀塔木乡Rural TownshipKùchē Shì35,430
Kèqílìkè Nóngchăng克其力克农场Township-like AreaKùchē Shì800
Kùchē Jiānyù库车监狱Township-like AreaKùchē Shì360
Kùchē Zhŏngyángchăng库车种羊场Township-like AreaKùchē Shì3,008
Kùzīwēng Mùchăng库孜翁牧场Township-like AreaKùchē Shì1,551
Liángzhŏng Fányù Chăng良种繁育场Township-like AreaKùchē Shì2,678
Qímăn Zhèn齐满镇TownKùchē Shì35,871
Rèsītăn Jiēdào热斯坦街道Urban SubdistrictKùchē Shì13,298
Sàkèsàkè Jiēdào萨克萨克街道Urban SubdistrictKùchē Shì18,156
Shuĭdiàn'èrchŭ 水电二处Township-like AreaKùchē Shì2,260
Tălĭmù Xiāng塔里木乡Rural TownshipKùchē Shì3,877
Wūqià Zhèn乌恰镇TownKùchē Shì41,557
Wūzūn Zhèn乌尊镇TownKùchē Shì29,243
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictKùchē Shì44,184
Yáhā Zhèn牙哈镇TownKùchē Shì31,856
Yīxīhālā Zhèn伊西哈拉镇TownKùchē Shì32,132
Yùqíwúsītáng Xiāng玉奇吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Shì27,355

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).